УФ-м и командэ къыхэхам хагъэхьэ

Мас-рестлинг

Къэбэрдей-Балъкъэрым СпортымкIэ и министерствэм и пресс-IуэхущIапIэм къызэритамкIэ, Урысей Федерацэм мас-рестлингымкIэ пашэныгъэр къыщыхьыным хуэунэтIа зэ­хьэ­зэхуэ иджыблагъэ Суздаль къалэм щекIуэкIащ. Я зэфIэкIхэр абы щагъэлъэгъуащ къэралым и щIыналъэхэм ящыщу 22-м я спортсмен 300-м щIигъум.

Ди республикэм и командэ къыхэхам хэту зэпеуэм щыIащ ­ныбжьыщIэ 13 икIи абыхэм ящыщу Мэкъуауэ Силинэрэ Ало ­Андемыррэ дыщэ медалхэр къахьащ. Зэхьэзэхуэм етIуанэ увы-пIэр щаубыдащ Джэрыджэ Айдэмыррэ Тау Миленэрэ. 
Зэпеуэм къыщыхэжаныкIахэр УФ-м и командэ къыхэхамрэ абы хагъэхьэну ягъэхьэзыр гупымрэ яхэхуащ. 
Ди спортсменхэм я тренерщ Хьэгъэжей Алим, Ерыжокъуэ Са­лимэ, Бэджыдэ Рустам, Джэрыджэ Астемыр, Гъубж БетIал сы-       

Поделиться: