26.02.2024, 12:00 - ЩIалэгъуэ

КъухьэпIэ Кавказым и псы нэхъ ин дыдэхэм ящыщщ Лабэ. Абы и тIуащIэхэу Лабэшхуэрэ Лабэ ЦIыкIурэ зыдэтхэр щIыпIаплъэхэм къызэрагъэунэхурэ куэд щIащ.

25.02.2024, 14:13 - Спорт

Ди къэралым и къалащхьэм иджыблагъэ щекIуэкIащ пауэрлифтингымкIэ дунейпсо зэ­хьэ­зэхуэ, «ЩIымахуэ Мэзкуу» фIащауэ. Абы хэтащ Урысейм и спортсмен 300-м нэблагъэ.

25.02.2024, 10:11 - Жылагъуэ

«Урысей географие зэгу­хьэныгъэм» хыхьэ «Альтаир» ныбжьыщIэ хасэм илъэс къэс къызэригъэпэщ щIымахуэ зекIуэхэм ящыщщ иджы­благъэ щIалэгъуалэм кърахьэлIа пэхуэщIэр (проек­-тыр).

24.02.2024, 12:05 - Тхыдэ

Дунейпсо тхыдэм и напэкIуэцIхэр гъэнщIащ зи мыхьэнэкIи купщIэкIи зэмылIэужьыгъуэу щыт Iуэхугъуэ куэдкIэ. Абы къыщыгъэлъэ­гъуа къэхъукъащIэхэм я нэхъыбапIэр епхащ цIыхубэм (е цIыху щхьэхуэм) зэрахьа лIыгъэм, яхэлъа хахуагъэм.

24.02.2024, 10:03 - Жылагъуэ

ЛIыхъужьыгъэ нэсрэ ха­хуагъэ инрэ зыхэлъ, захуа­гъэмрэ пэжымрэ зи гъуэгугъэлъагъуэ икIи абыхэм я телъ­хьэ лъэпкъ уардэущ а­дыгэхэр дуней псом игъа­щIэми къызэрыщацIыхур. Лъэпкъыр зэрыщыIэрэ гъуэгуанэшхуэ къикIуащ, гугъу­ехьрэ гуауэ куэдрэ игъэващ, иIащ дэрэжэгъуэ щигъуэт, гуфIэгъуэшхуэм щызэщIищтэ зэманхэри.

23.02.2024, 13:59 - Жылагъуэ

Хэкум и хъумакIуэм и махуэм ирихьэлIэу, къэралым и щIыналъэ псоми щызэхашэ зэIущIэ, зэпеуэ, гъэлъэгъуэныгъэ зэмылIэужьыгъуэхэр. Абыхэм ящыщ зыуэ Налшык щекIуэкIащ зауэлI-интернационалистхэм яхуэгъэза пшыхь гукъинэж. 

23.02.2024, 12:58 - Жылагъуэ

«Антарес» центрым и пщIантIэм егъэджэныгъэм епха IуэхущIапIэу республикэм ­итхэм ­автобусыщIэу 11 щратащ. Ахэр яIэрыхьащ Налшык, Прохладнэ, Дзэ­лыкъуэ, Тэрч, Iуащхьэмахуэ щIы­на­лъэ­хэм я школхэм.

23.02.2024, 11:57 - Жылагъуэ

«Егъэджэныгъэ» лъэпкъ проектым ипкъ иткIэ школыщIэ къыщызэIуаха Прохладнэ, Сэрмакъ къуажэхэм щыпсэухэм ехъуэхъуащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек. 

ЩЭНХАБЗЭ

Щэнхабзэ
26.01.2024 - 13:44 | 👁 190

Подробности...

ХьэгъуэлIыгъуэр дахэ щыхъур

ЦIыхур щыIэхукIэ, унагъуэр псэухукIэ, хьэгъуэлIыгъуэри къадекIуэкIынущщ.
Щэнхабзэ
26.01.2024 - 12:00 | 👁 94

Подробности...

НОБЭ

ЩIышылэм и 26, мэрем Таможенникым и дунейпсо махуэщ Интернетыр къэмыгъэсэбэпыным и махуэщ
Щэнхабзэ
23.01.2024 - 16:50 | 👁 404

Подробности...

Лъэпкъ гупсысэ зиIэ

 «Адыгэхэм пасэм я псэукIэу, щыIэкIэу щытар си нэкIэ слъэгъуащэрэт, а зэманхэм сыкъыщыхутэу», жаIэу щызэхэпх къохъу.
Щэнхабзэ
23.01.2024 - 09:08 | 👁 147

Подробности...

ГукъэкIыжхэм я лъахэм

Журналистым и лэжьыгъэр псом япэу гъэщIэгъуэн зыщIращи, IэщIагъэ зэхуэмыдэхэр зиIэ цIыху цIэрыIуэхэм уахуэзэну Iэмал къузэритырщ.
Щэнхабзэ
22.01.2024 - 17:05 | 👁 122

Подробности...

Къафэм и пащтыхь гуащэ

Апхуэдэу зыхужаIа бзылъхугъэ екIу, РСФСР-м щ1ыхь зи1э, КъБАССР-м и ц1ыхубэ артисткэ, илъэс тIощIым щIигъукIэ «Кабардинка» къэрал академическэ ансамблым и къэфакIуэ пажэу щыта Шэру Соня къызэралъхурэ...
Щэнхабзэ
20.01.2024 - 14:00 | 👁 399

Подробности...

Лъэхъэнэ нэпсей

Налшык мэжджытышхуэм и Iимам Емкъуж Анзор и хъутIбэм щытепсэлъыхьащ диным гущIыIэ ухуэзыщI ди лIэщыгъуэм и нэщэнэхэмрэ фIэщхъуныгъэ куу зыбгъэдэлъ цIыхур абыхэм япэщIэтыфын зэрыхуеймрэ.  
Щэнхабзэ
19.01.2024 - 18:24 | 👁 211

Подробности...

«Гум кърухэм зэзэмызэ къыщреIу я макъ...»

Акъ Мухьэрбэч 1949 гъэм Жьакуэ къуажэм къыщалъхуащ. Курыт еджапIэм класси 8-р къыщиуха нэужь, электрикым и гъэсэну лэжьэн щIидзауэ щытащ.
Щэнхабзэ
19.01.2024 - 14:55 | 👁 156

Подробности...

Балигъ хъуху

 Адыгэхэм куэд щIауэ къадокIуэкI къан хабзэр. КъызэрахутамкIэ, а хабзэм ныбжьышхуэ иIэщ, пасэрейхэм я деж къыщежьауэ къалъытэ.
Щэнхабзэ
18.01.2024 - 16:00 | 👁 114

Подробности...

Режиссёр Iэзэр ящыгъупщэркъым

РСФСР-ми КъБР-ми щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ, КъБАССР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, КъБР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат, режиссёр, егъэджакIуэ Iэзэ Теувэж СулътIан дунейм
Щэнхабзэ
18.01.2024 - 13:44 | 👁 134

Подробности...

Артист ныбжьыщIэхэм я зэфIэкIхэр

Ди республикэм и мащIэкъым зэфIэкI зиIэ ныбжьыщIэхэр. Апхуэдэщ дызэрыгушхуэ уэрэджыIакIуэ, къэфакIуэ, сурэтыщI, артист ныбжьыщIэхэр.
Щэнхабзэ
18.01.2024 - 11:00 | 👁 95

Подробности...

Гъуазджэр телъыджэхэм я дунейщ

ИлъэсыщIэм балигъи сабии телъыджэ поплъэ, псом хуэмыдэу цIыкIухэр. Гъуазджэрщ, таурыхъырщ телъыджэхэм я дунейр. Сабийхэм гуащэ театрыр зыхалъхьэ щымыIэу фIыуэ ялъагъу. 
Щэнхабзэ
17.01.2024 - 13:08 | 👁 104

Подробности...

Кхъухь гъэщIэгъуэн

Дунейпсо цIыхубэм илъэсыщIэр зымыгъэмахуэшхуэ лъэпкъи абы гулъытэ егъэлея хуэзыщIи яхэтщ.
Щэнхабзэ
16.01.2024 - 17:04 | 👁 57

Подробности...

Дыщэ фэеплъ зыхуэфащэ Дашу Хьэшыр

Урысей Федерацэмрэ КъБР-мрэ щIыхь зиIэ я артист Дашу Хьэшыр къызэралъхурэ илъэс 96-рэ ирикъуащ щIышылэм и 11-м.  Ди республикэм и мызакъуэу, нэгъуэщI щIыпIэ куэдми къыщацIыхуу щытащ ар.
Щэнхабзэ
15.01.2024 - 17:34 | 👁 64

Подробности...

Лъэужь дахэ къэзыгъэна

РСФСР-м и цIыхубэ артисткэ, пшынауэ Iэзэ, макъамэтх, къэфакIуэ, адыгэ лъэпкъ гъуазджэм хэлъхьэныгъэ ин хуэзыщIа, лъэужь дахэ къэзыгъэна Къашыргъэ КIурацэ къызэралъхурэ щIышылэм и 11-м илъэс
Щэнхабзэ
10.01.2024 - 11:00 | 👁 137

Подробности...

Адыгэ журналистикэм и лъабжьэр зыгъэтIылъа

ТхакIуэ икIи зэдзэкIакIуэ Дым Iэдэм адыгэ журналистикэми и гуащIэ хилъхьащ. Абы тхэным зэрызыпищIар цIыхухэр зыпэмыплъат, ауэ езыр куэдрэ зэгупсыса, зыхущIэкъуа Iуэхут.
Щэнхабзэ
09.01.2024 - 14:55 | 👁 213

Подробности...

ЩIэрыщIэу къызэIуахыж

Тхылъыр зи Iэпэгъухэм ящIэ тхылъым уасэ зэримыIэр, ар фIыуэ зылъагъухэм уащыгугъ зэрыхъунур – апхуэдэхэр, зэрыхабзэщи, гупсысэхъуажэщ, зэхуэсыпIэ къалъыхъуэ.

Страницы

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Жылагъуэ
23.02.2024 - 10:54 | 👁 36

Подробности...

Санитар транспортхэр къахуокIуэ

Прохладнэ, Тэрч, Аруан, Лэскэн, Шэджэм, Шэрэдж, Эльбрус муниципальнэ центрхэм я ­амбулаторэхэм, Налшык дэт къалэ поликлиникэхэм, Балъкъэр Ипщэ къуажэм дэт сымаджэщым КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэк
Жылагъуэ
23.02.2024 - 10:01 | 👁 18

Подробности...

Гъуэгухэм автобусыщIэхэр тоувэ

Ди республикэм и къалащхьэм и гъуэгухэм цIыхухэр къыщрашэкIыну трагъэувэнущ «CITYMAX 9», «Вектор NEXT 8.8» автобусыщIэу 44-рэ.
Жылагъуэ
22.02.2024 - 17:51 | 👁 34

Подробности...

Гаджетхэр анэдэлъхубзэм къыхуэбгъэсэбэпыфынущ

Зэманым декIуу, абы щIэуэ къыхыхьэхэр лъэпкъым, къэралым, цIыхубэм къахуэбгъсэбэпу упсэунымкIэ къыдэкIуэтей щIэблэм я зэфIэкIым куэд елъытащ.
Спорт
22.02.2024 - 17:30 | 👁 42

Подробности...

Спортым и мастер хъуащ

УФ-м ДзюдомкIэ и федерацэм и пресс-IуэхущIапIэм иджыблагъэ къызэритамкIэ, Екатеринбург къалэм щекIуэкIащ дзюдомкIэ «А» классым хыхьэ урысейпсо зэхьэзэхуэ. «ДзюдомкIэ уардэунэ» спорт комплексым...
Спорт
22.02.2024 - 17:00 | 👁 17

Подробности...

Дзюдоистхэр зохьэзохуэ

СССР-м дзюдо, самбэ спорт лIэужьыгъуэхэмкIэ и мастер, Къэрэшей-Шэрджэсым щIыхь зиIэ и тренер Мелекаев Сифар и саугъэтыр къэхьыным хуэунэтIауэ щIыналъэхэм дзюдомкIэ я зэхьэзэхуэ зэIуха иджыб
Спорт
22.02.2024 - 16:00 | 👁 42

Подробности...

Туристхэр къыдахьэх

«Туризмэмрэ хьэщIагъэм пыщIа Iуэхугъуэхэмрэ» лъэпкъ пэхуэщIэм хыхьэу зэфIагъэкIынухэм къыхуаутIыпща мылъкум щыщкIэ Iуащхьэмахуэ лъапэм щыIэ Тегенекли къуажэм иджыблагъэ щагъэуващ псынщIэу...
Жылагъуэ
22.02.2024 - 14:11 | 👁 26

Подробности...

Лъэпкъым теухуа гупсысэхэр

Сыхуейт къыхэзгъэщыну хамэ щIыпIэм щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм сыт хуэдиз гугъуехь ятемылъами, я хабзэр, я бзэр нобэр къыздэсым зэрахъумэфар.
Жылагъуэ
22.02.2024 - 14:00 | 👁 79

Подробности...

УнэIут псалъэм къикIа зекIуэ

Ди IуэрыIуатэм хъыбар гъэщIэгъуэн хэтщ къэбэрдейхэм я тхыдэм щыщ зы Iыхьэ цIыкIу къигъэлъэгъуэжу. Зэреджэри «Къэбэрдейхэм цеипхъэжь джанэр зэрызыщахам и хъыбарщ». А зэманым Тэлъостэней щIыжаIэ...
Тхыдэ
22.02.2024 - 13:09 | 👁 27

Подробности...

Хэкум щыхуэзэшым дыщэидэ ищIырт

Къэбэрдеипщ Идар Темрыкъуэ ипхъу Гуащэнэ пIащIэртэкъым Грозный Иван щхьэгъусэ хуэхъуну.
Жылагъуэ
22.02.2024 - 12:01 | 👁 13

Подробности...

ЦIыхухэр сакъыну къыхураджэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Оперативнэ штабыр республикэм  щыпсэухэмрэ абы и хьэщIэхэмрэ йохъуэхъу  Хэкум и хъумакIуэм и махуэмкIэ икIи ахэр къыхуреджэ сакъыну, терроризмэм зыщыхъумэнымкIэ  хабзэхэр ягъ
Тхыдэ
22.02.2024 - 12:00 | 👁 19

Подробности...

Илъэси 100 ирикъуащ

Тхыгъэ фэеплъ куэд зимыIэ лъэпкъхэм я дежкIэ мыхьэнэшхуэ яIэщ япэу дунейм къытехьа къыдэкIыгъэхэм.
Жылагъуэ
22.02.2024 - 11:00 | 👁 23

Подробности...

Зи усыгъэр щыгъэу зэрылъэлъ

Къэбэрдей-Балъкъэрым, Урысей Федерацэм, хамэ хэгъуэгу куэдми щыцIэрыIуэ усакIуэшхуэ Къэшэж Иннэ псэужатэмэ, мы мазэм илъэс 80 ирикъунут. Иннэ Москва къыщалъхуами, и адэ Инал ди къуажэгъут, езыри...
Тхыдэ
22.02.2024 - 10:00 | 👁 23

Подробности...

Гъыбзэжьхэм уащIэдэIумэ…

ЩIыхь зыпылъ гъуэгуанэ кIыхь къикIуащ адыгэ лъэпкъым. Абы и тхыдэм уриплъэжмэ, наIуэ пщохъу ар тыншу зэрыщымытар. Гугъуехь Iэджэ къызэринэкIащ, зауэ-банэ куэдым къыхэкIащ ар.
Махуэгъэпс
22.02.2024 - 09:00 | 👁 16

Подробности...

НОБЭ

Мазаем и 22, махуэку ♦ЩIэпхъаджагъэ зыкIэлъызэрахьа цIыхухэм защIэгъэкъуэным и дунейпсо махуэщ
Жылагъуэ
21.02.2024 - 18:53 | 👁 33

Подробности...

Пощт тхьэрыкъуэ хахуэхэр

Тхьэрыкъуэ пощтыр цIыхухэм хъыбар зэрызэIэпахыу щыта пасэрей дыдэ Iэмалщ. Ар Пасэрей Мысырым къыщагъэсэбэпырт Нил къыщиуахэм деж цIыхухэм хъыбар ирагъэщIэн щхьэкIэ.
Жылагъуэ
21.02.2024 - 16:50 | 👁 64

Подробности...

Термометрыр къутамэ…

ЦIыхур сымаджэ хъуа нэужь и Iэпкълъэпкъым и пщтырагъыр къызэрапщ термометрыр (градусникыр) къутэмэ, абы ит джынасур (ртуть) зэбгрож.

Страницы