ЩIалэгъуалэр зэхуашэс

Куба къуажэм дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм щекIуэкIащ Бахъсэн щIыналъэм хыхьэ жылагъуэхэм я щIалэгъуалэ зэIущIэ. Ар Къэбэрдей-Балъкъэрым ЩIалэгъуалэ IуэхухэмкIэ и министерствэм къызэригъэпэщат къуажэдэс щIалэгъуалэр нобэ зыгъэпIейтейм зыщигъэгъуэзэн мурадкIэ. 
Район администрацэм и унафэщI Балъкъыз Артур тепсэлъыхьащ щIыналъэм и къэкIуэнури и зыужьыныгъэри къыдэкIуэтей щIэблэм сыткIи зэрелъытам икIи щIалэгъуалэ-жылагъуэ Iуэху купщIафIэхэр гъэзэщIэныр район администрацэм и къалэн нэхъыщхьэхэм зэращыщым.
КъБР-м щIалэгъуалэ IуэхухэмкIэ и министр Лу Азэмэт къызэхуэсахэр щигъэгъуэзащ ди республикэм и псэуныгъэ-экономикэ щытыкIэмрэ щIалэгъуалэм я зэфIэкIыр щагъэлъэгъуэну нобэ щыIэ Iэмалхэмрэ лъэныкъуэхэмрэ. Министрым къызэрыхигъэщамкIэ, 2023 гъэм Налшык къалэ, Аруан, Шэрэдж щIыналъэхэм щIалэгъуалэ центр инхэр къыщызэIуахыну я мурадщ. Ар хъун хуейщ щIэблэм къабгъэдэкI Iуэху еплъыкIэ купщIафIэхэм я кIыщ. Апхуэдэу министерсвэм къыхилъхьащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыналъэ къэс щIалэгъуалэ зэщIэхъееныгъэм зыщегъэужьыным теухуа программэхэр щагъэхьэзырыну. ЗэIущIэм хэтахэр зэчэнджэщащ я мурадхэмкIэ. 
ЕгъэджэныгъэмкIэ гуэша ут щхьэхуэхэри къызэрагъэпэщат: «ЩIалэгъуалэ-жылагъуэ Iуэху», «Волонтерхэр», Сабийхэмрэ щIалэгъуалэмрэ я Урысей зэщIэхъееныгъэ». Щхьэж къыхиха лъэныкъуэм теухуауэ ящIапхъэ дерсхэр драгъэкIуэкIащ, чэнджэщ щхьэпэхэр иратащ.
Апхуэдэ зэхыхьэхэр щрагъэкIуэкIынущ республикэм и щIыналъэ псоми. 
 
Жанхъуэт Музэ.
Поделиться:

Читать также: