НОБЭ

♦1965 гъэм СССР-м и Кинематографистхэм я союз къызэрагъэпэщащ.

♦1794 гъэм къалъхуащ адыгэ еджагъэшхуэ, тхыдэдж, филолог, узэщIакIуэ Нэгумэ Шорэ.

♦1920 гъэм къалъхуащ адыгэ усакIуэ цIэрыIуэ, зэдзэкIакIуэ, щIэныгъэлI КIуащ БетIал.

♦1947 гъэм къалъхуащ усакIуэ, журналист, зэдзэкIакIуэ Уэрэзей Афлик къыщалъхуа махуэщ.

Филологие щIэныгъэхэмкIэ доктор, тхакIуэ ХьэкIуащэ Мадинэ къыщалъхуа махуэщ.

«Адыгэ псалъэ» газетым и къудамэм и унафэщI, АР-м щIыхь зиIэ и журналист, ДАХ-м и вице-президент НэщIэпыджэ Замирэ къыщалъхуа махуэщ.

Дунейм и щытыкIэнур

«pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык уэфIу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градуси 9 - 11, жэщым градуси 5 щыхъунущ.

Лъэпкъ Iущыгъэ:

Гур кlуэдмэ, лъэр щIэкIкъым.

Зыгъэхьэзырар БАГЪЭТЫР Луизэщ.
Поделиться:

Читать также:

25.11.2022 - 15:20 НОБЭ
24.11.2022 - 15:06 ГъэщIэгъуэнщ
24.11.2022 - 10:35 Я губгъуэ яIэжщ
24.11.2022 - 09:00 НОБЭ
22.11.2022 - 11:00 Зауэм и тхьэ