Бжьыхьэм и джэ макъ

(Iуэтэж) 
Жэпуэгъуэм нэсыным къэнэжа щIагъуэ щыIэкъым. Псы Iуфэхэм, псыпцIэхэм иджыри ущрохьэлIэ гупышхуэ зэрыгъэхъуа къуалэбзухэм, кърухэм, губгъуэ бабыщхэм. Абыхэм лъэтэжыну загъэхьэзыру аращ. ЩIымахуэ щIыIэ къапэмыплъэмэ, абыхэм языныкъуэхэр ди щIыпIэм къыщинапэ щыIэщ, Iэгъуэблагъэм псыпцIэ итыххэмэ. Ахэр щIымахуэм апхуэдэу щтыркъым, итIанэ, лъагэу зэщIэкIа къамылхэм яшхын пэрыхьэту щагъуэт.
Жэщ хъуауэ къызэхэтхащ бабыщ макъ. Дэ бабыщ диIэтэкъым. Макъыр къыщыIури щхьэгъубжэ лъабжьэ дыдэрт. Ди гъунэгъум ейуэ хуэдгъэфащэри, дыщIэкIащ, пщIантIитI зэхуакум хэлъ куэбжэ цIыкIумкIэ дэдгъэкIыжын мурад диIэу. ПщIантIэ уэздыгъэм и нэхум дыхэту сыщыбгъэдыхьэм, бабыщ цIыкIур мащIэу IукIуэта нэхъ мыхъумэ, шынауи фэ теттэкъым. Деплъыпэмэ, гъуабжабзэрэ пэ кIэщI цIыкIу хъужауэ, губгъуэ бабыщт ар. Жэщыбг хьэщIэр къыздикIар къытхуэмыщIэу зытплъыхьащ: куэбжэр хуэтщIыжа щхьэкIэ, хадэ ихьэпIэр Iухауэ къэнат. Дауи, абыкIэт ар къыздикIар. Ди хъуреягъыр псыхъуэщ, ипщэкIэ дэбгъэзеймэ, мэз лъапэм ухуэкIуэу. ЗэрыхуэдгъэфэщамкIэ, бабыщ цIыкIур гупым къакIэрыхуат е , гъуэгу здытетым, жэщ къытехъуэри, ди хадэм къыщетIысэхауэ арат, нэхущым пэплъэну. КъыкIуэцIрыкIыурэ пщIантIэм къыщысым, шынэжа, кIийуэ щIидзащ.
Хуэм цIыкIуурэ дыбгъэдыхьэри, щIакхъуэ щыкъуейрэ хугурэ хуэтпхъащ, зэрыдмыгъэщтэным дыхэту, арщхьэкIэ еIусакъым, мэжалIэу къыщIэкIынтэкъым. Зыкъомрэ дедэхащIэу дыбгъэдэса нэужь, ди зэран зэремыкIынум гу лъита, зиущэхужри, етIысэхащ, жэщ псом афIэкIаи и жьэр зэщIихакъым.
 Нэхулъэ къызэрищIу бабыщ цIыкIур ину тIэу къаджэри, щигъэтыжащ. ПсынщIэу дыкъыщIэкIри, щысыжтэкъым.
- Гъуэгу техьэжын ипэкIэ сэлам къыдихыжауэ аращ, ар абыхэм я хьэлщ, - жиIащ бабыщым и джэ макъыр япэу къызэхэзыха си шыпхъум. Абы нэхъ ищIэнут, ар щыпсэурт гъэ къэс губгъуэ бабыщхэр куэду щызэхуэс Индыл Iуфэм пэмыжыжьэу икIи шэч лъэпкъ къытрихьэртэкъым, ар гъуэгу щытехьэжым къэIуа джэмакъитIыр егугъуа бысымхэм зэрахуэгъэзам.

 

Лъостэн Музэ.
Поделиться: