НОБЭ

ФокIадэм и 27,
бэрэжьей

Туризмэм и дунейпсо махуэщ
 ГъэсакIуэхэмрэ зи школ кIуэгъуэ мыхъуахэр щапI IуэхущIапIэхэм я лэжьакIуэхэмрэ я махуэщ 
1933 гъэм
къалъхуащ филологие щIэныгъэхэмкIэ доктор, профессор, литературэдж, КъБР-м щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Хьэщхъуэжь Раисэ.
1965 гъэм къалъхуащ тхыдэ щIэныгъэхэмкIэ доктор, КъБКъУ-м и профессор Къущхьэбий Анзор.
1967 гъэм къалъхуащ модельер, адыгэ фащэхэр дыным хуэIэкIуэлъакIуэ, химие щIэныгъэхэмкIэ кандидат ХьэцIыкIу Мадинэ.
Дунейм и щытыкIэнур
«pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 20, жэщым градус 13 щыхъунущ.
Лъэпкъ Iущыгъэ:
Щихури лъагэ дыдэу докIей, къыпыкIэIакъым мыхъумэ.

 

Зыгъэхьэзырар Багъэтыр Луизэщ.
Поделиться:

Читать также:

11.12.2023 - 11:42 НОБЭ
09.12.2023 - 08:39 НОБЭ
08.12.2023 - 13:05 НОБЭ
07.12.2023 - 09:00 НОБЭ
06.12.2023 - 12:21 НОБЭ