Мы махуэхэм

Накъыгъэм и 14, щэбэт

Къуалэбзухэм я дунейпсо махуэщ
Астрономием и дунейпсо махуэщ
ГъэпцIагъэ хамылъхьэу сату щIыным и дунейпсо махуэщ
1937 гъэм къалъхуащ экономикэ щIэныгъэхэмкIэ доктор, профессор, УФ-м щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, КъБР-м и Жылагъуэ палатэм и тхьэмадэу щыта Тау Пщыкъан.
1945 гъэм къалъхуащ къэрал къулыкъущIэ, тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор, Абхъаз Республикэм и япэ  президенту щыта Ардзинбэ Владислав.
1950 гъэм къалъхуащ ­композитор, макъамэдж Блай Тамарэ.

Дунейм и щытыкIэнур
   «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык уэфIу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 23 - 24-рэ, жэщым градус 11 - 13 щы­хъунущ.

Накъыгъэм и 15, тхьэмахуэ 

Унагъуэм и дунейпсо махуэщ
Климатым и дунейпсо махуэщ
СПИД узыфэм илIыкIахэм я фэеплъ махуэщ
1942 гъэм 115-нэ Къэбэрдей-Балъкъэр лъэпкъ шу дивизэр зауэм кIуащ.
1903 гъэм къалъхуащ шэрджэс тхакIуэ Темыр Сэлихь.
1914 гъэм къалъхуащ режиссёр, УФ-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Адыгэ Республикэм и цIыхубэ артист IэхъуэджакIуэ Мэжид.
1919 гъэм къалъхуащ дра­матург, КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Акъсырэ Залымхъан.
1921 гъэм къалъхуащ тхакIуэ, драматург, КъБР-м ­гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Дудар Хьэутий.
1933 гъэм къалъхуащ КъБР-м и цIыхубэ артист, режиссёр ШэрыIужь Анатолэ.
1935 гъэм къалъхуащ тхакIуэ, журналист, «Адыгэ псалъэ» газетым и къудамэм и унафэщIу илъэс куэдкIэ лэжьа Къамбий Зуфар.
1942 гъэм къалъхуащ техникэ щIэныгъэхэмкIэ доктор, РАЕН-ми ЩIДАА-ми я академик, РАН-м и Къэбэрдей-Балъкъэр центрым и тхьэмадэ Иуан Пётр.
1947 гъэм къалъхуащ ­УФ-ми, Кубанми, КъБР-ми щIыхь зиIэ я артист, Адыгэ Республикэм  и Къэрал саугъэтыр зыхуа­гъэфэща, Зэныбжьэгъугъэм и орденыр зрата Зехьэ Заурбий.
1962 гъэм къалъхуащ физико-математикэ щIэныгъэхэмкIэ доктор, ­КъБКъУ-м и профессор ДыщэкI Артур.

Дунейм и щытыкIэнур
   «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 23 - 24-рэ, жэщым градус 14 - 15 щыхъунущ.

Накъыгъэм и 16, блыщхьэ

Биографхэм я махуэщ
1954 гъэм Налшык къы­щызэIуахащ украин тхакIуэ ­Вовчок Марко и фэеплъ.
1808 гъэм къалъхуащ адыгэ тхыдэдж, этнограф, тхакIуэ Хъан-Джэрий Сулъ­тIан.
1841 гъэм къалъхуащ адыгэ узэщIакIуэ, щIэныгъэлI Хьэ­тIохъущокъуэ Къазий.
1917 гъэм къалъхуащ КъБР-м щIыхь зиIэ и артисткэ Щхьэгъэпсо Таужан.
1957 гъэм къалъхуащ къэрал лэжьакIуэ, экономикэ щIэныгъэхэм я доктор, РАЕН-м и академик, КъБР-м щIыхь зиIэ и экономист Къалэ Замир.
1961 гъэм къалъхуащ уэчыл, КъБР-м щIыхь зиIэ и юрист Бэрокъуэ Хьэсэн-Алий.

Дунейм и щытыкIэнур
«pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык уфауэ щыщытынущ, уэшх къыщешхынущ. Хуабэр махуэм градус 17 - 19, жэщым градус 13 - 14 щыхъунущ.

Лъэпкъ Iущыгъэ:

ТэмакъкIэщIыр  хущIогъуэж.

 

Зыгъэхьэзырар ЖЬЭКIЭМЫХЪУ Маринэщ.
Поделиться:

Читать также:

23.05.2022 - 13:10 НОБЭ
21.05.2022 - 09:00 Дунейм щыхъыбархэр
20.05.2022 - 09:04 Нобэ
19.05.2022 - 17:55 Дунейм щыхъыбархэр
18.05.2022 - 11:15 Дунейм щыхъыбархэр