И ехъулIэныгъэм гу щимыхуэу

Нобэ къыщалъхуа махуэщ Къэбэрдей-Балъкъэрым и тхыдэм дыщэ хьэрфхэмкIэ иратха шы спортымкIэ олимп чемпион Рогожин Сергей. Псэужатэмэ абы и ныбжьыр илъэс 66-рэ ирикъунут 

И ехъулIэныгъэ иным гу щимыхуэу дунейм зэрехыжрэ куэд щIами ар IэфIу я гум илъщ цIыху минхэм. Дэри гуапэу аргуэру абы дыщIытепсэлъхьын щхзьэусыгъуэ диIэщ. 
Мэзкуу щыIа XXII Олимп джэгухэм я чемпион Рогожин Сергей Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм къыщалъхуащ I956 гъэм бадзэуэгъуэм и 6-м. СССР-м спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастерщ. Шы спортымкIэ Налшык и «Урожайм» хэтащ. I980 гъэм Москва щекIуэкIа Олимпиадэм троеборьемкIэ командэ зэхьэзэхуэм дыщэ медалыр къыщихьащ. Ар и гъэсэнщ Совет Союзым щэнейрэ и чемпион, Урысей Федерацэм пщыкIухрэ щытекIуа, шы спортымкIэ дунейпсо категорие зиIэ судья, къэралым щIыхь зиIэ и тренер Къуныжь Мухьэрбий.
Олимпиадэ нэужьым I983 гъэм Кострома щызэхэта СССР-м и чемпионатым щыIэу Рогожин Сергей зытеса шыр лъэпэрапэри къехуэхащ. Езыр абы и лъабжьэм щIэхуэжри, зэшэзэпIэу иукIащ. Нобэр къыздэсым шууейхэр а щIыпIэм «Рогожиным и лъагапIэкIэ» йоджэ, ди спортсменым и фэеплъ абдежми щытщ.
Рогожин Сергей хуэдэхэрщ щIэблэм щапхъэ яхуэхъур. Абы и лъэужь дахэм ирикIуащ ди республикэм къыщалъхуа ныбжьыщIэ куэд икIи къэралми дуней псоми я цIэр фIыкIэ щагъэIуащ.
 

 

Къаудыгъу Заур.
Поделиться: