Iуащхьэмахуэ и зэфIэкIхэр къалъытэ

УФ-м спортымкIэ и министр Матыцин Олег «Iуащхьэмахуэ» курортым щыIащ икIи езым и къуэдзэ Байсултанов Одес, КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек, «Кавказ.РФ»-м и унафэщI ТIымыжь Хьэсэн сымэ я гъусэу Гарабаши кIапсэ гъуэгум и щхьэм дыдэм дэкIуейри, спортым зыщыхуагъасэ центру Iуащхьэмахуэ лъапэ зэрызрагъэужьыным теухуа зэIущIэ щрагъэкIуэкIащ. 
 «Илъэс куэд хъуауэ «Iуащхьэмахуэ» курортым бгым лыжэкIэ къежэхынымкIэ, лыжэкIэ къэжыхьынымкIэ, бэнэкIэмкIэ, атлетикэ псынщIэмкIэ, нэгъуэщI спорт лIэужьыгъуэхэмкIэ ди къэралми хамэ щIыналъэхэми я гуп къыхэхахэр къокIуэ. Мы зэманым бгым гъэсэныгъэхэр щрагъэкIуэкI бгым лыжэкIэ къежэхынымкIэ Урысейм и цIыхубзхэм я гуп щхьэхуэм, къищынэмыщIауэ, а спорт лIэужьыгъуэм дихьэх спортсмен 300-м. Зыгъэсэныгъэхэр мэлыжьыхьым и пэщIэдзэм щегъэжьауэ йокIуэкI, бадзэуэгъуэм и кIэ хъухуи щыIэнущ. Ар бгым лыжэкIэ къежэхынымкIэ спортым и федерацитIым - къэралымрэ Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ - зэщIыгъуу ягъэхьэхьэзыра проектщ, - жиIащ КъБР-м сноубордымрэ бгым лыжэкIэ къежэхынымкIэ спортымрэ я федерацэм и унафэщI, «Кавказ.РФ»-м и унафэщIым и къуэдзэ Беккаев Хьиса.
УФ-м СпортымкIэ и министерствэм и унафэщIхэм спортсменхэм зыщагъэсэн щIыпIэ къызэIухынымкIэ «Iуащхьэмахуэ» курортым инфраструктурэ и лъэныкъуэкIэ иIэ зэфIэкIхэр къалъытащ. ЗэраубзыхуамкIэ, спорт объектым хэтынущ сыткIи къызэгъэпэща спортзал, узыншагъэр щызэфIагъэувэж центр, хьэщIэщ, лыжэкIэ щызэдэжэным хуэщIа, хъурейуэ къекIуэкI гъуэгу.
А Iуэхугъуэр УФ-м СпортымкIэ и министерствэм и проект нэхъыщхьэхэм хэгъэхьэнымкIэ, абы текIуэдэну мылъкур федеральнэ бюджетым къыхэгъэкIэнымкIэ унафэхэр бжьыхьэм къащтэнущ.

 

Тхьэхущынэ Ланэ.
Поделиться: