КъэкIуэнур зейхэм ящыщщ

           Инджылызым и Манчестер къалэм и университетым щIэныгъэ нэхъыщхьэ щызэригъэгъуэту а къэралым  лэжьэн щыщIэзыдза адыгэ пщащэ ФиIэпщэ Аидэ нобэ ди псэлъэгъущ.

          Хъыджэбзым «Управление человеческими ресурсами в международных компаниях» жыхуиIэм фIы дыдэу хуеджащ. Аидэ   и щIэныгъэм хигъахъуэ зэпытщ, бзих ещIэ, мурад инхэр и куэдщ.

               — Аидэ, псом япэрауэ, сыхуейт укъызыхэкIа лъэпкъыр, уи унагъуэр нэхъ гъунэгъуу дыбгъэцIыхуну.

              — СыкъэпщIащ, сэ ямылейуэ сфIэфIщ си унагъуэм и гугъу сщIыну, ар къызэрымыкIуэу сызэрыгушхуэ   фIыгъуэщ си дежкIэ. Си анэр гу дохутырщ, медицинэ щIэныгъэхэм я кандидатщ, Налшык дэт Кардиологие центрым щолажьэ. И лэжьыгъэ нэхъыщхьэм къыдэкIуэу, илъэс 20-м щIигъукIэ   КъБКъУ-м щригъэджащ. Си адэр экономикэ щIэныгъэхэм я докторщ. КъБР-м щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэщ. УФ-м и Правительствэм деж щыIэ Финанс университетым щрегъаджэ, профессорщ. Абы ипэкIэ ар илъэс куэдкIэ щылэжьащ фIы дыдэу илъагъу ди республикэм, КIуэкIуэ Валерэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым. Уи упщIэм жэуап щесткIэ, гулъытэншэ схуэщIынукъым ди нэхъыжьыфIхэри. Си адэшхуэ ФиIэпщэ Борис Хьэмзэт и къуэр республикэм IэщIагъэ нэхъыщхьэ щрагъэгъуэту къыщызэIуаха мэкъумэш еджапIэм и япэ ректору щытащ.   Мэкъумэш еджапIэ нэхъыщхьэ ди республикэм къыщызэIуахыным,  абы зиужьыным теухуауэ  си адэшхуэм куэд ищIащ. Си анэшхуэ Къумахуэ Антонинэ Iэбубэчыр и пхъум еджапIэ нэхъыщхьэм щригъаджэу щытащ. Абы и дэлъхухэу, доктор, профессор цIэрыIуэ хъуахэр Урысей, дунейпсо щIэныгъэм хуащIа хэлъхьэныгъэр шэч къызытумыхьэжынщ. Си анэмкIэ си адэшхуэ Щэрдан Абдул Хьэжмурат и къуэр физико-математикэ щIэныгъэхэм я кандидатщ, доцентщ. Ар илъэс куэдкIэ КъБКъУ-м щылэжьащ, абы и нэIэ щIэту республикэм и щIэныгъэ IэнатIэм  IэщIагъэлI куэд хуагъэхьэзырауэ щытащ.

          — Сыт хуэдэ школ къэбухар?

            — Налшык дэт школ зыбжанэм сыщеджащ. ПэщIэдзэ классхэм курыт еджапIэ №I9-м сыщIэсащ, иужькIэ лицей №2-м сыкIуэжри, абы къыщызухащ. Газетыр къэзгъэсэбэпу сыхуейт си егъэджакIуэхэм иджыри зэ фIыщIэ яхуэсщIыну. Абыхэм щIэныгъэ къызата къудейкъым, атIэ   куэдым сытрагъэгушхуащ.

                 — Хамэ къэрал ущеджэну дауэ утегушхуа? Хьэмэ ар уи гум куэд щIауэ щыбгъафIэ хъуэпсапIэт?

                 — Хамэ щIыпIэ сыщеджэну зэи къалэну зыхуэзгъэувыжакъым, сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, ди къэралми итщ зыкIи адрейхэм емыфэгъуэкI еджапIэфIхэр. Ауэ  жыIапхъэщ хамэ къэрал щIэныгъэ щызэбгъэгъуэтыным езым и фIагъи зэриIэжыр. Ар узыхуеджэ IэщIагъэм и щэху, уздэкIуа къэралым и псэукIэ, щэнхабзэ, бзэ нэхъыфIыжу зэрызэбгъащIэ ирехъу. ЛъэныкъуитIри сэркIэ псы Iубыгъуэ щIыIэт. Абы къищынэмыщIауэ, хамэ къэрал университетым и фIыгъэкIэ куэд цIыхугъэ къызэрыпхуэхъур куэдым узэрыхэгъуазэр   зымыщIэр хэт? Ауэ щыхъукIи, хамэ къэрал къыщыпщIа псоми уи щхьэ ирибгъафIэкIэ сыт?  АбыкIэ уи хъуреягъым уадэгуэшэн, укъыщалъхуа щIыналъэм щIэ, фIы и лъэныкъэкIэ сэбэп ухуэхъун хуейуэ къызолъытэ, Iэмал имыIэу.

            — УздэщыIа къэралхэмрэ  дыдеймрэ  зэрыщрагъаджэ щIыкIэр сыткIэ зэщхьэщыкIрэ?

           — Дауи, къэрал къэс езым и егъэджэкIэ, и Iэмал иIэжщ.  Ди къэралыр, Великобританиер, Германиер    зэпэслъытати,     ди деж щIэныгъэ  цIыхум зэрыбгъэдалъхьэр, егъэджакIуэмрэ еджакIуэхэмрэ  зэрызэхущытыр нэгъуэщIщ.    Адрей къэралитIым еджакIуэхэр Iуэхум тегъэгушхуэнымрэ цIыху къэс бгъэдыхьэкIэ щхьэхуэ къыхуэгъуэтынымрэ нэхъ зыщрагъэлIалIэ, абы къыхэкIыу студентыр зэреджэм, ират щIэныгъэм   гулъытэшхуэ хуамыщIу къыпщохъу. Великобританием лекцэхэм деж, зи гугъу ящIым теухуауэ, нэхъ Iэмалыншэ дыдэращ студентым иратыр, адрей псори езым лъыхъуэу къигъуэтын, щIипщытыкIын хуейщ, абыи куэдым ухуегъасэ.

          — Хамэ къэрал узэрыщыпсэуар сыткIэ сэбэп къыпхуэхъуа е сытым нэхъ гугъу уригъэхьа?

                — ПщIэрэ, нэгъуэщI щэнхабзэ, дуней ухэплъэныр, ухэсыхьыныр ар, шэч хэмылъу, мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэхущ.   Ар щIэныгъэм и закъуэкъым,   дуней еплъыкIэщIэ зиIэ цIыху къэпцIыхуныр  сыт и уасэ?! Къыпхуэмылъытэн хуэдизщ абы уи гупсысэм зэрызригъэубгъур.  Апхуэдэ зэпыщIэныгъэхэм цIыхум и   зэфIэкIым зэрыхигъахъуэм, бзэ нэхъыбэ зэрызригъащIэм я закъуэкъым фIагъыу хэлъыр. Iуэхум  къыхуэбгъуэт    бгъэдыхьэкIэр куэдкIэ нэхъыбэ мэхъу, ар зэрызэфIэпхыну Iэмалхэри нэхъ къэгъуэтыгъуафIэщ.   

            — Сыт хуэдэ къэралра уи къэкIуэнур щыплъагъур?

            — Хамэ къэрал щIэныгъэ щызэзгъэгъуэтмэ, сэ Iэмал имыIэу си хэкум къэзгъэзэжыну сыхуейщ. Си зэфIэкIи щIэныгъи есхьэлIэу езым си хьэрычэт Iуэху къызэIусхынут. Абы ехьэлIауэ мурад гуэрхэр согъэтIыгъуэ, ауэ ахэр къызэхъулIэн папщIэ, си щIэныгъэм, Iэзагъэм хэзгъэхъуэн, нэгъуэщIхэм сакIэлъыплъын хуейщ. ИджыкIэ аращ зи ужь ситыр.

          — Уи мурадхэм  щыщу сыт къыджепIэфын?

           — Си мурадщ маркетингым, гъэхьэщIэкIэм и IуэхукIэ цIыхухэм зэрадэлажьэм сыхуеджэну. Иджыри къэс зэзгъэгъуэта щIэныгъэмрэ слъэгъуахэмрэ зэхэплъхьэжмэ, си хъуэпсапIэр зэзгъэхъулIэным  и къежьапIэфI  хъунут.

             — Сыт хуэдэ къалэн щыбгъэзащIэрэ ущылажьэ компанием?

        — Мы зэманкIэ сэ Нидерландхэм я компание-ритэйлым сыщыIэщ, абы щылажьэхэм я Iуэхухэр зызогъакIуэ. Си кIэлъыплъыныгъэ-къэпщытэныгъэхэм япкъ иту, унафэ тращIыхь бизнесым зэрызрагъэужьынум.

           — Къэбэрдей-Балъкъэрым илъэсым дапщэрэ укъэкIуэжыфрэ?

        — Нэхъ мащIэу щэ-плIэ сыкъокIуэж. Дауэ сыкъэмыкIуэжынрэ, къуэпсым и къарур инщ! Уеблэмэ, сыздэщымыIа къэрал сыкIуэфыну Iэмал къысхукъуэкIауэ, ар езгъэкIуэтэкIыу Къэбэрдей-Балъкъэрым сыкъыщыкIуэжыр нэхъыбэщ.           

 

 

 

Епсэлъар Щомахуэ Залинэщ.
Поделиться: