Министерствэм щагъэлъапIэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым СпортымкIэ и министерствэм Урысей Федерацэм ММА-мкIэ и зэхьэзэхуэм щытекIуа спортсменхэм щаIущIащ КъБР-м спортымкIэ и министрым и къуэдзэ Анаев Аслъэн. ЗэIущIэм хэтащ «Файт зона» спорт клубым и вице-президент Мэш Алим.
Анаевыр спортсменхэмрэ абыхэм я гъэсакIуэ Шыхъуэстэн Русланрэ Мэш Алимрэ, КъБР-м Зэзауэ зэхэтхэмкIэ и федерацэм и президент ПщыукI Залым сымэ ехъуэхъуащ зэхьэзэхуэм къыщагъэлъэгъуа зэфIэкI лъагэхэмкIэ, адэкIи ефIэкIуэну зэрыщыгугъыр къыхигъэщащ.
Мэш Алим министрым и къуэдзэр щыгъуазэ ищIащ ди атлетхэм я зыгъэсэныгъэхэр зерекIуэкIымрэ адэкIэ яIэ плIапIэхэмрэ.
Фигу къэдгъэкIыжынщи, Урысей Федерацэм и ММА-мкIэ и зэхьэзэхуэу мы махуэхэм Омск къалэм щекIуэкIам Къэбэрдей-Балъкъэрым и лIыкIуэхэм медаль зэмылIэужьыгъуэ зыбжанэ щызыIэрагъэхьащ. Зи ныбжьыр илъэс 14-15-м итхэм я деж щызэуа килограмм 57-м нэблагъэ зи хьэлъагъ Аппаев Амир къэралым и командэ къыхэхам ирагъэблэгъащ. Зи хьэлъагъыр килограмм 32-мрэ 57-мрэ нэблагъэ Къармокъуэ Тамерланрэ Мансуров Имранрэ зыхэта гупхэм домбеякъ медалхэр щызыIэрагъэхьащ. ТIури илъэс 12-13 хъухэм я деж щызэуащ.

Къэхъун Бэч.
Поделиться: