25.11.2022, 18:50 - Жылагъуэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и тафэ лъэныкъуэмкIэ уикIыу ищхъэрэкIэ ущыхуэплъэкIэ, къуршыщхьэхэм кIэраупсея пкIэлъей абрагъуэм и теувапIэхэм ещхьу, зыр адрейм елъэгэкIыу къэлъагъуэ Мэзылъэ, ХъупIэ, Къырылъэ, Гуэдзэн шытххэр, адрей хэгъэгухэм яхуэмыдэу, Осетие Ищхъэрэм и щIыналъэм гъунэгъу щызэхуохъу, абы къыдэкIуэуи, тыншу щызэхыбоцIыхукI. 

25.11.2022, 18:13 - Жылагъуэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и школакIуэхэр хэтащ Сабийм и дунейпсо махуэм ирихьэлIэу къызэрагъэпэща «Береги нас, водитель!» акцэм. НыбжьыщIэхэр плакатхэр яIыгъыу ирикIуащ шынагъуэншагъэм ехьэлIа хабзэхэм псори щытет гъуэгум. 

25.11.2022, 17:45 - Тхыдэ

Бабыгу (Бабук) цIэр зэрехьэ КъухьэпIэ Кавказым щежэх псы нэхъ инхэм хабжэ Щхьэгуащэрэ Лабэ ЦIыкIурэ я псы къуэпсхэр зэхэзыгуэшыкI джабащхьэ екIуэкIым. Шытхыщхьэр ТхьэщIы (Тхач) бгым и ижьырабгъу лъэныкъуэмкIэ щыIэщ. 

25.11.2022, 17:04 - Щэнхабзэ

Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм щIыхь зиIэ и художник, УФ-м и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм хэт, КъШР-м и Iэтащхьэм и деж щылажьэ Жылагъуэ палатэм хэт адыгэ сурэтыщI цIэрыIуэ Хьэгъундокъуэ Мухьэмэд Рэмэзан и къуэр къызэралъхурэ мы махуэхэм илъэс 70 ирокъу. 

24.11.2022, 17:51 - Жылагъуэ

Курыт еджапIэр къэзыухахэм я деж къыщыщIэдзауэ, цIыху щыIэу къыщIэкIынкъым микроскопыр зищIысыр зымыщIэ икIи щIыуэпсым къигъэщI пкъыгъуэ нэрымылъагъухэр къэхутэнымкIэ, ахэр джынымкIэ а Iэмэпсымэм иIэ мыхьэнэр зыхуэдизым щымыгъуазэ.

24.11.2022, 13:58 - Жылагъуэ

«IT дунейм хыхьэн» гупым щыщ Абрэдж Залинэ VK интернет-IухущIапIэм иджыблагъэ къызэригъэпэщу еянэу иригъэкIуэкIа «Бжыгъэрылъанэ зекIуэ» зи фIэщыгъэ щIыналъэ хакатон зэхьэзэхуэм къыщыхэжаныкIащ.

24.11.2022, 12:28 - Жылагъуэ

«ЩIэныгъэ щрагъэгъуэт еджапIэхэр бжыгъэрылъанэм (цифровизация) хуэшэным ехьэлIауэ щыIэ Iэмалхэр» зи фIэщыгъэ XX Урысейпсо Iэнэ хъурейр Краснодар щIыналъэм хыхьэ Сириус къуажэм иджыблагъэ щекIуэкIащ.

23.11.2022, 17:30 - Жылагъуэ

Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тедзапIэм дызыщыгуфIыкIын тхылъ иджыблагъэ къыщыдэкIащ. Псы хуэлIа гъуэгурыкIуэм псы ткIуэпс зэрыIухуэу къызэрыбэдзэуэжым ещхьу, зэгуэр зи макъ къэIуа тхакIуэщIэм и IэдакъэщIэкIым цIыхухэр зэригъэплъыжат, зэригъэпсэлъат, нэхъыщхьэращи, дунейм къыщекIуэкI Iуэхугъуэхэм иригъэгупсысыжат. Тобэ ирехъуи, Тхьэм къыхуигъэфэща гъащIэр нэхъ кIыхьу щытамэ, абы къипсэлъэнумрэ къигупсысынумрэ лъэпкъым и къэухьым фIыуэ зригъэIэтынут, и зэхэщIыкIми зригъэубгъунут. ГъащIэ мащIэми, щIэин дахэ къигъэнащ, зыхуебгъэзэкIыу ухэIэбэху зы хьэлэмэт гуэр къыхэбгъуатэу, цIыху зэхущытыкIэхэм хэлъ зэщымыщхъухэм я жэуап къуиту. Зи гугъу сщIыр литературэ уафэ джабэм вагъуэ лыду къитIысхьэу ар къызэщIэзыгъэбла Къанкъул Заурщ. Илъэс Iэджэ дэкIыжащ ар зэрытхэмытыжрэ, ауэ абы и IэдакъэщIэкIхэм къапих хъуэпсым иджыри уагъэхуабэ, псом хуэмыдэу щIалэгур егъэкIыл, гупсысэ къигъэхъуапIэ мэхъу, литературэм зэуэ щыхиша гъуэгу гъэщIэгъуэн дыдэм къекIуэлIэн лъагъуэ къелъыхъуэ…

23.11.2022, 14:45 - Жылагъуэ

Дыхумэр ирапх гукъыдэжым, гукъэкIыжым, гухэлъым, цIыху щхьэхуэм… Куэдым… куэдым. Щхьэж и хьэл-щэным, игу ирихь гъэгъам, фIыуэ илъагъу зэманым - куэдым трещIыхь цIыхум дыху къыщыхихкIэ. Къапщтэмэ, дыху зэхэзылъхьэхэм телъыджэ гуэру зыхащIэу къыщIэкIынущ мэхэр зэхэзагъэу зэрызэхалъхьэнур. Дыхуми езым и хабзэ, и тхыдэ, и къэгъэщIыкIэ иIэжщ.

23.11.2022, 13:13 - Щэнхабзэ

АР-м, КъБР-м, КъШР-м я цIыхубэ тхакIуэ МэшбащIэ Исхьэкъ и Iэдакъэ къыщIэкIа «Аиссе» тхыдэ романымкIэ полнометражнэ художественнэ фильм зэрытрахым теухуа хъыбар мызэ-мытIэу ди газетым тетащ.

ЩЭНХАБЗЭ

Щэнхабзэ
09.11.2022 - 16:43 | 👁 30

Подробности...

Пианист цIэрыIуэхэр

Пианинэ еуэным щыхуагъасэ школхэр Урысейм къыщыунэхуауэ щытащ илъэс 200 хуэдэ ипэкIэ, европейхэм ейхэм нэхърэ зыкъомкIэ нэхъ гувауэ.
Щэнхабзэ
07.11.2022 - 19:48 | 👁 31

Подробности...

«Унащхьэм щхьэ иIэкъым»

Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу сурэтыщI IэщIагъэр япэу зэзыгъэгъуэтар Акъсырэ МуIэедт (Саратов дэт художественнэ еджапIэр къиухри къигъэзэжат).
Щэнхабзэ
07.11.2022 - 16:14 | 👁 25

Подробности...

Матэ хуным хуэIэижьщ

Махъсидэ (Гуанэ) Аидэ чы IэрыщIым къыхещIыкI матэхэр, унэр зэрагъэдахэ хьэпшып цIыкIухэр, къэлътмакъхэр, хьэкъущыкъухэр, уеблэмэ бзухэм я шхапIэ-унэ цIыкIухэр. 
Щэнхабзэ
07.11.2022 - 12:55 | 👁 13

Подробности...

ЩIэныгъэм и IункIыбзэр

Мадинэ къалэ цIэрыIуэм хьэжыщIу кIуар абы егъэджакIуэ зэрыщыхъуам теухуа хъыбарщ Къашыргъэ Мухьэмэд ефэнды щхьэмахуэм къытхуиIуэтэжыр, зытеухуари езыращ. 
Щэнхабзэ
06.11.2022 - 17:55 | 👁 23

Подробности...

«Абрэджхэр» къэрал утыкум къохьэ

Иджыблагъэ Япэ каналымкIэ къагъэлъагъуэу щIадза «Зэрыкъэралу пщэфIапIэм уэрэд щыжыдоIэ» теленэтыныр Къэбэрдей-Балъкъэрым ис­хэм я деж зэуэ цIэрыIуэ щыхъуащ.
Щэнхабзэ
06.11.2022 - 11:19 | 👁 7

Подробности...

Театр цIэрыIуэм и пщыхьэщхьитI

Иджыблагъэ Налшык щыхьэщIащ «Современник» театр цIэрыIуэм и артистхэр. Къэбэрдей-Балъкъэрыр илъэси 100 зэрыри­къум и щIыхькIэ ар къызэригъэпэщащ УФ-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм. Зэуэ...
Щэнхабзэ
06.11.2022 - 10:14 | 👁 17

Подробности...

Адыгэ фильмхэр Москва щагъэлъагъуэ

Къэбэрдей-Балъкъэр, Адыгей, Къэрэшей-Шэрджэс республикэхэм къэралыгъуэ зэрагъуэтрэ илъэси 100 зэрырикъум и щIыхькIэ, УФ-м и къалащхьэм щекIуэкIа гуфIэгъуэ дауэдапщэхэм ящыщщ «Адыгэ кином и тхьэмахуэр...
Щэнхабзэ
03.11.2022 - 18:09 | 👁 20

Подробности...

Насыпыр мылъкум елъытакъым

Къудамэ зыбжанэу зызыубгъу Нобель и саугъэтыр экономикэм хэлъхьэныгъэ хуэзыщIахэми хуагъэфащэ. Мыгъэрей тыгъэр яIэрыхьащ США-м щыщ щIэныгъэлI-къэхутакIуэхэу Бернанке Бен, Даймонд Дуглас, Бибвиг Филип...
Щэнхабзэ
02.11.2022 - 14:24 | 👁 28

Подробности...

Пщащэ IэпщIэлъапщIэ

И IэдакъэщIэкIхэмкIэ куэдым къацIыхуащ Псыхъурей къуажэм щыщ Батыр Зерэ. Фэилъхьэгъуэхэм нэмыщIкIэ, абы дахэу икIи екIуу хьэпшып зэхуэмыдэхэр лъэпкъ дамыгъэхэмкIэ егъэщIэращIэ.
Щэнхабзэ
02.11.2022 - 13:22 | 👁 21

Подробности...

«ТхылъышхуэкIэ къыпхуэмыIуэтэнщ а зэманхэм тлъэгъуар»

ЦIыху гъащIэм лъабжьэ хуохъу щысабийм и нэгу щIэкIамрэ зэхихамрэ.
Щэнхабзэ
01.11.2022 - 14:00 | 👁 14

Подробности...

БлэкIам ухуеплъэкIыжмэ…

Къуажэдэсхэм я дежкIэ мыхьэнэшхуэ иIэщ ЩэнхабзэмкIэ унэм. Абы къыщызэрагъэпэщ зэхыхьэ гъэщIэгъуэнхэм, пшыхь дахэхэм цIыхур зэхегъэплъэж. А къалэным полъэщ илъэс 30-м щIигъуауэ щэнхабзэм и лэжьакIуэ,...
Щэнхабзэ
31.10.2022 - 19:42 | 👁 10

Подробности...

Гъуазджэм зэфIэкI щызиIэ ди хэкуэгъу

Макъамэри къафэри зи псэм хэлъ, республикэ, урысейпсо, дунейпсо фестивалхэм я лауреат, оперэ, эстрадэ уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ, бас-баритон лъэщ Молэ Артур ящыщщ республикэм
Щэнхабзэ
31.10.2022 - 17:55 | 👁 21

Подробности...

Иджырей адыгэ пщащэ

Газетеджэхэм ди гуапэу фыдогъэцIыху Адыгэ Республикэм,  Мейкъуапэ къалэм, щекIуэкIа «Адыгэ пщащэ» фестиваль-зэпеуэм етIуанэ увыпIэр къыщызыхьа, Бахъсэн районым хыхьэ Куба къуажэм и Щэнхабзэ
Щэнхабзэ
28.10.2022 - 17:21 | 👁 14

Подробности...

Зи лэжьыгъэхэм щIэупщIэ яIэ

Налшык къалэм, КъБКъУ-м и медицинэ факультетым «Эрмитаж-Кавказ» центрым иджыблагъэ къыщызэIуихащ художник, дыщэкI, Адыгэ, Къэбэрдей-Балъкъэр республикэхэм я цIыхубэ художник, ХудожествэхэмкIэ Урысей...
Щэнхабзэ
28.10.2022 - 17:19 | 👁 15

Подробности...

Пшынэбзэ дахэр зи лъабжьэ макъамэр зи Iэпэгъу

Къэбэрдей-Балъкъэр, Адыгэ, Ингуш, Осетие Ищхъэрэ - Алание республикэхэм щIыхь зиIэ я артист, пшынауэ, уэрэдус, макъамэтх Iэзэ Лосэн Тимур лъэпкъым и макъамэ гъуазджэм хэлъхьэныгъэфI хуэзыщI
Щэнхабзэ
27.10.2022 - 17:55 | 👁 21

Подробности...

Къыу хужьхэм къакIэрыхуа зы

Мы сурэтыр Интернетым къитхащ, абы итхэр цIыху цIэрыIуэ дыдэу зэрыщытар къэтлъытэри.

Страницы

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Тхыдэ
25.11.2022 - 14:56 | 👁 11

Подробности...

Залымт, къузгъунт, къимыкIуэтт

 Мы гъэм Урысейм щагъэлъэпIащ и япэ иператор Петр Езанэр къызэралъхурэ илъэс 350-рэ зэрырикъур.
Литературэ
24.11.2022 - 19:30 | 👁 13

Подробности...

«ГъащIэм и джэрпэджэж»

Апхуэдэу фIищатэмэ, купщIэм техуэнт, жыпIэну, иджыблагъэ дунейм къытехьащ КIэбышэ Лилэ и тхылъыщIэ.
Жылагъуэ
24.11.2022 - 17:51 | 👁 17

Подробности...

Нэрылъагъу дуней

Курыт еджапIэр къэзыухахэм я деж къыщыщIэдзауэ, цIыху щыIэу къыщIэкIынкъым микроскопыр зищIысыр зымыщIэ икIи щIыуэпсым къигъэщI пкъыгъуэ нэрымылъагъухэр къэхутэнымкIэ, ахэр джынымкIэ а Iэмэ
Литературэ
24.11.2022 - 16:00 | 👁 12

Подробности...

Дунейпсо литературэм и къежьапIэр

Дунейм лъэпкъыу тетым езым я тхыбзэ зэраIэм хуэдэу, я художественнэ литератури яIэжщ. Ауэ жанр щхьэхуэу ар зэрызэфIэувам и тхыдэр жыжьэ къыщожьэ.
Махуэгъэпс
24.11.2022 - 15:06 | 👁 11

Подробности...

ГъэщIэгъуэнщ

         Псы щIыIум щес бабыщ, къаз щыр цIыкIухэм уакIэлъыплъыныр гухэхъуэгъуэщ: зы мэскъалкIэ лъэныкъуэкIэ иримыхьэкIыу ахэр анэм и ужьым итщ.
Жылагъуэ
24.11.2022 - 13:58 | 👁 21

Подробности...

Адыгэ пщащэр къыхожаныкI

«IT дунейм хыхьэн» гупым щыщ Абрэдж Залинэ VK интернет-IухущIапIэм иджыблагъэ къызэригъэпэщу еянэу иригъэкIуэкIа «Бжыгъэр
Жылагъуэ
24.11.2022 - 12:28 | 👁 16

Подробности...

Бжыгъэр лъабжьэ зыщI Iуэху щIэкIэ

«ЩIэныгъэ щрагъэгъуэт еджапIэхэр бжыгъэрылъанэм (цифровизация) хуэшэным ехьэлIауэ щыIэ Iэмалхэр» зи фIэщыгъэ XX Урысейпсо Iэнэ хъурейр Краснодар щIыналъэм
ЗэIущIэхэр
24.11.2022 - 12:28 | 👁 9

Подробности...

 Суд приставхэм я лэжьыгъэм щагъэгъуазэ

Урысей ФССП-м и Управленэу КъБР-м щыIэм и IэщIагъэлIхэр яхуэзащ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым и студентхэм.
Жылагъуэ
24.11.2022 - 12:00 | 👁 12

Подробности...

Си адэшхуэхэм хэкур зэрабгынар

Зы цlыху закъуи дунейм тету къыщlэкlынкъым и Хэкур, къэзылъхуа адэ-анэр, къыдалъхуахэр фlыуэ имылъагъуу. Сэри сыапхуэдэщ. Ди унагъуэр ди анэшхуэри къыдбгъэдэсу допсэури, абы нэхърэ нэхъ насып щыlэу...
Махуэгъэпс
24.11.2022 - 10:35 | 👁 12

Подробности...

Я губгъуэ яIэжщ

Гупышхуэ зэрыгъэхъуа къуаргъхэм нэхумыщым зыщаIэткIэ, кхъухьлъатэ къэтIысым хуэдэу, макъышхуэ ящI икIи гурыIуэгъуейкъым ар электрокъарум и зы лIэужьыгъуэу зэрыщытыр.
Жылагъуэ
24.11.2022 - 09:29 | 👁 10

Подробности...

ГъащIэ узыншэм хуаущий

 «Урысейм и сабийхэр-2022» зыфIаща профилактикэ Iуэхум ипкъ иткIэ Урысей МВД-м и Управленэу Налшык щыIэм и лэжьакIуэхэр дохутыр-нарколог Нагорная Татьянэ ящIыгъуу псалъэмакъ щхьэпэ драгъэкIуэкIащ к
Махуэгъэпс
24.11.2022 - 09:00 | 👁 6

Подробности...

НОБЭ

Мыщэхуэным и дунейпсо махуэщ 1861 гъэм Урысейм и император Александр ЕтIуанэм и унафэкIэ Министрхэм я Совет къызэрагъэпэщащ.
Жылагъуэ
23.11.2022 - 17:30 | 👁 20

Подробности...

ГукъэкIыжхэм ухэзылъасэ

Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тедзапIэм дызыщыгуфIыкIын тхылъ иджыблагъэ къыщыдэкIащ. Псы хуэлIа гъуэгурыкIуэм псы ткIуэпс зэрыIухуэу къызэрыбэдзэуэжым ещхьу, зэгуэр зи макъ къэIуа тхакIуэщIэм и...
Махуэгъэпс
23.11.2022 - 16:30 | 👁 7

Подробности...

НОБЭ

♦1965 гъэм СССР-м и Кинематографистхэм я союз къызэрагъэпэщащ.
Жылагъуэ
23.11.2022 - 14:45 | 👁 9

Подробности...

Мэхэм я зэщIэжьыуэ

Дыхумэр ирапх гукъыдэжым, гукъэкIыжым, гухэлъым, цIыху щхьэхуэм… Куэдым… куэдым. Щхьэж и хьэл-щэным, игу ирихь гъэгъам, фIыуэ илъагъу зэманым - куэдым трещIыхь цIыхум дыху къыщыхихкIэ. Къапщтэмэ,...
Жылагъуэ
23.11.2022 - 12:44 | 👁 14

Подробности...

Лъэпкъхэр зэзыпх лъэмыжым ущытехьэкIэ

ЕсэнтIыгу къалэ дэт, Шпаковский Владимир и цIэр зезыхьэ тхыдэ-лъахэхутэ музейм «ЩIэин» зи фIэщыгъэ гъэлъэгъуэныгъэ гъэщIэгъуэн щокIуэкI. Абы щагъэлъагъуэ Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм щIыхь зиIэ и...

Страницы