ЗызышыIа щIегъуэжакъым

 «Нысашэ ехьэжьахэм» нэхърэ гулъытэр нэхъ зэзышалIэ ди псэукIэм хэткъым жытIэмэ, куэд къытпэрыуэну къыщIэкIынкъым. АкъылкIэ убгъэдыхьэмэ, абы и мыхьэнэ пэжыр цIыхуитI зэбгъэдэувэу цIыхубэр адэкIэ езыгъэфIэкIуэн унагъуэщIэ къызэрыунэхурщ. Ауэ зи насып къэкIуэгъуэр и насыпым егупсысыну Iэмал къыхуимыгъэнэным нэсащ хьэгъуэлIыгъуэм къарурэ мылъкуу текIуадэм. УнагъуэщIэм щIэгъэкъуэн дыхуэхъуным и пIэкIэ, нэчыхь зэпцIагъащIэр щIэкъутэжын щхьэусыгъуэхэр дымыгъэбагъуэу пIэрэ жыдэзыгъэIэ щапхъэ куэди ди нэгум щIокI. 

Иджыпсту къэрал хабзэкIэ нэчыхьыр зытх Загсым и лэжьакIуэуи, нысашэр езыгъэкIуэкI джэгуакIуэуи ущытын хуейкъым нысашэм ахъшэшхуэ зэрытекIуадэр къыбгурыIуэн папщIэ. «Кредит нысашэ» псалъэ жагъуэри уафэм къехуэхагъэнкъым. ХьэгъуэлIыгъуэ сурэтхэм щIат мылъкур зыфIэмащIэу нэчыхьым елъэпэуахэм я хъыбари, кърагъэблэгъэну цIыху бжыгъэм игъэгужьейуэ нысэр езыхужьэжахэри, утыкум къипхьэну емыкIу нэгъуэщI хъыбархэри дэзу дэлъщ дэтхэнэ къуажи къали. Зи щIалэгъуэм псынщIагъ гуэр дэплъагъункIи зэрыхъунум хуэхьэзыру щытыпхъэ нэхъыжь тэмакъкIыхьхэм я пIэкIэ, фIэгъэнапIэ пхуэщIыну щхьэусыгъуэхэм ятемыплъэкъукI жьантIэдэсхэри къыдолыж. ЦIыху хэтыкIэ тэмакъкIыхькIэ дунейм зи пщIэр щызыгъэIуа кавказ лъэпкъхэм убэшэчыныр, мащIэкIэ арэзы ухъуныр, мылъкуаблэу ущымытыныр емыкIуу къызыщыхъу жылагъуэ къыздрахар дэнэ?! 
 ГъэтIылъыпIэ къыдэзымыт бзэм и Iуэхур мыбдежми къыхэдмыIуу хъуркъым. Дауэдапщэ хэIэтыкIахэр нысашэм нэхъыбэу езыщIылIэр къалэшхуэхэм дэс ди лъэпкъэгъухэрщ. Адыгэбзэ зыIурымылъыж абыхэм я нэхъыбэм Iуэхур зэфIэзыхын джэгуакIуэхэр кърагъэблагъэ, видеохэмрэ сурэтхэмрэ узрагъэхъуапсэу утыку къралъхьэж, гум зызыщимыгъэнщI лъэпкъ фащэри анэдэлъхубзэри тхузэблах. ЗиIэм дежкIэ хъарзынэщи, и хьэлэлщ, гуфIэгъуэ кIыхь Тхьэм хуищI. ИтIани, Голливудым е тырку сулътIаным и сэрейм щытраха фIэкIа умыщIэну зэфIах а хьэгъуэлIыгъуэ хэIэтыкIахэм якIэлъыплъ лэжьакIуэжьым апхуэдэ пхузэфIэмыкIыныр емыкIуу къыщохъури, и гъащIэ псор нысашэ уасэ зэхуэхьэсыным ехь. Акъыл зэгущкIэ уегупсысми, хабзэр - щхьэхуэщ, дауэдапщэр – абы щатIэгъа фащэу аркъудейщ. Лъэпкъым бгъэдэлъ кууагъыр абы къытебгъэлъадэ зыгъэбырыбыкIэ цIуугъэнэм щIыхэбгъэгъуэщэн щыIэкъым. 
 Зэрыщыту къэдмыщтэми, гупсысэ гуэрым дыхуимышэну пIэрэ Шэшэн Республикэм иджыблагъэ къыщаIэта, нысашэм ехьэлIа унафэхэм? Республикэм и унафэщIымрэ муфтиймрэ зэгурыIуэхэри, лъэпкъым щрагъэкIуэкI хьэгъуэлIыгъуэхэм Iыхьэ 14-у зэхэту мардэ ткIийхэр хуагъэуващ. ЗэхъуэкIыныгъэм щхьэусыгъуэ хуэхъуар нысашэм текIуадэ мылъкур куэдыIуэу къызэралъытэрщ. 
1. Уасэм (калым) и инагъым зихъуэжыркъым: сом 80 000-рэ шэшэн хабзэкIэ абы дыщIагъу мэлыр, шейр, саугъэтхэр. 
2. Хъыджэбзым щыгъ бостейр шэшэн хабзэмрэ ислъам динымрэ я мардэм иту щытын хуейщ. 
3. Нысашэр унэм щащIми, рестораным щрагъэкIуэкIми, шэшэн хабзэр и лъабжьэу щытыпхъэщ. Абы емызэгъ фотосессиехэр е видео сурэтхэр техыныр, псом хуэмыдэу ахэр иужькIэ интернетым къилъхьэжыныр ядэркъым. 
4. НысащIэр унэм къыщыщIашкIэ (IэщхьэубыдыпщIэ) щауэм и благъэхэм я Iэ икIыр сом мини 10-м щIигъу хъунукъым. 
5. НысащIэм гъусэ къыхуащI хъунущ цIыхубзитI-щы, шэшэн хабзэм тету. 
6. Шэшэн хабзэм тету ирагъэхьыж пхъуантэ бжыгъэм зихъуэжыркъым, ауэ емыгъэлеиным хуэсакъыпхъэщ. 
7. Гуащэмрэ тхьэмадэмрэ нысащIэм и дыщым щыкIуэкIэ, лъапIэу зыри яхьын хуейкъым, хабзэкIэ къекIуэкIым фIэкIа. 
8. Гуащэми тхьэмадэми, щыкъу анэми щыкъу адэми тыгъэ лъапIэ хуащIыркъым, ари къекIуэкI хабзэм тетыпхъэщ. 
9. НысащIэр япэу и дыщ щашэжкIэ, гуащэ-тхьэмадэр и гъусэми имыгъусэми хъунущ, зэрышагъащIэхэр абыкIэ зэгурыIуэну хуитщ. 
10. Малъхъэр нысащIэм и дыщ щыкIуэкIэ, зы цIыхухъу, тIу е щы ирегъусэ. ЦIыхубзуи зы е тIу здашэ хъунущ. ЗэрыщыIэну зэманыр езыхэм яубзыху. 
11. Малъхъэм и щыкъум яхуихь тыгъэр сом мини 10-м фIэкIын хуейкъым. 
12. Малъхъэм тыгъэ къыщыхуащIкIэ, хъийм иремыкI, шэшэн хабзэм трет. 
13. Ислъам диным емызэгъ тыгъэ егъэлея псори зэпаупщI: налкъутналмэс зэрыс Iэлъынхэр, шубэхэр, унэм зэрыщыIэбэ Iэмэпсымэхэр, фэтэрыщIэхэр, машинэхэр, къинэмыщIхэр хъункIэ Iэмал зимыIэщ. 
14. Зытепсэлъыхьыпхъэ Iуэхухэр Iимамхэм зэпкърахыжынущ. 
Гъунэгъухэм дадэвгъэплъей щыжытIэкIэ, запыдвгъэщIыж жытIэу къидгъэкIыркъым. ЩахузэфIэкIкIэ, сыт ягъэ кIырэ жызыIэни щыIэщ. Ауэ уэ пхузэфэкIыр зылъагъу зыхузэфIэмыкIым и насыпым гугъэ хебгъэхыжыныр захуагъэ? «Иджыпсту пасэу къашэркъым, пасэу дэкIуэркъым» щIыжаIэр унагъуэ щаухуапхъэ ныбжьым зихъуэжауэ аракъым, нэхъыбэм нысашэр зэрахудэмыхынурщ. Пэжщ, беи тхьэмыщкIи игъащIэми щыIащ. «ЗимыIэр зэзмыгъэхъуэпсэнумэ, сыт сыщIэлэжьам и мыхьэнэр?» - жызыIи урихьэлIэнущ. А гупсысэкIэ пхэнжым пэлъэщыпхъэ акъылри зэрымыкIуэдыжам фIым дыщегъэгугъ. 

 

 

ЧЭРИМ Марианнэ.
Поделиться:

Читать также: