НОБЭ

Мазаем и 27, блыщхьэ

Мыщэ хужьым и дунейпсо махуэщ
Правительствэм и нэIэ щIэмыт зэгухьэныгъэхэм я дунейпсо махуэщ
Урысейм щытыкIэ хэхам деж къагъэсэбэп и къарухэм я махуэщ
1945 гъэм
Мэсей Аслъэнджэрий «Совет Союзым и ЛIыхъужь» цIэр къыфIащащ.
1940 гъэм къалъхуащ шэрджэс сурэтыщI Мэзукъэбз Хьэзрэт.
1941 гъэм къалъхуащ уэрэджыIакIуэ, УФ-мрэ КъШР-мрэ я цIыхубэ артист, КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Гъуэт Хъусин.
1958 гъэм къалъхуащ жылагъуэ лэжьакIуэ, ДАХ-м и вице-президент КIэкIыхъу Мэжид.
1973 гъэм къалъхуащ къэрал лэжьакIуэ, Адыгэ Республикэм и Iэтащхьэм КъумпIыл Мурат.

 

Дунейм и щытыкIэнур
 

«pogoda.yandex.ru сайтым зэритымкIэ, Налшык уфауэ щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 12 - 17, жэщым градуси 6 щыхъунущ.
 

Лъэпкъ Iущыгъэ:
Iущыр щэ мэчэнджащэ.

 

 

 

Зыгъэхьэзырар ЩХЬЭЩЭМЫЩI Изэщ.
Поделиться:

Читать также:

11.12.2023 - 11:42 НОБЭ
09.12.2023 - 08:39 НОБЭ
08.12.2023 - 13:05 НОБЭ
07.12.2023 - 09:00 НОБЭ
06.12.2023 - 12:21 НОБЭ