ЦIыхум и акъылым зезыгъэужь

IэщIагъэлIхэм къызэрапщытамкIэ, иужьрей илъэсхэм щIалэгъуалэм тхылъ еджэным гулъытэ хуищI хъужащ. АбыкIэ сэбэп хъуауэ къалъытэ электроннэ тхылъхэр я Iэпэгъу зыщI гаджетхэр къызэрыунэхуар.
АтIэ сыт щIалэгъуалэр зэджэр? Нэхъыбэу зи цIэ къраIуэхэм ящыщщ:
1. Булгаков Михаил и «Мастер и Маргаритэ» романыр. Ар классикэ зэрыхъурэ куэд щIащ, литературэ жанр зэхуэмыдэхэр щызэхэухуэна тхыгъэм щIалэгъуалэр дехьэх фантаскикэрэ сатирэрэ абы зэрыхэтымкIэ, лъагъуныгъэ къызэрыхэщымкIэ.
2. Майер Стефани, «Сумерки. Сага»-р. Америкэм щыщ тхакIуэ цIыхубзым и IэдакъэщIэкIыр нэхъ цIэрыIуэ зыщIауэ къалъытэр Iыхьэ зыбжанэ хъууэ абы фильм къызэрытращIыкIарщ.
3. Коэльо Пауло, «Алхимик». Философие гупсысэ куу зыхэлъ тхыгъэхэм ящыщщ. ЛIыхъужь нэхъыщхьэм и хъуэпсапIэр нахуэ зэрищIын Iэмалым лъыхъуэу куэд къызэхекIухь, гъащIэмрэ абы и мыхьэнэмрэ егупсыс зэпытщ. ЩIалэгъуалэри аракъэ зыгъэпIейтейр?
4. Вишневский Януш, «Одиночество в сети». Романым щIалэгъуалэр щIыдихьэхыр нобэрей гъащIэр абы къызэригъэлъагъуэращ. Тхылъым гурыIуэгъуэ ещI щIалэгъуалэр тхылъ мащIэ фIэкIа щIемыджэр. ХъыбарыщIэхэм я мызакъуэу, нэгъуэщI цIыхухэми ятеухуахэр тыншу къапщIэ хъуащ. Апхуэдэ Iэмалхэр къигъэсэбэпыф хъуами, интернетым исхэм гулъытэ къыхуащIми, цIыхум и псэкIэ къыдэхъун игъуэткъым, закъуэныгъэр къытехьэлъэу мэхъу.
5. «Дневник Анны Франк». Амстердам щыIа концлагерым ихуа журт хъыджэбз цIыкIу Франк Аннэ и дневникым къыщиIуэтэжащ зауэм хилъэгъуа Iуэхугъуэ нэхъ шынагъуэ дыдэхэр, езым и псэкIэ игъэвар. Къэралхэр мамыру зэдэгъуэгурыкIуэным и мыхьэнэр зэрыиныр ящымыгъупщэн папщIэ а дневникыр дунейм къытрина пэлъытэщ.

БАГЪЭТЫР Луизэ.
Поделиться: