ГъащIэ узыншэм къыхураджэу

Ислъэмей щекIуэкIащ мини-футболымкIэ къуажэ чемпионат. ЩIыпIэ администрацэм къызэригъэпэща зэхьэзэхуэм хэтащ футболист 54-рэ къызэщIэзыубыда командих. 
Чемпионатым хэтахэр лэжьыгъэмрэ еджэнымрэ къыщыдэхуэ зэманым къуажэм футбол щыджэгу щIалэгъуалэрщ. Бахъсэн щIыналъэм щIалэгъуалэм ядэлэжьэнымрэ спортымкIэ и къудамэм и унафэщI Нэгъуей Амырхъан къызэрыхигъэщамкIэ, къуажэхэм зыужьыныгъэ щагъуэт гъащIэ узыншэм, жыджэрым зэригъэуIу спорт унэтIыныгъэ зэмылIэужьыгъуэхэмкIэ командэхэр. 
Удэзыхьэхыу, топ дахэ куэдкIэ гъэнщIауэ екIуэкIа зэпэщIэтыныгъэхэм пашэныгъэр щаубыдащ «Легенда» гупым и футболистхэм, «Лион»-р етIуанэ хъуащ, домбеякъ медалыр къылъысащ «Торпедо»-м. 

 

 

Мэзкуу Къан.
Поделиться: