Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал дамыгъэхэр тыным и IуэхукIэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм

и Iэтащхьэм и Указ

Илъэс куэд лъандэрэ хьэлэлу зэрылажьэм икIи хъыбаре­гъащIэ IэнатIэхэм я зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэшхуэ зэры­хуащIам папщIэ 
 
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЩIыхь тхылъыр етын
 
Батыр Любэ Хьэзрэталий и пхъум - Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и Аппаратым жылагъуэм хуаIэ зэ­пыщIэныгъэмрэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм ядэлэжьэнымкIэ и ­управленэм и унафэщIым - Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и УнафэщIым и пресс-секретарым;
цIэ лъапIэхэр яфIэщын: 
 
«Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIыхь зиIэ и журналист» 
 
Бэрбэч Борис Ауес и къуэм - Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и «КъБР-Медиа» къэрал кIэзонэ IуэхущIапIэм и «Кабардино-Балкарская правда» газетым и редакторым
Конаревэ Наталье Игорь и пхъум - Къэбэрдей-Балъкъэр Рес­публикэм и «КъБР-Медиа» къэрал кIэзонэ IуэхущIапIэм и теле-, радионэтынхэм и унафэщIым,
 
«Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ»
 
Мусукаевэ Сакинат Азнор и пхъум - Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и «КъБР-Медиа» къэрал кIэзонэ IуэхущIапIэм и «Заман» газетым и редакторым.
 
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек
Налшык къалэ
2022 гъэм щIышылэм и 13-м
№2»-УГ
Поделиться: