ЦIыхум и зэфIэкIыр наIуэ зыщIыр

ЦIыхум пщIэ къызэрилэжьыр сыт?! И IуэхущIафэ дахэмкIэщ, и акъылымрэ щIэныгъэмрэ къитIэсу иубзыхуф лэжьыгъэмкIэщ, адрейхэм къащхьэщыкIыу гъащIэм хилъхьэ гуапагъэмкIэщ. КIуэаракъэ, жыжьэрыплъэу къалъагъу, гу къылъатэри аращ.
Зи гугъу тщIы зэфIэкIхэр зыхэлъ, гукъэкI ищIа Iуэхум ерыщу бгъэдэт цIыхущ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Жылагъуэ палатэм деж щыIэ ЩIалэгъуалэ советым хэт Кумыщ Маринэ.
Маринэ гъэсакIуэщ икIи ущиякIуэщ, жыджэру хэтщ ЩIалэгъуалэ советым и лэжьыгъэм. Ар ди республикэм къыщрахьэжьэ нэгъуэщI Iуэхухэми нос, хузэфIэкIи хелъхьэ.
Къэралым гулъытэ зыхуищI Iуэхугъуэхэм ящыщщ щIэблэр лъэпкъым хуэфащэу гъэсэныр. ЩIыхь зыпылъ а лэжьыгъэ гугъур я пщэ нэхъ къыдохуэ ЩIалэгъуалэ советым хэтхэм.
Маринэ и жэрдэмкIэ ЩIалэгъуалэ советым, КъБР-м Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмрэ и министерствэр и щIэгъэкъуэну, иригъэкIуэкIащ «Си Хэку, си щIыналъэ дахэу Къэбэрдей-Балъкъэр!» зыфIаща фестиваль-зэхьэзэхуэ. Ди республикэм и курыт еджапIэхэр зыхэта а зэIущIэр Къэбэрдей-Балъкъэрыр илъэси I00 зэрырикъум теухуауэ щытащ.
ЩIалэгъуалэм щэнхабзэ гъэсэныгъэ яхэлъхьэнымкIэ, ахэр хэкупсэу къэгъэтэджынымкIэ мыхьэнэшхуэ яIэщ курыт еджапIэхэм щрагъэкIуэкI класс щIыб лэжьыгъэхэм, дерс зэIухахэм, щIэныгъэ-практикэ конференцхэм, творческэ пшыхьхэм. ЩIэблэм къыщалъхуа щIыналъэр фIыуэ ялъагъуу, къызыхэкIа лъэпкъыр ялъытэу, абы къыхэкIа цIыхушхуэхэр я щапхъэу къэгъэтэджын – ахэращ фестивалым и мурад нэхъыщхьэу щытар. Апхуэдэ купщIэ зиIэ лэжьыгъэхэр утыку къихьэн, абыхэм я нэхъыфIхэр къыхэхауэ къыхэжаныкIахэр гъэлъэпIэн – аращ Маринэ иригъэкIуэкIа фестиваль-зэхьэзэхуэм лъабжьэ хуэхъуар. Республикэ зэпеуэм егъэджакIуэ 3I-м я лэжьыгъэхэр къыщагъэлъэгъуащ, абыхэм ящыщу I6-м увыпIэ къахьащ. Зи щIэныгъэрэ зэфIэкIрэ зыгъэлъэгъуа еджакIуи I32-м ныбжьыщIэ 46-рэ къыхэжаныкIащ.
«Къару щыIэкъым, гуащIэдэкIым хуэдэу цIыхум и зэфIэкIыр наIуэ зыщI» жиIауэ щытащ Шортэн Аскэрбий. Ар хьэкъщ. Лэжьыгъэ щхьэкIэ емызэшу гугъу зезыгъэхь цIыхущ Маринэ. Дохъуэхъу и къарур мыкIуэщIу, и зэфIэкIым хигъахъуэ зэпыту, и гуащIэдэкIым и хъер илъагъуу куэдрэ лэжьэну!

ЛО Иринэ.
Поделиться:

Читать также: