Сымаджэщыр зэрагъэпэщыж

Республикэ сабий клиникэ сымаджэщым зэгъэпэщыжыныгъэ лэжьыгъэхэм щыпащэ. Абы текIуадэ мылъкур къыхэкIащ УФ-м и Правительствэм и гъэтIылъыгъэ фондым. 2021 гъэм и шыщхьэуIу мазэм УФ-м и Премьер-министр Мишустин Михаилрэ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбекрэ щызэIущIам а Iуэхум хухахауэ щытащ сом мелуани 125-рэ.

Мы зэманым сымаджэщым пульмонологиемрэ нефрологиемкIэ и къудамэм  (корпус «Д») и блынхэмрэ унэ лъэгумрэ плиткэкIэ къращIыкI, бжэхэмрэ щхьэгъубжэхэмрэ къагъэщIэрэщIэжащ.
IуэхущIапIэм и корпусихми я унащхьэхэр зэрахъуэкIащ, иджыпсту инженер коммуникацэхэр яхъуэж, хьэуар зыгъэкъабзэ жьыхумрэ мафIэс къэхъу хъужыкъуэмэ, абыкIэ хъыбар къозыгъащIэ Iэмэпсымэмрэ щIэуэ ягъэув. 
Сымаджэщым щекIуэкI зэгъэпэщыжыныгъэ лэжьыгъэхэр зэпыудауэ щытынущ. Дэтхэнэ зы корпусри сыт и лъэныкъуэкIи зыхуей хуагъэзэнущ. ДяпэкIэ IуэхущIапIэм иIэнущ зытхьэщIыпIэр щхьэхуэу зыхэт пэшхэр.  Апхуэдэу я мурадщ хирургие корпусыщIэ къызэрагъэпэщыну. Абы щIэуэ къыхагъэхьэну Iэмалхэм я фIыгъэкIэ ме­дицинэ технологие лъэрыхьхэр къагъэсэбэпурэ операцэ гугъухэр ирагъэкIуэкIыфынут. Апхуэдэуи лэжьыгъэр куэдкIэ иригъэфIэкIуэнущ сымаджэхэр япэу зрашалIэ къудамэщIэ къызэрызэIуа­хынуми. Iуэхур зэфIэкIмэ, IэнатIэр иджырей медицинэ IэмэпсымэхэмкIэ къызэрагъэпэщынущ. 
Зэгъэпэщыжыныгъэхэр зэрекIуэкIым щхьэкIэ къэмынэу, медицинэ IуэхущIапIэм и лэжьыгъэр нэхъапэм зэрыщытам тетщ.

ЩХЬЭЩЭМЫЩI Изэ.
Поделиться:

Читать также: