ГъэщIэгъуэнщ

         Псы щIыIум щес бабыщ, къаз щыр цIыкIухэм уакIэлъыплъыныр гухэхъуэгъуэщ: зы мэскъалкIэ лъэныкъуэкIэ иримыхьэкIыу ахэр анэм и ужьым итщ. Дауэ зэи зызымыхъуэж апхуэдэ мардэм тетыныр абыхэм къазэрехъулIэр?

ЩIэныгъэлI физикхэм дызэрыщагъэгъуазэмкIэ, жэуапыр гидродинамикэм и хабзэхэм къазэрыпэщIэуэр япэм иту кIуэ анэм зэтреубыдэри, абы и ужьым ит и шырхэм я къарур хъума мэхъу.

         ЩIэныгъэлIхэм къызэралъытэмкIэ, бабыщ, къаз бынхэм яхэлъу къигъэщIар гъащIэм и лъэныкъуэ куэдым къыщыбгъэсэбэпыфынущ. Псалъэм папщIэ, хым тет кхъухь хьэлъэзешэхэр зэкIэлъхьэужьу, зым и «лъэмбым» адрейр иту, гъуэгу техьэмэ, абыхэм ягъэс дагъэгъэсыныпхъэр куэдкIэ  нэхъ зэгъэзэхуа хъунущ.

Шэрэдж Дисэ.
Поделиться:

Читать также:

25.11.2022 - 15:20 НОБЭ
24.11.2022 - 10:35 Я губгъуэ яIэжщ
24.11.2022 - 09:00 НОБЭ
23.11.2022 - 16:30 НОБЭ
22.11.2022 - 11:00 Зауэм и тхьэ