ЩытыкIэ гугъум къихутахэр

ЩэкIуэгъуэм и 15-м ди республикэм къэкIуащ IэмалыншагъэкIэ Херсон областым къикIын хуей хъуа гуп. Ахэр къыщрагъэблэгъащ «Нал­шык» гъущI гъуэгу вокзалым.
 
ЦIыху 548-рэ хъу гупыр щIагъэтIысхьащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и санато­рэ-курорт комплексым хыхьэхэу 5-м. КъэкIуахэм яхэтщ сабийхэри  зи ныбжь хэкIуэтахэри.
Ахэр къызэрагъэпэщащ псэу­ным ехьэлIауэ зыхуейхэмкIэ. ЦIыхухэм медицинэ дэIэпы­къуныгъэ ират, социальнэ IэнатIэхэр сэбэп мэхъу иратыпхъэ ахъшэр къаIэрыхьэнымкIэ тхылъхэр гъэхьэзырынымкIэ. Апхуэдэуи щIыналъэ МЧС-м и психологхэм зыщIагъакъуэ къэIэпхъуэн хуей хъуахэм. Лэжьыгъэм къыхыхьащ «Дэ дызэгъусэщ» зэщIэхъееныгъэм и волонтёрхэр.

ДЫГУЛЫБГЪУ Жантинэ.

Поделиться: