Гуапагъэмрэ дахагъэмрэ дунейр кърагъэлынущ!

Сочэ къалэм щызэхуащIыжащ «Гуапагъэмрэ дахагъэмрэ дунейр кърагъэлынущ!» къэфакIуэхэм я XXII лъэпкъыбэ олимпиадэр. Ар къызэрагъэпэщащ Дунейпсо Арт комитетымрэ «Культурный фронт России» урысейпсо жылагъуэ зэгухьэныгъэмрэ.
Зэхьэзэхуэм я зэфIэкI щагъэлъэгъуащ Армением, Куржым, Алыджым, Къэбэрдей-Балъкъэр, Осетие Ищхъэрэ - Алание, Шэшэн, Адыгэ республикэхэм, Ставрополь, Краснодар крайхэм, Урысей Федерацэм и нэгъуэщI щIыпIэхэм къикIахэм я къэфакIуэхэр. 
Зэхыхьэм и къызэгъэпэщакIуэ комитетым и унафэщI, Дунейпсо, Урысейпсо Арт комитетым и вице-президент, ЮНЕСКО-м щэнхабзэмрэ егъэджэныгъэмкIэ хэт, ЩIДАА-м и академик, «Культурный фронт России» IуэхущIапIэм и щIыналъэ къудамэм и унафэщI Бейтыгъуэн Iэуес зэрыжиIамкIэ, Iуэху дахэр Урысейм и щэнхабзэ гъащIэм мыхьэнэшхуэ зиIэ и къэхъугъэ хъуащ. 
Зэпеуэр хуэунэтIащ щIыналъэ зэмылIэужьыгъуэхэм щыпсэу щIалэгъуалэр зэкъуэгъэувэным, ныбжьэгъу зэхуэгъэхъуным, Урысейм, дуней псом ис лъэпкъхэм я щэнхабзэ гъуазджэм и хъугъуэфIыгъуэхэр яхъумэжыным, лъапIэныгъэхэм гу лърагъэтэным.
Зэхьэзэхуэм хэта псоми лъэпкъ къафэ гъэщIэгъуэнхэр ягъэлъэгъуащ икIи къэпщытакIуэ гупым хэтхэм нэхъыфIыр къыхэхыным теухуауэ къапэщылъ лэжьыгъэр тынштэкъым. Абыхэм къыхагъэщащ зэпеуэм хэтхэм я бжыгъэм гъэ къэси зэрыхэхъуэр. Олимпиадэм и Гран-при саугъэтыр къыхуагъэфэщащ ХьэхъупащIэ Заур зи художественнэ унафэщI, Нарткъалэ и «Дыгъэшыр» къэфакIуэ ансамблым, Алэкъейхэ Азэмэтрэ Мадинэрэ зи художественнэ унафэщI, Шэджэм ЕтIуанэ къуажэм цIыхубэ къафэхэмкIэ и «Инармес» ансамблым, Берд Оксанэ зи художественнэ унафэщI, Бахъсэн къалэм и «Модис» ансамблым. 

ТЕКIУЖЬ Заретэ.
Поделиться:

Читать также:

17.07.2024 - 10:39 Къалэм Iумахуэ
15.07.2024 - 15:20 Дэрбзэр Iэзэ
14.07.2024 - 15:50 «Арабеск»-р къофэ