ЕджакIуэхэр театрым хагъэгъуазэ

Фэеплъхэмрэ щэнхабзэ ухуэныгъэхэмрэ ­хъумэнымкIэ урысейпсо Iуэхум хыхьэу, Налшык и курыт еджапIэхэм я гъэсэнхэр хагъэ­гъуэзащ ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и лэжьыгъэм. 

ЕджакIуэхэр гуапэу иригъэблэгъащ икIи абыхэм театрым защригъэплъыхьащ КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Хьэмырзэ Ахьмэд. Театр тхыдэм зи цIэ къыхэна, утыкур зыгъэбжьыфIэ иджырей  артист  пажэхэм  я сурэт галереемкIэ - художник ПщыхьэщIэ Хьэсэнбий и лэ­жьыгъэхэм-кIэ - къыщIидзэри, ныбжьыщIэхэм IуэхущIапIэм и лэжьакIуэхэр яригъэцIыхуащ.
- ЦIыхубэм я дежкIэ гуфIэгъуэшхуэт зауэ нэужьым театрым и лэжьыгъэр зэриублэжар. ЦIыху гъащIэм театрым мыхьэнэ ин щиIэщ, - жиIащ Хьэмырзэм. - Утыкум щыдгъэлъагъуэ ­теплъэгъуэхэм гъащIэр гъуджэм хуэдэу къощ, цIыху куэдым зыкъацIыхужу.
Хьэмырзэ Ахьмэд къытеувыIащ артист IэщIагъэр къызэрыхихам икIи еджакIуэхэр къыху­риджащ театрхэм щIэх-щIэхыурэ кIуэну, щIа­лэгъуалэм заужьынымкIэ ар IэмалыфIу зэры­щы- ­т­ыр къыхигъэщу. 
НыбжьыщIэхэм я упщIэхэм артистым жэуап ирита нэужь, хьэщIэхэр я Iуэхум пэрыхьащ, театрым и Iэгъуэблагъэр зэлъыIуахащ абыхэм. Хабзэ зэрыхъуауэ, урысейпсо Iуэхум хыхьэу, ­йокIуэкI мыпхуэдэ зэIущIэхэр. Волонтёрхэм щэнхабзэ ­Iуэ­хущIапIэхэмрэ абыхэм я лэжьыгъэ­хэмрэ зы­хагъэ­гъуазэ, итIанэ яхузэфIэкI ­ящIэ дахагъэмрэ къаб­загъэмрэ ятеухуауэ. 

ТЕКIУЖЬ Заретэ.
Поделиться:

Читать также: