Я джэгугъуитI зэхуэдэкъым

«Спартак-Налшык» (Налшык) - «Форте» (Таганрог) - 0:2 (0:2). Налшык. «Спартак» стадион. Накъыгъэм и 12-м. ЦIыху 500 еплъащ.
 

Судьяхэр: Машлякевич, Смирнов  (тIури Мэзкуу щыщщ), Пичугин (Ставро­поль).
«Спартак-Налшык»: Антипов, Шумахуэ З. (Белоусов, 47), КIэдыкIуей, Сындыку, Ольмезов, Масленников, Хъу­тIэ (Дэхъу, 57), Хьэшыр, Ульбашев (Торосян, 75), Бэчбо, ЛIуп (Гугуев, 71).
«Форте»: Москаленкэ, Охрименкэ, Солодаренкэ, Крю­ч­ков (Закиров, 19), Вяткин, Янов (Моргунов, 66), Болотов (Могилев, 83), Захаров, Машэжь, Малыш (Магомедов, 66), Юрченкэ (Рудаков, 83).
Топхэр дагъэкIащ: Захаровым, 25 (0:1). Юрченкэ, 33-пенальтикIэ (0:2).
Дагъуэ къыхуащIащ Шумахуэмрэ КIэдыкIуеймрэ.

Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым щекIуэкI зэхьэзэхуэм и ещэщIанэ ­джэгугъуэм хыхьэу вэсэмахуэ «Спартак-Налшыкым» къри­гъэблэгъащ Таганрог и «Форте»-р. Абы кърикIуар д­ы­зыпэмыплъащ.
Зэхьэзэхуэм и турнир таблицэм и ещанэ увыпIэм зы­щызыгъэбыда хьэщIэхэм ­къапэщIэтащ мы гъэ джэгугъуэ лъэхъэнэр зэрыщIи­дзэжрэ текIуэныгъитI фIэкIа къэзымыхьауэ епщIанэ увы­пIэм щыт налшыкдэсхэр. Абы щыгъуэми гур къыщIиубы­дэрт мыбы ипэкIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и футбол командэ нэхъыщхьэм иригъэкIуэкIа зэIущIэм бжыгъэшхуэкIэ «Кубань Хол­динг»-р зэрыщыхигъэщIам. Арат гугъэфIхэр уэзыгъэ­щIыр иджырейри абы къы­кIэрымыхуу кърахьэлIэну.
Хэку зауэшхуэм хэкIуэдахэм дакъикъэкIэ хуэщыгъуа нэужь командэхэм зэIущIэм щIадзащ. Ипэ дакъикъэхэм щегъэжьауэ джэгур «Фор­те»-м и лъэныкъуэкIэ зэригъэIэпхъуэным «Спартак-Налшыкыр» хущIэкъуащ. Апхуэдэу ебгъуанэ дакъикъэр екIуэкIыу ди щIалэхэм къызэрагъэпэща ебгъэ­ры­кIуэм хэту топыр къы­зы­Iэрыхьа ЛIупыр лъэщу еуащ. АрщхьэкIэ щытыкIэр зи нэIэ щIэт хьэщIэхэм я гъуащхьэтетым топыр къищтащ.
Куэд дэмыкIыу Ислъам иджыри зэ «Форте»-м и  гъуэм екIуэлIащ. Ар штрафнойм щихьэм таганрогдэсхэм я гъуащхьэхъумэхэм ящыщ зым  ириудащ,  арщхьэкIэ джэгур хабзэм тетауэ къэ­зылъыта судьям пенальти ири­гъэуэн идакъым.
А махуэм хьэщIэхэм яхэту жыджэру «Спартак-Налшы­кым» къыпэщIэтащ нэхъа- пэм налшыкдэсхэм ящыщу   джэгуу щыта Машэжь Ратмир.      Абы и закъуэщ «Форте»-м мы гъэм иригъэкIуэкIа зэ­IущIэ псоми щыджэгуар. Зэ­кIэ­лъ­хьэужьу зыбжанэрэ адыгэ щIалэм къыхита угловойхэм ди гъуащхьэхъумэхэр щытыкIэ гугъум щригъэува къэхъуащ. Абыхэм ящыщ зым иужькIэ Шумахуэм къримыгъэгъэзамэ топыр Анти­повым и гъуэм дыхьэным ­зымащIэт иIэжар.
ЗэIущIэм и япэ Iыхьэм ху­хаха зэманым и ныкъуэр блэ­кIауэ хэгъэрейхэр гупышхуэу ипэкIэ кIуэтащ. Сындыкум ­къригъэжьа ебгъэрыкIуэныгъэр «Форте»-м и штрафнойм щынэсым гъуащхьэхъумэхэм къызэпаудащ.
Арати, ди щIалэхэм я нэхъыбэр я лъэныкъуэмкIэ зэ­рыщыIэр къагъэсэбэпри, Таганрог и футболистхэр конт­р­атакэ псынщIэкIэ ипэкIэ кIуэтащ. Абы хэту Юрченкэ къы­Iэрыхьа топыр «Спартак-Налшыкым» и гъуэм бгъэ­дыхьэ Захаровым и дежкIэ къыхитащ. Иужьрейр лъэщу абы кIэлъеуэжри, зэIущIэм и бжыгъэр къызэIуихащ - 0:1.
ЕтIуанэ топми куэдрэ фут­болеплъхэр зригъэжьакъым. Дакъикъитху нэхъ дэмыкIыу, бжыгъэр къызэрызэIуахам жы­джэр къищIауэ топыр иIыгъыу ди штрафнойм ит Юрченкэ Ольмезовым ириудащ. ЛIупым къыщыщIам емы­лъытауэ, иджы судьям метр пщыкIузымкIэ тегушхуауэ ­игъэлъэгъуащ. Езым къилэ­жьыжа пенальтир гъуащ­хьауэм Iэзэу игъэзэщIэжащ - 0:2.
Загъэпсэхуу  къихьэжа нэужь, «Спартак-Налшыкым» и джэгукIэр нэхъ зэтеубла ­хъуащ. ЩIэх-щIэхыурэ ебгъэ­рыкIуэныгъэ шынагъуэкIэ «Форте»-м и гъуэм ар екIуа­лIэрт. ЗэкIэлъхьэужьу ЛIупыр, Дэхъур, Бэчбор, Ульбашевыр хьэщIэхэм я гъуэм еуащ, арщхьэкIэ Iэзагъыр къемэ­­щIэ­кIырт - топыр гъуэм техуэртэкъым.
ЗэIущIэм и кIэух дакъикъэхэр екIуэкIыу ди щIалэ хэм къыхата угловойм иужькIэ штрафнойм изэрыхьа топыр хьэщIэхэм ящыщ зым и лъакъуэм техуэри, гъуэмкIэ иу­нэ­тIащ. Абы дыхьэным сантиметр бжыгъэ фэкIа къэмынэжауэщ таганрогдэсхэм къыщрагъэгъэзар.
Зэрыкомандэу я хьэрхуэ­рэгъухэм я лъэныкъуэмкIэ кIуэта «Спартак-Налшыкым» зэ­IущIэм и кIэух бжыгъэм зримыгъэхъуэжыфурэ зэманыр  и кIэм нэблэгъащ икIи къы­кIэлъыкIуэ хэщIыныгъэр ягъуэ­тащ. Апхуэдэ щIыкIэкIэ я стадионым щыфIахьащ тхьэмахуэ иримыкъу ипэкIэ хьэ­щIапIэ щыIэу «Кубань-Хол­динг»-р бжыгъэшхуэкIэ хэзыгъэщIэфа ди щIалэхэм. Абы къегъэлъагъуэ налшыкдэс-хэм я джэгукIэр зэрымы­тэ­мэмыр икIи ар зэтеувэн пап­щIэ лэжьыгъэшхуэ къа­зэ­ры­пэщылъыр.
ЕщэщIанэ джэгугъуэм и ­адрей зэIущIэхэм мыпхуэдэ бжы­гъэхэр къарикIуащ: «Есэн­­тIыгу» (ЕсэнтIыгу) - СКА (Дон Iус Ростов) - 1:2, «Мэшыкъуэ КМВ» (Псы­хуабэ) - «Динамо» (Мэхъэч­къалэ) - 0:2, «Биолог-Новокубанск» (Прог­ресс) - «ТIуапсы» (ТIуап­сы) - 1:0, «Легион Динамо» (Мэхъэчкъалэ) - «Ротор-2» (Волгоград) - 3:2, «Чайка» (Песчанокопскэ) - «Ку­бань Холдинг» (Павловскэ) - 1:1, «Черноморец» (Новоросийск) - «Динамо» (Ставрополь) - 3:0.
КъыкIэлъыкIуэ джэгугъуэр «Спартак-Налшыкым» Мэхъэчкъалэ щригъэкIуэкIы­-нущ. Накъыгъэм и 16-м ди щIалэхэр IущIэнущ щIыпIэ «Ди­намо»-м.

 

Жыласэ Замир.
Поделиться: