НОБЭ

Светофорым и дунейпсо махуэщ. 1914 гъэм США-м щыщ Кливленд къалэм щыфIадзащ икIи къагъэсэбэпу щыхуежьащ япэ светофорыр.

 

1789 гъэм Франджым пщылIыгъэр щагъэкIуэдыжащ.
1884 гъэм дуней псом цIэрыIуэ щыхъуа скульптурэм - Щхьэхуитыныгъэм и статуем - и лъабжьэр Нью-Йорк щагъэтIылъащ.
1940 гъэм Латвиер СССР-м хагъэхьащ.
1941 гъэм Одессэ къалэр фашист зэрыпхъуакIуэхэм ящыхъумэжыным теухуа зауэм щIидзащ. Ар махуэ 73-кIэ екIуэкIащ.
1943 гъэм Сталиным и унафэкIэ Москва хьэрэкIытIэхэр щыдрагъэлъэтеящ Хэку зауэшхуэм къыщахьа япэ текIуэныгъэхэм я щIыхькIэ – Орёл, Белгород къалэхэр хуит къызэращIыжам и саулыкъукIэ.
1956 гъэм Москва Лениным и цIэр зезыхьэ и стадионым къыщызэIуахащ СССР-м ис лъэпкъхэм я Япэ спартакиадэр.
1963 гъэм ядернэ Iэщэр хьэуам, хьэршым, псы щIагъым щымыгъэунэхуным теухуа ЗэгурыIуэныгъэм Iэ традзащ.
1975 гъэм Тюмень – Сургут гъущI гъуэгум япэ мафIэгур ирикIуащ.
1996 гъэм Урысейм къыщащтащ президент властым и дамыгъэхэр – УФ-м и Президентым и бэракъыр, Президентым и Нагъыщэр, Урысей Федерацэм и Конституцэу къэралым и Президентым папщIэ щхьэхуэу къыдагъэкIар.
2016 гъэм Рио-де-Жанейрэ (Бразилие) къыщызэIуахащ XXXI гъэмахуэ Олимп джэгухэр. Ахэр шыщхьэуIум и 21 пщIондэ екIуэкIащ. Адыгэхэм тхуэфIащ а Олимпиадэр – Мудрэн Беслъэн дыщэ (дзюдо), Джэду Iэниуар (бэнэкIэ хуит) дыжьын медалхэр къыщахьат абы.
1844 гъэм къалъхуащ урыс сурэтыщI-живописец цIэрыIуэ Репин Илья.
1850 гъэм къалъхуащ франджы тхакIуэ Ги де Мопассан.
1898 гъэм къалъхуащ совет усакIуэ-уэрэдус Лебедев-Кумач Василий.
1900 гъэм къалъхуащ Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь Пащты Салимэ.
1905 гъэм къалъхуащ авиаконструктор, академик, Социалист Лэжьыгъэм тIэунейрэ и ЛIыхъужь, къэрал дамыгъэ лъапIэ, саугъэт куэд зыхуагъэфэща Микоян Артём.
1934 гъэм къалъхуащ мэкъумэш щIэныгъэхэмкIэ доктор, КъБКъМУ-м и профессор Хъаний Мирон.
1939 гъэм къалъхуащ УФ-м щIыхь зиIэ и артист, КъБР-м и цIыхубэ артист Алэкъей Мухьэмэд.
Дунейм и щытыкIэнур
«pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ, пIалъэ-пIалъэкIэрэ уэшх къыщешхынущ. Хуабэр махуэм градус 22 – 23-рэ, жэщым градус I6 – I7 щыхъунущ.
Лъэпкъ Iущыгъэ:
Бзаджэм уи кIэ иубыдмэ, пыупщIи блэкI.

Зыгъэхьэзырар ЖЬЭКIЭМЫХЪУ Маринэщ.
Поделиться:

Читать также:

19.08.2022 - 12:53 Нобэ
18.08.2022 - 08:17 Дунейм щыхъыбархэр
17.08.2022 - 12:00 ДУНЕЙМ ЩЫХЪЫБАРХЭР
16.08.2022 - 17:10 Нобэ