24.03.2023, 15:09 - Жылагъуэ

Урысей МВД-м Iуащхьэмахуэ районым щиIэ къудамэм и лэжьакIуэхэм даIыгъащ «Лъы тыи, цIыхур къегъэл» Iуэхур.

24.03.2023, 15:07 - Жылагъуэ

«Урысей гвардием и махуэхэр» акцэм хыхьэу Ведомствэм щIэмыт Бахъсэн къудамэм и лэжьакIуэхэм Бжэ зэIухам и махуэ драгъэкIуэкIащ ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ школым и кадет классым щеджэхэм. 

24.03.2023, 12:42 - ЩIалэгъуэ

Жэбалы Заирэ зи лэжьыгъэхэм псэм зыдащI сурэтыщI ныбжьыщIэщ. Абы щIэщыгъуэ къыхелъагъукIыф дунейм. И сурэтхэр къыхех щIыуэпсым, къаIэпех къуалэбзухэм, къахегъуатэ къэкIыгъэхэм. Псэ хелъхьэри, ущеплъкIэ мыгурыIуэгъуэу къару щабэ гуэр хыболъагъуэ.

22.03.2023, 17:05 - Политикэ

ЛIыщхьитIыр Москва щызэхуэзэным ипэ къихуэу, гъатхэпэм и I9-м, «Жэньминь жибао» газетым къытридзащ Путин Владимир и тхыгъэ «Урысеймрэ Китаймрэ зэкъуэту я къэкIуэнум толажьэ» фIэщыгъэм щIэту. 

22.03.2023, 16:55 - Жылагъуэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и гъуэгухэм щолажьэ административнэ хабзэр къызэпызыудахэр зытх автомат комплекс 212-рэ. 

22.03.2023, 16:24 - Щэнхабзэ

Псыдзэри, щIыхъейри, къэбэкъауэри, зэманри пэмылъэщу нобэ къэса мывэ фэеплъхэр умыгъэщIагъуэу плъэкIыркъым. 

22.03.2023, 16:22 - Щэнхабзэ

Налшык дэт Къэрал концерт гъэлъэгъуапIэм литературэ пшыхь гъэщIэгъуэн иджыблагъэ къыщызэрагъэпэщащ. «Общество книголюбов» зэгухьэныгъэм жэрдэм ищIа зэхуэсым щытепсэлъыхьащ тхакIуэ, усакIуэ Мусукаевэ Сакинат «Когда летаешь, нельзя бояться» зыфIища и тхылъым. 

22.03.2023, 12:49 - Литературэ

ХьэтIохъущокъуэ Едыджыпщым лIы и псалъэ итати, къэгъазэ иIэжтэкъым. Аргуэру пелуанитI къегъуэтри, егъэIущ.

22.03.2023, 12:45 - Щэнхабзэ

Хабзэр хъугъуэфIыгъуэ нэхъыщхьэщ зей лъэпкъым зэи къыпхутемыхыну.

20.03.2023, 16:44 - Жылагъуэ

Языныкъуэ жыг лIэужьыгъуэхэр цIыхум нэхърэ куэдкIэ нэхъыбэрэ мэпсэу. Ауэ куэдым ящIэу пIэрэ цивилизацэ зыбжанэм я къэунэхугъуэмрэ кIуэдыжыгъуэмрэ зи «нэгу щIэкIа», илъэс мин бжыгъэ зи ныбжь жыгыжьхэр нобэм къызэрысар?!

ЩЭНХАБЗЭ

Щэнхабзэ
16.03.2023 - 10:30 | 👁 20

Подробности...

Дыгъужь Мыхьмуд къызэралъхурэ илъэс 85-рэ ирикъунут

Адыгейр зэрыцIэрыIуэр и щIыуэпс дахэмрэ кхъуей телъыджэхэмрэ я закъуэкъым. А псом йофIэкIыж абы и щхьэр лъагэу щIиIэтын и цIыхухэмкIэ бгъэдэлъ беягъыр.
Щэнхабзэ
15.03.2023 - 15:06 | 👁 37

Подробности...

Адыгэбзэм и махуэр ягъэлъапIэ

Къэбэрдей-Балкъэрым и районхэм хыхьэ къалэхэмрэ къуажэхэмрэ Адыгэбзэм и махуэр щагъэлъэпIащ.
Щэнхабзэ
15.03.2023 - 14:41 | 👁 29

Подробности...

ПащIэ Ленэ и мурад дахэхэр

Нобэ ди псэлъэгъущ  уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ ПащIэ Ленэ. Лъэпкъ усыгъэм и лъабжьэр зыгъэтIылъауэ къалъытэ ПащIэ Бэчмырзэ и цIэр зезыхьэ   унэ-музей Нартан къуажэм   къыщызэIузыхари абы илъэс куэдкIэ и...
Щэнхабзэ
15.03.2023 - 12:28 | 👁 27

Подробности...

Шарль де Голль: Мыпхуэдэ телъыджэ дыдэ иджыщ япэу сыщрихьэлIэр

ЗэлъыIуокIуэтыр цIыхухэр арыххэуи,  Мэхъур утыкур Iэхуитлъэхуит. Ислъэмей къафэм щIедзэ пшынауэм, - ПхулъэкIыу щытмэ уэ уи пIэм ит!
Щэнхабзэ
15.03.2023 - 11:28 | 👁 27

Подробности...

ЭНДИРЕЙ ЩЫЩ СУЛЪТIАН-МУТ

Япэ Iыхьэ  
Щэнхабзэ
14.03.2023 - 16:17 | 👁 38

Подробности...

ГушыIэхэмрэ ауанхэмрэ

 СулътIан къуажэ шхапIэм шэджэгъуашхэ щищIати, шхынзехьэм уасэу ахъшэ зэкIэрыт иритауэ къигъэзэжым пэплъэт. АрщхьэкIэ къыхуахьыжыну зыри пIащIэртэкъым.
Щэнхабзэ
14.03.2023 - 14:00 | 👁 27

Подробности...

Тыгъэ хьэху

 Iэш-Шиблий Абу Бэкр къыщыхъуари щылIэжари Иракырщ.
Щэнхабзэ
14.03.2023 - 12:35 | 👁 33

Подробности...

Натхъуэ Долэтхъан и гуащIэ

Адыгэ драматург, актрисэ, критик Натхъуэ Долэтхъан къызэралъхурэ илъэси 110-рэ мэхъу.
Щэнхабзэ
13.03.2023 - 14:22 | 👁 39

Подробности...

Анэдэлъхубзэм и махуэшхуэ

КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и фонд Вэрокъуэ Владимир и цIэр зезыхьэм щагъэлъэпIащ Анэдэлъхубзэм и дунейпсо махуэр.  
Щэнхабзэ
12.03.2023 - 15:38 | 👁 21

Подробности...

Бгыщхьэ гуэлхэр

Ди щIыпIэм ит къуршхэм я щыгум инуи цIыкIууи гуэл зэмыщхь куэд ущрохьэлIэ. 
Щэнхабзэ
12.03.2023 - 12:35 | 👁 47

Подробности...

ФIэщхъуныгъэм игъэкIуэда щIэныгъэ

ЖаIэ тхылъ лъапIэхэр къыщымыунэхуам цIыхум щIэ­ныгъэрэ Iущыгъэрэ бгъэдэмылъауэ. 
Щэнхабзэ
11.03.2023 - 12:00 | 👁 31

Подробности...

Гъунэгъу щIыналъэм къраша лэжьыгъэхэр

Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ Сурэ­тыщI гъуазджэхэмкIэ музейм щагъэлъа­гъуэ КъШР-м и цIыхубэ художник, УФ-м и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм хэт, лъэпкъ, дунейпсо саугъэтхэм я лауреат, Столыпиным и...
Щэнхабзэ
10.03.2023 - 14:26 | 👁 27

Подробности...

«Си къэралым и макъамэ»

Аращ фIащар уэрэджыIакIуэхэм траха клипхэм я зэпеуэу Урысейм щрагъэжьам.
Щэнхабзэ
10.03.2023 - 13:28 | 👁 20

Подробности...

ЩIэныгъэр щыхьэту къоув

 Адыгеймрэ Краснодаррэ (Бжьэдыгъукъалэ) къегъэщIылIа Iэгъуэблагъэмрэ я муслъымэн IуэхущIапIэм и жэрдэмкIэ, физико-математикэ щIэныгъэхэм я доктор, щIэныгъэлI, п
Щэнхабзэ
10.03.2023 - 13:26 | 👁 17

Подробности...

И щIэщыгъуагъэр зэи икIакъым

Мэрзей Iэсият культпросвет училищэм щIэтIысхьэн и пэ, Нарткъалэ ЩэнхабзэмкIэ и унэм иджырей къафэхэм щыхуагъасэ гупжьейм кIуэуэ щытащ.
Щэнхабзэ
09.03.2023 - 17:45 | 👁 29

Подробности...

Ди гъащIэм увыпIэшхуэ щеубыд

         Кином и тхыдэм зыщыбгъэгъуазэмэ, ар къыщыунэхуауэ къалъытэр 1895 гъэм дыгъэгъазэм и 28-рщ.

Страницы

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Жылагъуэ
23.03.2023 - 13:53 | 👁 10

Подробности...

Саугъэт хуагъэфащэ

Илъэс етхуанэ хъуауэ Инджылызым щат «British Beakon Moskque Awards» лъэпкъ саугъэтыр хуагъэфэщащ иджыри зи ухуэныгъэр ямыубла мэжджытым и архитектурэ убзыхуныгъэм.
Жылагъуэ
23.03.2023 - 13:00 | 👁 9

Подробности...

НаркотикхэкI грамм 292-м щIигъу

 НаркотикхэкIхэр ирагъэкIыным пэщIэт Iуэхухэр Урысей ФСБ-м и Управленэу КъБР-м щыIэм, КъБР-м щыIэ МВД-м я лэжьакIуэхэм ирагъэкIуэкIыу къыщIагъэщащ республикэм афиянхэкIхэр куэду къихьэныр къызэгъ
Литературэ
23.03.2023 - 12:00 | 👁 14

Подробности...

Хьэдрыхэ зыри здэпхьынукъым

Кирэ нанэ илъэс 80-м щIигъуат. Жьы дыдэ хъууэ зыри хузэфIэмыкIыж щыхъуаращ абы закъуэныгъэр къыщытехьэлъар. Хьэуэ, мыр пенсэкIэ псэу лIыжь-фызыжьхэм ящыщтэкъым. 90 гъэхэм базэ ин гуэрым и унафэщIу...
ЩIалэгъуэ
23.03.2023 - 11:36 | 👁 13

Подробности...

ЩIалэгъуалэм дежкIэ щапхъэхэр

Анзорей къуажэм къыщыхъуа Мэкъей Альбинэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым щIалэгъуалэм зэрадэлажьэ Iэмалхэр щадж и къудамэщIэм и япэ гупым хэхуэри, диплом плъыжькIэ ар къиухащ.
Жылагъуэ
23.03.2023 - 11:00 | 👁 18

Подробности...

Зи унагъуэбжэр хуэзыщIыжынухэр

 Псалъэ жагъуэщ, пэжкъэ? Ахэр зыхужаIэр Тхьэм и ней зыщыхуахэрщ, унэхъуахэрщ. Сыт щыIэ узэкIуэлIэн уимыIэу укъэнэн нэхърэ нэхъыкIэ?
Тхыдэ
23.03.2023 - 10:00 | 👁 16

Подробности...

ЩIыщIэ къамыIэта

 СССР-м и зыужьыныгъэм гъуэгу нашэкъашэ куэд хэлъащ. Абыхэм ящыщщ щIыщIэр къызэрагъэIурыщIар.
Литературэ
23.03.2023 - 09:00 | 👁 14

Подробности...

Нащ и ущиекIэ

ЦIыху гъащIэ къигъэщIащ, хужаIэу, Нащ и ныбжьыр хэкIуэтами, къэзыцIыхухэм ягъэщIагъуэу, зи щIалэгъуэхэми абыкIэ къахэжаныкIыу, дуней къэхъукъащIэхэм кIэлъыплърейт. Ауэ аратэкъым гъэщIэгъуэныр.
Жылагъуэ
22.03.2023 - 17:10 | 👁 11

Подробности...

КIэ зимыIэ къэкIыгъэ зэблэхъукIэ

Иужьрей илъэсхэм ди республикэм и псыхъуэхэр екIэпцIейхэм зэщIащтэ.
Политикэ
22.03.2023 - 17:05 | 👁 20

Подробности...

Путинымрэ Сирэ я зэхуэзэм къэралитIыр куэдкIэ щогугъ

ЛIыщхьитIыр Москва щызэхуэзэным ипэ къихуэу, гъатхэпэм и I9-м, «Жэньминь жибао» газетым къытридзащ Путин Владимир и тхыгъэ «Урысеймрэ Китаймрэ зэкъуэту я къэкIуэнум толажьэ» фIэщыгъэм щIэту. 
Жылагъуэ
22.03.2023 - 16:55 | 👁 19

Подробности...

Сакъыныгъэр нэхъыщхьэщ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и гъуэгухэм щолажьэ административнэ хабзэр къызэпызыудахэр зытх автомат комплекс 212-рэ. 
Спорт
22.03.2023 - 16:41 | 👁 16

Подробности...

Тхьэмахуэм къриубыда зэхьэзэхуэхэр

Къэбэрдей-Балъкъэрым и гуп нэхъыщхьэм хэту 2023 - 2024 гъэхэм щIымахуэ чемпионатым щыджэгуным щIэбэнхэм я зэIущIэхэр «ДыгъафIэ къалэм» и стадионым щызэхэтащ.
Политикэ
22.03.2023 - 16:34 | 👁 11

Подробности...

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ

 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и деж Къэрал наградэхэмкIэ щыIэ комиссэм хэтхэм, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм 2021 гъэм гъатхэпэм и 11-м къыдигъэ
Литературэ
22.03.2023 - 16:31 | 👁 16

Подробности...

ГъащIэ гъуэгуанэ

Ар и фIэщыгъэу Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIащ Молэ Барэсбий (1933 - 2010) и тхылъ, Молэм ипхъухэм ягъэхьэзырауэ. 
Политикэ
22.03.2023 - 16:27 | 👁 9

Подробности...

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ

 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и деж Къэрал къулыкъумрэ унафэщI лэжьакIуэхэм я резервымрэ япыщIа IуэхухэмкIэ щыIэ комиссэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэ
Жылагъуэ
22.03.2023 - 16:20 | 👁 7

Подробности...

УнафэщI гумызагъэ

Нобэрей гъащIэм я IуэхущIафэкIэ жыджэру хэт цIыхубзхэм ящыщщ медицинэ щIэныгъэхэмкIэ кандидат, КъБКъУ-м и медколледжым 2004 гъэ лъандэрэ и унафэщI Пщыбий Свет
Литературэ
22.03.2023 - 12:52 | 👁 13

Подробности...

ЦIыкIураш

(Сабийхэм папщIэ)

Страницы