Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

  «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм промышленностымрэ сатумрэ зыщегъэужьыныр» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал программэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным теухуауэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и

 Унафэ

2022 гъэм накъыгъэм и 6-м               Налшык къалэ     №105-ПП

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм унафэ ещI:

«Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм промышленностымрэ сатумрэ зыщегъэужьыныр» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал программэм, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм   2020 гъэм фокIадэм и 25-м къыдигъэкIа унафэ №223-ПП-мкIэ къищтам хэлъхьэн мы унафэм и гуэдзэным къыщыгъэлъэгъуа зэхъуэкIыныгъэхэр.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и

Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий

 

 

     «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм фэтэр куэд хъууэ щыIэ унэхэм хиубыдэ  мыгуэша Iыхьэр 20I4-2043 гъэхэм капитальнэу зэгъэпэщыжыныр» республикэ программэм ипкъ иткIэ 2020-2022 гъэхэм зэфIагъэкIын хуейуэ яубзыхуа планым зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным теухуауэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и  Правительствэм и

Унафэ

2022 гъэм накъыгъэм и 6-м           Налшык къалэ         №106-ПП

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм унафэ ещI:

«Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм фэтэр куэд хъууэ щыIэ унэхэм хиубыдэ  мыгуэша Iыхьэр 2014-2043 гъэхэм капитальнэу зэгъэпэщыжыныр» республикэ программэм, Къэбэрдей-Балъъкэр Республикэм и Правительствэм 2019 гъэм дыгъэгъазэм и 26-м къыдигъэкIа  унафэ №241-ПП-мкIэ къищтам, ипкъ иткIэ 2020-2022 гъэхэм зэфIагъэкIын хуейуэ яубзыхуа планым хэлъхьэн мы унафэм и гуэдзэным къыщыгъэлъэгъуа зэхъуэкIыныгъэхэр.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий
Поделиться: