Пщащэ гурыхуэ

Мы гъэм Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм и курыт еджапIэхэр къэзыуха ныбжьыщIэхэм ящыщу къэзыпщытэж къэрал экзаменхэр нэхъыфI дыдэу къызэзынэкIа, бжыгъэ нэхъ лъагэ дыдэ къэзыгъэлъэгъуахэм ящыщщ ди лъэпкъэгъу пщащэ — Къэзэнокъуэ Данэ.
УрысыбзэмкIэ ята ЕГЭ-мкIэ абы щIэныгъэфI къигъэлъэгъуащ, балли I00 къилъэщащ. Данэ Куэш-Хьэблэ къуажэм дэт, Амирокъуэ Ибрэхьим и цIэр зезыхьэ гимназием щеджащ.
Пщащэм и егъэджакIуэхэм ягу къызэрагъэкIыжымкIэ, пэщIэдзэ классхэм щыщIэдзауэ Данэ нагъыщэфI защIэкIэ еджащ. Илъэс къэс и щIэныгъэмрэ и Iэдэбымрэ хуэфащэ щытхъу тхылъхэр къилъэщу екIуэкIащ. Жыджэру хэтащ еджапIэм щекIуэкI жылагъуэ гъащIэми, республикэм къыщызэрагъэпэщ зэпеуэхэми, еджэныгъэм, щIэныгъэм пыщIа Iуэхугъуэ зэхуэмыдэхэми. ЕджакIуэхэм я Урысейпсо олимпиадэм и призер хъуауи щытащ.
Данэ нобэкIэ ищхьэ щIэныгъэ щызрегъэгъуэт Москва къалэм дэт, электроннэ техникэмкIэ институтым. И мурадхэмрэ и гуращэхэмрэ къехъулIэну дыхуохъуахъуэ ныбжьыщIэ гурыхуэм!

БОРЭНЫКЪУЭ Мадин.
Поделиться: