Литературэ фестивалыр зэхуащIыж

         Налшык и Къэбэрдей уэрамым и «Периметр» арт-IуэхущIапIэм щызэхуащIыжащ шыщхьэуIум и 9-11-хэм ирагъэкIуэкIа «Букля» литературэ фестивалыр. Ар къызэрагъэпэщащ «Букля» литературэ клубымрэ КъБР-м Къалэн куэд щагъэзащIэ  и центрымрэ, Урысей щIалэгъуалэм я грант дэIэпыкъуныгъэм и фIыгъэкIэ. 

         Фестивалыр щызэхуащIыж махуэр гукъинэж хъуащ. Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ Къэбэрдей-Балъкъэр институтым и аспиранткэ Битокъу Тамарэ зэхуэсым хэтхэм къахуеджащ «Изучение истории по мемам и анектодам» лекцэм. Гупыж зыщIа дэтхэнэ тхакIуэ, усакIуэ ныбжьыщIэми Iэмал иIащ фестивалым хэтахэр я IэдакъэщIэкIхэм хагъэгъуэзэну. «Букля» литературэ клубымрэ зэхыхьэмрэ къызэзыгъэпэщахэм ящыщ зы, «Шёлковый умник» орденыр зыхуагъэфэща    КъБР-м и щIалэгъуалэ центрым и унафэщI Жаным Саидэ жиIащ 20I7 гъэм къызэIуаха «Букля» клубым   тхыгъэ гъэщIэгъуэн куэд зэрыщызэпкърахар. Мыбыхэм я къалэн нэхъыщхьэр тхэным зэфIэкI щызиIэхэмрэ япэ лъэбакъуэ зычхэмрэ   зэрагъэцIыхунырт, иужьрейхэм зрагъэужьынырт.

-  Ди клубым цIыху нэхъыбэ къыхыхьэну, зыдужьыну си хъуэпсапIэщ. ТхакIуэхэм нэхърэ, усакIуэ ныбжьыщIэхэр зэрынэхъыбэм  гу лъыботэ. Дауэ хъуми, дызэхуэсурэ я лэжьыгъэхэм дытепсэлъыхьын хуейщ, - жиIащ Жаным Саидэ. - Фестивалыр цIыху 50-м тетщIыхьами, нэхъыбэ къызэрекIуэлIар - махуэм къриубыдэу цIыхуи 100, дауи, гуапэщ. Къалэдэсхэр гуп-гупу къакIуэурэ  къызэрыдэдэIуамрэ къызэрыдэплъамрэ уасэншэщ.

Фестивалым хыхьэу «Зачем писатели пишут, а читатели читают» лекцэм къызэхуэсахэм къахуеджащ филологие щIэныгъэхэмкIэ   кандидат, журналист Битокъу Маринэ. Ар теухуат литературэм и мыхьэнэм, тхылъ еджэным нобэ иIэ пщIэмрэ щIэупщIэмрэ. Абы къыпащащ психологие щIэныгъэхэмкIэ   кандидат Нэгъуей Будимир, философие щIэныгъэхэмкIэ    кандидат ХъуэкIуэн Мурат сымэ. Зэхыхьэм щагъэлъэгъуащ режиссёр цIэрыIуэ Сокуров Александр и «Русский ковчег» фильмыр.

Фестивалым къекIуэлIахэм ар гъэщIэгъуэн зэращыхъуам къыхэкIыу, абы дяпэкIи пащэну яубзыхуащ. Зэхыхьэр щиухым къыхалъхьащ абы хэтахэм я лэжьыгъэхэр зэхуахьэсу къыдагъэкIыжыну.

 

ТЕКIУЖЬ Заретэ.
Поделиться:

Читать также: