И чэзум зэфIэкIынущ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек зэIущIэ ядригъэ­кIуэкIащ щIыналъэ, къалэ администрацэхэм я Iэтащхьэ­хэм. Абы хэтащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий, КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм и унафэщI Къуэдзокъуэ Мухьэмэд.

КъулыкъущIэхэр тепсэлъыхьащ федеральнэ проектхэмрэ щIыналъэ программэхэмрэ ди республикэм гъэзэ­щIа зэрыщыхъум.
Лъэпкъ проектхэр зэрагъэзащIэм теухуауэ къэпсэлъащ Мусуков Алий. Абы зэрыжиIамкIэ, щIыналъэ контракти I73-рэ яубзыхуащ, ар гъэзэщIэн хуейхэм я процент 97,2-рэ мэхъу. ЗэращIылIа зэгурыIуэныгъэхэмкIэ лэжьыгъэр къызэ­темыувыIэу екIуэкIынущ, иджыкIэ сом мелуан 337,4-рэ и уасэ зэфIагъэкIащ, ар яубзыхуа Iуэхухэм хухаха ахъшэм и процент 43,6-рэ мэхъу.
Къалэнхэм я нэхъыщхьэу къыхагъэщащ курыт еджапIэхэр зэгъэпэщыжыныр. Мы гъэм къагъэщIэрэщIэжыну школ 29-м лэжьыгъэхэр щокIуэкI, зэрызэгурыIуам тету. Псори и чэзум яухынущ, программэм къызэрыщыгъэлъэгъуам ещхьу еджапIэ I8-р фокIадэм и I-м хьэзыр ящIынущ.
«Псы къабзэ» федеральнэ проектым 2023-2024 гъэхэм трагъэкIуэдэну сом мелуани I30-рэ ди республикэм хухахынущ. А ахъшэр мы гъэм къаутIыпщыну и Iуэху зэрахуэри, лэжьыгъэхэм нэхъ пасэу щIадзэнущ.

Поделиться: