Бахъсэндэсхэм я зэфIэкI хэлъу

Санкт-Петербург къалэм дэт «Юбилейный» спорт комплексым щекIуэкIащ самбэмкIэ ХХ дунейпсо ныбжьыщIэ зэхьэзэхуэ. «ТекIуэныгъэ» зыфIаща зэпеуэм зэфIэкI лъагэхэр къыщагъэлъэгъуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ спортсменхэм.

Дунейпсо зэхьэзэхуэм ещанэ увыпIэр къыщызыхьа Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм и командэ къыхэхам и ехъулIэныгъэм хэлъхьэныгъэшхуэ хуащIащ Сунш Къантемыр, КъуэщIысокъуэ Темырлан, Беслъэней Темырлан, Сонэ Идар сымэ.

Зи цIэ къитIуа спортсменхэм зыщагъасэ Бахъсэн къалэ дэт Щауэ А. и цIэр зезызьэ спорт школым, ПщIэнашэ Мурат, КъарэмыщIэ СулътIан, Уэщхъун Башир сымэ я нэIэ щIэту.

Темыр Дисанэ.
Поделиться: