Дзюдом и зыужьыныгъэм хуэунэтIауэ

Шэджэм къалэм дэт курыт еджапIэ №5-м къыщызэIуахащ дзюдомкIэ щIыналъэм и секцэ. Абы теухуа гуфIэгъуэ зэхыхьэм ирихьэлIащ Урысейм ДзюдомкIэ и федерацэм и вице-президент Соловейчик Сергей, «РЖД» ОАО-м корпоратив зэпыщIэныгъэхэмкIэ и департаментым и унафэщIым и япэ къуэдзэ Гуц Андрей, «Локомотив» урысейпсо физкультурэ спорт зэгухьэныгъэм и генеральнэ директорым и къуэдзэ Джэданэ Алим, «Локомотив» дзюдо клубым и президент Бабыгуей Аслъэн, Урысей Федерацэм щIыхь зиIэ и тренер Джэданэ Залым сымэ. 
Муниципальнэ къудамэхэм, «РЖД»-м и унафэщIхэм, дзюдом зегъэужьынымкIэ «Локомотив» щIыналъэ жылагъуэ зэгухьэныгъэр яхэту спортсмен ныбжьыщIэхэм зыгъэсэныгъэхэр нэгъэсауэ ирагъэкIуэкIын папщIэ зыхуэныкъуэ псомкIи къызэрагъэпэщащ. 
Къызэхуэсахэм я псалъэм къыхэщащ IэмалыщIэ къызэIуахахэм я фIыгъэкIэ къыдэкIуэтей ныбжьыщIэм я спорт ехъулIэныгъэхэм хэхъуэну, чемпионыщIэхэмрэ спортсмен цIэрыIуэхэмрэ къэунэхуну зэрыщыгугъыр. 
 

Жыласэ Замир.
Поделиться: