Захуагъэр зэтеувэжащ

Дыгъуасэ Кремлым щекIуэкIа зэIущIэшхуэр  къызэрыщыхъуам теухуауэ КъБР-м и Iэтащхьэ  КIуэкIуэ Казбек жиIащ:

«Донецк, Луганск цIыхубэ республикэхэм, За­порожье, Херсон областхэм исхэр иужьрей илъэсийм зыщIэхъуэпсар къехъулIащ. Ахэр я унэ, Урысейм, къекIуэлIэжащ.
Тхыдэм и пэжыр, захуагъэр зэтеувэжащ. БлэкIа лIэщIыгъуэм и 20-нэ гъэхэм Донбассыр Урысейм и гупсэу къалъытэу щытащ.
А щIыналъэхэм щыпсэухэм, ди къэралым и цIыху псоми сигукIи си псэкIи сохъуэхъу ипэ­жы­пIэкIэ тхы­дэ мыхьэнэ зиIэ IуэхумкIэ.
Иджы нэхъыщхьэр - Урысей Федерацэм а и субъектыщIэхэм я шынагъуэншагър къызэгъэпэ­щы­нырщ, мамыр гъащIэр зэтегъэувэжынымкIэ ядэ­Iэпыкъунырщ, предприятэхэр, сымаджэщхэр, школхэр, псэупIэхэр, гъуэгухэр, ВСУ-м псэуныгъэм пыщIа нэгъуэщI IуэхущIапIэу гущIэгъуншэу зэтрикъутахэр щIыжынырщ, егъэджэныгъэмрэ узыншагъэр хъумэнымрэ я иджырей системэ къызэгъэ­пэщынырщ, производствэмрэ хозяйствэмрэ я ­комплексхэр Iэмал зэриIэкIэ нэхъ псын­щIэу къэралым и политикэ, экономикэ, правовой IэнатIэхэм ­хэгъэзэгъэнырщ.
Донецк, Луганск цIыхубэ республикэхэр, Запорожье, Херсон областхэр Урысей Федерацэм къы­зэрыхыхьэм теухуа зэгурыIуэныгъэхэм Iэ щы­щIадзым ди Президент Путин Владимир Влади­-мир и къуэм жиIащ Урысей къэралым, Урысейм и республикэ, край, область псоми абы папщIэ яхузэфIэкI псори зэралэжьынур и фIэщ зэрыхъур. Дэ, къэралым и субъектхэм я унафэщIхэр, хэкум и Iэтащхьэм жиIа а псалъэхэр ди гъуазэу дылэжьэнущ.
Псори дызэкъуэувэрэ дызэдэлажьэмэ, субъектыщIэхэм, зэрыщыту Урысейм я къэкIуэнур къы­зэгъэпэщынымкIэ зэманым къигъэува къалэнхэм дызэрыпэлъэщынур быдэу си фIэщ мэхъу».

Поделиться:

Читать также: