Лимфэмрэ лъы къэзыгъэщI системэмрэ лышх къызэреуэлIам и нэщэнэхэр

ФокIадэм и 15-м, лимфомэм ебэнынымкIэ Дунейпсо махуэм ирихьэлIэу, Лышх узыфэхэмкIэ медицинэ къэхутакIуэ IуэхущIапIэу Ростов къалэ дэтым къыдигъэкIащ «Лимфэмрэ лъы къэзыгъэщI системэмрэ лышх къызэреуэлIам и нэщэнэхэр» тхылъыр. 

- Лимфэмрэ лъы къэзыгъэщI системэмрэ лышх къызэреуэлIам и нэщэнэ нэхъыщхьэу къалъытэ лимфэ шыкъырхэр бэгамэ, плъыржьэрмэ, щIыфашхэмэ, щIыIэтехьэгъуэм щIидзамэ, жэщкIэ упщIантIэмэ, уэд ухъуамэ. Мы къедбжэкIахэм ящыщ дагъуэ фиIэмэ, кIыхьлъыхь зывмыщIу терапевт, онколог е гематолог зэгъэплъын хуейщ, - жеIэ Лышх узыфэхэмкIэ медицинэ къэхутакIуэ IуэхущIапIэу Ростов къалэ дэтым и унафэщI Кит Олег. 
Лимфэ системэм къепхауэ лышх лIэужьыгъуэ зыбжанэ щыIэщ: Ходжкин и лимфомэ, миеломэ, лимфолейкоз, лейкоз, нэгъуэщIхэри. Мыбыхэм Урысейм щытепщэ лышх узыфэхэм еханэ увыпIэр щаIыгъщ. Лимфэмрэ лъы къэзыгъэщI системэмрэ лышхым иубыдынкIэ хъунущ, ар лъэпкъ узу унагъуэм яIэмэ. КъищынэмыщIауэ, а узыфэ шынагъуэр «иригъэжьэфынущ» инфекцэ зэмылIэужьыгъуэхэм: мононуклеоз, цитомегаловирус, герпес, гепатит, нэгъуэщIхэми. Сакъын хуейщ зи тхьэмщIыгъур, гур, жьэжьейхэр нэгъуэщIым къыпкърахыу, зыхуахъуэжахэр, ВИЧ зиIэхэр.
 

 

Мысник Аллэ.
Поделиться: