Мылылъэ лъэхъэнэм къикIа мыщэ

Алъандэрэ щIэныгъэм имылъэгъуа телъыджэ Урысей Арктикэм къыщагъуэтащ – мыл къэвыжам къыхахыжащ Мылылъэ лъэхъэнэм псэуа мыщэ. 
Псэущхьэр щIыIэм исщ, зэрыщыт дыдэм хуэдэу щтыри, мылым щыщ хъужауэ къекIуэкIащ илъэс мин 39-кIэ. А къэхутэныгъэр уасэншэрэ телъыджэ зыщIыжри аращ – псэущхьэм ицри, и Iэпкълъэпкъри, и дзэхэри, уеблэмэ и лъатэм илъа нэгъунэ зэрыщыт дыдэм хуэдэу къызэтенащ. 
Ursus spelaeus лIэужьыгъуэм щыщ бгъуэнщIагъ мыщэр Евразием щыпсэуащ, илъэс мин 15 ипэкIэ кIуэдыжауэ жаIэ биологхэм.
- ЗэрыхуэдгъэфащэмкIэ, мыщэм илъэс мин 22-39,5-рэ и ныбжьщ. ИпэжыпIэкIэ и ныбжь дыдэр къэтхутэн папщIэ, ридаонуклид IэмалхэмкIэ анализ зыбжанэ егъэкIуэкIын хуейщ, - жеIэ мамонтым и Музейм и лабораторэу Якутием щыIэм и лэжьакIуэ Чепрасов Максим. 
ЩIэныгъэлIхэр нэсыфакъым мыщэр къыщагъуэта щIыпIэм. Ар Якутием пэжыжьэу, щыхьгъэхъухэм зэрымыщIэкIэ къагъуэтауэ аращ. Къыхэгъэщыпхъэщ, мылхэр къызэрывыжым и хьэтыркIэ Сыбырым къэхутэныгъэшхуэхэр зэрыщрагъэкIуэкIыр. Апхуэдэу абы къыщагъуэтыжащ мамонтым, носорог цыбэхэм, Мылылъэ лъэхъэнэм щыпсэуа шы лъэпкъыгъуэхэм, хьэпшырхэм, бгъуэнщIагъ аслъэн шырхэм я хьэдэхэр. 
 

 

Фырэ Анфисэ.
Поделиться: