Ди сурэтыщIхэм я лэжьыгъэхэр Мейкъуапэ щагъэлъагъуэ

КъуэкIыпIэ лъэпкъхэм гъуазджэмкIэ я къэрал музей Москва дэтым Мейкъуапэ къалэм щиIэ и къудамэм щагъэлъагъуэ ди республикэм и сурэтыщIхэм я лэжьыгъэхэр. Выставкэр къызэрагъэпэщащ Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэрэшей-Шэрджэс, Адыгей республикэхэм я къэралыгъуэр илъэси 100 зэрырикъум и щIыхькIэ.

 

Гъэлъэгъуэныгъэр къыщызэIуахым зыкърагъэхьэлIащ икIи абы яфIэщIэщыгъуэу зыщаплъыхьащ Адыгей Республикэм и Iэтащхьэ ХъумпIыл Муратрэ АР-м щэнхабзэмкIэ и министр Аулъэ Юрэрэ.

Музейм къекIуэлIахэм я нэгу зрагъэужьащ Адыгей Республикэм щIыхь зиIэ и артисткэ Даут Сусанэрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щIыхь зиIэ и артист Бэрбэч Аскэррэ.

Республикищым я сурэтыщI IэкIуэлъакIуэхэм я лэжьыгъи 160-рэ щагъэлъагъуэ музейм и къатитIым и пэшхэм. Ди щIыналъэм и художникхэм Мейкъуапэ ирагъэша я лэжьыгъэхэм дыщIагъуащ   республикэм и  музейм и фондым щахъумэхэм, езы    сурэтыщIхэм   я уней гъэтIылъыгъэхэм   щыщи. Абы утыку къыщрахьащ ди арджэнхэр, ятIэ гъэжьам къыхэщIыкIа хьэпшыпхэр, скульптурэхэр. Гъэлъэгъуэныгъэм къекIуалIэхэми къуэш республикэхэм я художникхэми яфIэгъэщIэгъуэнщ ди щIыналъэм  и сурэтыщIхэм я зэфIэкIыр.

Выставкэр шыщхьэуIум и 15 пщIондэ екIуэкIынущ.

 

 

 

Тхыгъэри сурэтри зейр ТЕКIУЖЬ Заретэщ.
Поделиться: