НОБЭ

Урысейм и Археологым и махуэщ
УФ-м щагъэлъапIэ Кхъухьлъатэ зэпкърызылъхьэм и махуэр
Тыва Республикэм и махуэщ
Индием и щхьэхуитыныгъэм и махуэщ
1498 гъэм
Италием щыщ хыдзэлI-къэхутакIуэ Колумб Христофор зекIуэ ежьауэ Гренадэ хытIыгур къигъуэтащ.
1723 гъэм урысей императорхэм гъэмахуэр щагъэкIуэну я унэ лъапсэр Петергоф къыщызэIуахащ.
1795 гъэм Франджым валютэщIэ – франкыр – щызекIуэу хуежьащ.
1877 гъэм къэхутакIуэ Эдисон Томас япэ дыдэу къыхилъхьащ телефонкIэ псэлъам трубкэр къытезыхам «Алло!» жиIэу зыхуигъэзэныр.
1914 гъэм Панамэ псыдэжыпIэм япэ кхъухьыр дэкIащ.
1945 гъэм Маршал Жуков Георгий «ТекIуэныгъэ» орденыр етIуанэу иратащ.
1956 гъэм СССР-м щату хуежьащ Лениным и цIэр зезыхьэ саугъэтыр (Сталиным и цIэр зезыхьэу щытам и пIэкIэ).
1769 гъэм къалъхуащ франджы дзэзешэ, а къэралым и императору щыта Бонапарт Наполеон.
1855 гъэм къалъхуащ адыгей усакIуэ, джэгуакIуэ Теувэж Дзыгъуэ.
1936 гъэм къалъхуащ Шэрджэсым и япэ егъэджакIуэ, ГуащIэдэкI Бэракъ Плъыжь орденыр зыхуагъэфэща Уэхъутэ Хьэсэн.
1907 гъэм къалъхуащ тхакIуэ, полковник КIыщокъуэ Рашид.
1940 гъэм къалъхуащ сурэтыщI, КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Щхьэцэ Владимир.
1931 гъэм къалъхуащ фильми I32-м, спектакль куэдым макъамэ яхуэзытха, уэрэдищэм щIигъу зи IэдакъэщIэкI композитор цIэрыIуэ, РСФСР-м и цIыхубэ артист, УФ-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, СССР-м и Къэрал саугъэтыр зрата Таривердиев Микаэл.
1941 гъэм къалъхуащ КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Мэкъуауэ Хьэсэн.
1954 гъэм къалъхуащ сурэтыщI-график, КъБР-м и цIыхубэ сурэтыщI Горлов Михаил.
1955 гъэм къалъхуащ хьэрычэтыщIэ, «Чесико» фирмэм (Москва) и унафэщI Шэрджэс Мухьэрбий.
Дунейм и щытыкIэнур
«pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык уэфIу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 30 – 32-рэ, жэщым градус 22 – 24-рэ щыхъунущ.
Лъэпкъ Iущыгъэ:
Уи делэ бгъакIуэмэ, уи Iуэху мэкIуэд.

Зыгъэхьэзырар ЖЬЭКIЭМЫХЪУ Маринэщ.
Поделиться:

Читать также:

30.09.2022 - 10:00 НОБЭ
29.09.2022 - 09:16 НОБЭ
28.09.2022 - 14:14 НОБЭ
27.09.2022 - 12:08 НОБЭ
26.09.2022 - 13:49 НОБЭ