ЩIалэгъуалэр литературэм драгъэхьэх

Вэрокъуэ Владимир и цIэр зезыхьэ ЩэнхабзэмкIэ фондым «Как слово наше отзовётся…», «Забота о чтении - забота о будущем нации» зэпеуэхэм щытекIуахэр иджыблагъэ щагъэлъэпIащ. 
Илъэс еянэ хъуауэ ирагъэкIуэкI зэпеуэхэр къызэзыгъэпэщар Тхылъыр фIыуэ зылъагъухэм я зэгухьэныгъэу КъБР-м щыIэрщ. Мы гъэм ар хуэгъэпсауэ щытащ тхакIуэ цIэрыIуэхэу Журт Биберд, Уэрэзей Афлик, Куэшбей Жэмбулэт, Мусукаевэ Сакинат, Залиханов Жанакаит, Гулиев Мэжит сымэ я IэдакъэщIэкIхэм.
Зэпеуэм и «Литературэ зэрадзэкIа» Iыхьэм и къэпщытакIуэ гупым я тхьэмадэу щытар тхыдэдж Бейтыгъуэн Сэфарбийщ, «Художественнэ псалъэ» Iыхьэм и къэпщытакIуэ гупым я тхьэмадэ къалэныр зыхуагъэфэщар КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ Беппаев Муталипщ. Абыхэм ядэIэпыкъуащ УФ-м и ТхакIуэхэм, Журналистхэм я зэгухьэныгъэм хэтхэр, творческэ щIалэгъуалэр. 
- Ди республикэм и школакIуэ щищым щIигъу хэтащ зэпеуэм. Тхыгъэу 100-м щIигъу, (тхылъ цIыкIухэр, экслибрис, усэхэр, едзыгъуэхэр) къагъэхьат абыхэм. «Как слово наше отзовётся» зэпеуэм цIыхуи 150-рэ хэтащ. «Литературэ зэрадзэкIа» Iыхьэм илъэс зыбжанэ хъуауэ нэхъ балигъхэри къызэрыхыхьэр ди гуапэщ, - жиIащ зэпеуэм и зэхэублакIуэ Тхылъыр фIыуэ зылъагъухэм я зэгухьэныгъэу КъБР-м щыIэм и унафэщI Шинкарёвэ Наталье.
ЗэIущIэр къызэIуаха иужь, къэпщытакIуэ гупыр ныбжьыщIэхэм яхутепсэлъыхьащ зэпеуэм кърагъэхьа лэжьыгъэм, гулъытэ нэхъ зыхуэщIыпхъэ Iуэхугъуэхэм.
ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ къэрал институтым и студентхэм усэрэ макъамэу зэхэухуэна теплъэгъуэ гъэщIэгъуэн утыку кърахьащ. Ахэр зыгъэхьэзырар КъБР-м ЕгъэджэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, профессор ЩауэцIыкIу Людмилэщ.
 Зэпеуэм кърихьэлIахэм, щIыналъэхэм я курыт еджапIэхэмрэ библиотекэхэмрэ тыгъэ хуащIащ Химие щIэныгъэхэм я доктор Хьэмызэ Руслъан адыгэбзэкIэ зэридзэкIа «Евгений Онегин» романыр (Пушкин Александр).
 

 

Тэрчокъуэ Дисэ.
Поделиться:

Читать также: