Республикэм и юбилейм ирихьэлIэу

Бахъсэн къалэ дэт «Юность» стадионым щекIуэкIуэкIащ «Юг-2022» 2010-2011 гъэхэм къалъхуа ныбжьыщIэхэм регбимкIэ академием и кубокыр къэхьыным ехьэлIа зэхьэзэхуэ. Ар хуэгъэпсауэ щытащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр илъэси 100 зэрырикъум. 
Зэхьэзэхуэм хэтащ КъБР-м и командищ, Дагъыстэным щыщ командитI, Ростов областым, Ставрополь крайм, Ингушым къикIа командэ зырыз. Зэпеуэм и хьэщIэ лъапIэу щытащ Бахъсэн къалэ администрацэм и лэжьакIуэхэр, регбист цIэрыIуэхэр, КъБР-м регбимкIэ и федерацэм хэтхэмрэ регбимкIэ«Юг» академием и лIыкIуэхэмрэ. 
ЗэпэщIэтыныгъэ гуащIэхэм пашэныгъэр щаубыдащ икIи саугъэт нэхъыщхьэр зыIэригъэхьащ Дагъыстэным къикIа командэм. Абыхэм къакIэлъокIуэ «Бахъсэн-I» регби гупыр. Ростов областым къикIа «Газстройсервис»-м зэхьэзэхуэм ещанэ увыпIэр щиубыдащ. 

 

Мэзкуу Къан.
Поделиться: