14.08.2022, 14:41 - Спорт

Налшык къалэ и «Кавказ» ­санаторэм зыщызыгъэпсэху ­ныбжьыщIэхэм папщIэ, «Зарядись энергией с Росгвардией» акцэм хыхьэу, Звезднэ посёлкэм щыIэ дзэ частым щрагъэкIуэкIащ спорт Iуэхухэр.

14.08.2022, 10:00 - Щэнхабзэ

«Навеки с Россией» монументыр Налшык къалэкум итщ. Ар 1957 гъэм ягъэуващ Къэбэрдейр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 400 щрикъум ирихьэлIэу. Куэдым зэращIэщи, 1557 гъэм кавказ лъэпкъхэм ящыщу япэу адыгэхэращ Урысей къэралыгъуэм гухьар. 

13.08.2022, 14:41 - Спорт

ГъащIэ узыншэр иджыпсту гулъы­тэ нэхъыщхьэ зыгъуэтхэм ящыщ  зы унэтIыныгъэщ. Урысейм физ­куль­турэм зыщегъэужьыным 1920 гъэхэм и кIэхэм щыщIадзащ. Абы щыгъуэм екIуэкIащ япэ спартакиадэхэри. Алъандэрэ къыхаха унэтIы­ныгъэм текIакъым, лъэпкъым и узыншагъэр спортым зэрепхар ­къагурыIуэу.

13.08.2022, 11:08 - Жылагъуэ

КъБР-м Узыншагъэр ­хъумэнымкIэ и министерствэм и Диагностикэ центрым жылагъуэ узыншагъэмрэ медицинэ профилактикэмкIэ и къудамэм и IэщIагъэлIхэм «Фи гур ­фхъумэ» къыхуеджэныгъэм щIэту зэIущIэ щхьэпэ ирагъэкIуэкIащ. Ар къы­щызэрагъэпэщащ Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зе­зыхьэ республикэ къэрал лъэпкъ библиотекэм.

13.08.2022, 10:35 - Жылагъуэ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек иджыблагъэ иригъэ­кIуэкIащ КъБР-м и Прави­тельствэм и зи чэзу зэIущIэ.

13.08.2022, 09:06 - ЩIалэгъуэ

1999 гъэм дыгъэгъазэм и 17-м ООН-м ЩIалэгъуалэ IуэхухэмкIэ министрхэм я дунейпсо конференцу Лиссабон щригъэкIуэкIам къыщащта унафэкIэ 1998 гъэ лъандэрэ ЩIалэ­гъуалэм я дунейпсо махуэр ягъэлъапIэ. 

12.08.2022, 16:45 - Жылагъуэ

Куржы Къэрал советым и дзэр Абхъазым къызэрытеуэрэ илъэс тIощI щрикъум дунейм къытехьауэ щытащ «Ди ТекIуэныгъэм и уэрэдхэр» фильмыр. Ар тезыхар илъэс куэдкIэ Абхъаз къэрал телевиденэм щылэжьа, зауэ корреспонденту щыта Ходжавэ Эммэщ (зыгъэувар Дзедзария Тимурщ, режиссер-операторыр Кучуберия Тимурщ).

12.08.2022, 15:45 - Жылагъуэ

Абхъазым и щыгъуэ махуэм мыхьэнэшхуэ зрат зы щIыпIэ иIэщ республикэм. Ар дэтхэнэ зы абхъазым дежкIи лъапIэу къалъытэ.  Зи гугъу тщIыр  АР-м и япэ Президенту щыта, лъэпкъ лIыхъужь Ардзинбэ Владислав щыщIалъхьа щIыпIэрщ - Сыхъум пэмыжыжьэу щыIэ Эшерэ Ищхъэрэ къуажэм дэтщ.

12.08.2022, 15:34 - Спорт

Тхьэмахуэ махуэм зэхэтащ Налшык и Дерби Саугъэтышхуэр – илъэсищ зи ныбжь шыхэм я зэхьэзэхуэр. Зэхьэрхуэрэгъу шы куэд, саугъэт лъапIэхэр, Налшык ипподромым и рекорд – а псомкIи ягу къинэжащ иджырей шыгъажэр.

12.08.2022, 14:45 - Жылагъуэ

1992 гъэ… ШыщхьэIум и 14… - Абхъаз Республикэм и тхыдэм и напэкIуэцI щхьэхуэщ, гуIэгъуэрэ бэлыхькIэ гъэнщIауэ… Илъэс 30 и пэ, а махуэм Куржы Къэрал советым и дзэр Абхъазым къытеуауэ щытащ.

ЩЭНХАБЗЭ

Щэнхабзэ
05.08.2022 - 16:00 | 👁 20

Подробности...

Си къежьапIэр

БЛИЙ IЭЮБ, спортсмен:    
Щэнхабзэ
05.08.2022 - 11:04 | 👁 6

Подробности...

Гъунэ зэрислъа Iуэхур

ЖЫРЫКЪ ЗАУР, композитор:
Щэнхабзэ
04.08.2022 - 12:34 | 👁 13

Подробности...

Сабийхэр нэхъыбэху, нэхъыбэрэ зопсалъэ

Сыт къуэш е шыпхъу зиIэ сабийр зи закъуэу къэтэджхэм къазэрыщхьэщыкIыр? Адэшхуэ-анэшхуэ зыбгъэдэсхэр сыт нэхъ псэ быдэу къыщIыдэкIуэтейр? ДевгъэдаIуэт а упщIэхэм япон гъэсакIуэ цIэрыIуэ Масару Ибукэ...
Щэнхабзэ
03.08.2022 - 16:44 | 👁 9

Подробности...

Ди сурэтыщIхэм я лэжьыгъэхэр Мейкъуапэ щагъэлъагъуэ

КъуэкIыпIэ лъэпкъхэм гъуазджэмкIэ я къэрал музей Москва дэтым Мейкъуапэ къалэм щиIэ и къудамэм щагъэлъагъуэ ди республикэм и сурэтыщIхэм я лэжьыгъэхэр.
Щэнхабзэ
02.08.2022 - 15:04 | 👁 13

Подробности...

КIЭХУМАХУЭ ФатIимэ, артисткэ:

Си IэщIагъэм езым сыкъыхихауэ къыщIэкIынущ… Артисткэ сыхъуну, абы сыхуеджэну, уеблэмэ абы ущыхуеджэн еджапIэ щыIэу зэикI си пщIыхьэпIэ къыхэхуакъым. Курыт еджапIэм сыщыщIэсым абы щрагъэкIуэкI...
Щэнхабзэ
02.08.2022 - 14:01 | 👁 18

Подробности...

Усэ гукIэ зэгъэщIэным сабийхэр нэхъ гурыхуэ ещI

Сабийхэм пасэу щIэныгъэ егъэгъуэтыныр зыфIэкъабыл гъэсакIуэхэм ящыщщ дуней псом щыцIэрыIуэ япон тхакIуэ Масару Ибукэ.
Щэнхабзэ
02.08.2022 - 13:56 | 👁 14

Подробности...

Псынэм и макъыр къизыш пшынауэ

I8-нэ лIэщIыгъуэм къежьауэ адыгэхэм макъамэ Iэмэпсымэу къагъэсэбэпхэм ящыщщ пшынэр. 
Щэнхабзэ
01.08.2022 - 17:00 | 👁 13

Подробности...

«Си къуажэ Къулъкъужын Ипщэ къыдэплъэ»

Апхуэдэ фIэщыгъэм щIэту иджыблагъэ Къулъкъужын Ипщэ къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм щекIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр, Бахъсэн районыр илъэси I00 щрикъум хуэгъэпса фестиваль екIу.
Щэнхабзэ
01.08.2022 - 15:09 | 👁 11

Подробности...

Гуащэ хьэпшыпхэр куэдыIуэмэ, сабийр гулъытэншэ мэхъу

Сыт хуэдиз гуащэ иIэн хуейр хъыджэбз цIыкIум? Хьэмэрэ сыт хуэдиз машинэ цIыкIу – щIалэ цIыкIум? Джэгуалъэ куэд зэриIэм сабийр нэхъ насыпыфIэ ищIу пIэрэ?
Щэнхабзэ
01.08.2022 - 12:00 | 👁 10

Подробности...

Лъэпкъ зыужьыныгъэм зи гуащIэ хуэзыгъэпса

Цагъуэ Нурий жылагъуэ лэжьакIуэщ, узэщIакIуэщ, Бахъсэн щIэныгъэ IуэхущIапIэм и унафэщIхэм ящыщ зыщ. Езы Цагъуэ Нурий зэритхыжыгъамкIэ, абы и адэ-анэр Бахъсэн куейм хыхьэ Дыгулыбгъуей къуажэм щыщхэщ,...
Щэнхабзэ
29.07.2022 - 15:03 | 👁 9

Подробности...

Нэгумэ Шорэ и зэфIэкI

Къэбэрдей-шэрджэсыбзэр джыным, абы и псалъэхэр зэхуэхьэсыным, псалъалъэ Iуэхум елэжьыным и лъэхъэнэщIэр епхащ Нэгумэ Шорэ. Мыхьэнэшхуэ ди зэманми зиIэ япэ адыгэ-урыс псалъалъэр абы 1830 гъэм...
Щэнхабзэ
29.07.2022 - 13:00 | 👁 14

Подробности...

Япэ щытхъухэр

Нэхущ Чэрим, артист:
Щэнхабзэ
26.07.2022 - 19:59 | 👁 17

Подробности...

Хабзэм щыщ Iыхьэхэр

Адыгэ хабзэр, адыгагъэр лъэпкъыр зы зыщI, зэщIэзыубыдэ, зэщIэзыIыгъэ Iуэхугъуэшхуэ дыдэу щытащ.
Щэнхабзэ
25.07.2022 - 11:39 | 👁 20

Подробности...

Зыми емыщхь уэрэджыIакIуэ

Щыхьэт сызытехъуэ Iуэхугъуэхэм ящыщ зыщ Дзэлыкъуэ куейм хиубыдэ щIыналъэр хъугъуэфIыгъуэкIэ зэрытыгъэр. Апхуэдэ фIыгъуэм и курыкупсэр зыхухэсх цIыхухэм ящыщщ Аслъэн Iэсият.
Щэнхабзэ
24.07.2022 - 14:47 | 👁 23

Подробности...

ЩIыналъэр зыгъэлъапIэ дамыгъэхэр

Гум фIэфI зэштегъэупIэ хуэдэу къыщIи­дзэу, хьэпшып гъуэтыгъуейхэр зэхуэ­хьэ­сыныр IэщIагъэ зыхуэхъужа Тхьэкъуахъуэ Iэуес сыт щыгъуи щIэщыгъуэу дыхешэ дамыгъэхэм я дунейм.
Щэнхабзэ
22.07.2022 - 18:18 | 👁 10

Подробности...

Къуныжь Алим, артист: КъыщIэдзапIэ

Макъ сызэриIэм гу къылъатэри сыхагъэхьауэ школым и хорым сыхэтащ, уеблэмэ солистуи сыщытащ. Районым щекIуэкI зэпеуэхэм дыкIуэрэ япэ увыпIэхэр къэтхьу уэрэд жытIэрт. ИужькIэ Музыкальнэ училищэм и...

Страницы

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Жылагъуэ
12.08.2022 - 17:00 | 👁 4

Подробности...

«Таврида. АРТ»-м Налшык щыщ пщащэ хэтынущ

ШыщхьэуIум и 15-19-хэм  Кърым щекIуэкIынущ  «Таврида.
Жылагъуэ
12.08.2022 - 16:45 | 👁 13

Подробности...

ТекIуэныгъэм и уэрэдхэр

Куржы Къэрал советым и дзэр Абхъазым къызэрытеуэрэ илъэс тIощI щрикъум дунейм къытехьауэ щытащ «Ди ТекIуэныгъэм и уэрэдхэр» фильмыр. Ар тезыхар илъэс куэдкIэ Абхъаз къэрал телевиденэм щылэжьа, зауэ...
Жылагъуэ
12.08.2022 - 16:44 | 👁 6

Подробности...

Егъэджэныгъэм и япэ лъэбакъуэхэр

Къалащхьэм и тхыдэм и напэкIуэцIхэм къызэраIуэтэжымкIэ, 1859 гъэм Налшык къыщызэIуахауэ щытащ япэ школхэр. Абы лъабжьэ хуэхъуат «Бгырыс еджапIэхэм я устав» дэфтэрыр.
Жылагъуэ
12.08.2022 - 15:45 | 👁 7

Подробности...

Эшерэ дэт кхъащхьэмрэ музеймрэ

Абхъазым и щыгъуэ махуэм мыхьэнэшхуэ зрат зы щIыпIэ иIэщ республикэм. Ар дэтхэнэ зы абхъазым дежкIи лъапIэу къалъытэ.  Зи гугъу тщIыр  АР-м и япэ Президенту щыта, лъэпкъ лIыхъужь Ардзинбэ Владислав...
Спорт
12.08.2022 - 15:34 | 👁 6

Подробности...

Сыжажэ Тимур и дыщэ лъэхъэнэ

Тхьэмахуэ махуэм зэхэтащ Налшык и Дерби Саугъэтышхуэр – илъэсищ зи ныбжь шыхэм я зэхьэзэхуэр.
Жылагъуэ
12.08.2022 - 15:00 | 👁 7

Подробности...

Илъэс къэс нэхъыбэ мэхъу

«ШIэныгъэ» лъэпкъ проектым хиубыдэу, Бахъсэн и «Кооператор» хьэблэм школакIуэу 1224-рэ зыщIэхуэн школ щаухуэ.
Жылагъуэ
12.08.2022 - 14:45 | 👁 7

Подробности...

Анэхэм я нэпсыр гъущакъым

1992 гъэ… ШыщхьэIум и 14… - Абхъаз Республикэм и тхыдэм и напэкIуэцI щхьэхуэщ, гуIэгъуэрэ бэлыхькIэ гъэнщIауэ… Илъэс 30 и пэ, а махуэм Куржы Къэрал советым и дзэр Абхъазым къытеуауэ щытащ.
Жылагъуэ
12.08.2022 - 14:41 | 👁 7

Подробности...

Лыр щыфшхкIэ фысакъ

Трихинеллёз узыр къегъэхъей лы зэIыхьам, Iэщ сымаджэм ейм къыхэщIыкIа ерыскъыхэр шхыным. Абы цIыхур ныкъуэдыкъуэ щищIи щилIыкIыпи щыIэщ.
ЗэIущIэхэр
12.08.2022 - 14:40 | 👁 8

Подробности...

Псори автобусым фынитIысхьэ!

«Мыгъэрей «Си щIыпIэ жыжьэ» фестивалыр Къэбэрдей-Балъкъэрым и щыхьэр Налшык щокIуэкI», - къыддогуашэ и нэгу щIэкIахэр къызэрыщыхъуамкIэ Адыгэ республикэм къыщыдэкI «Маяк» газетым и корреспондент...
Махуэгъэпс
12.08.2022 - 13:45 | 👁 6

Подробности...

Дунейм щыхъыбархэр

НОБЭ ЩIалэгъуалэм я дунейпсо махуэщ Каспий тенджызым и дунейпсо махуэщ
Тхыдэ
11.08.2022 - 18:44 | 👁 36

Подробности...

«Анзорхэ я Къэбэрдейм» и тхыдэм и бзыпхъэхэр

Урысей дэфтэрхэр и лъабжьэу едгъэкIуэкIа къэхутэныгъэхэм наIуэ къызэращIащи, япэу Анзорхэ ятеухуа тхыгъэхэм ущрихьэлIэр I563 гъэрщ, пщы Идар Темрыкъуэ уэлий хъуну мурад ищIауэ, и малъхъэ пащтыхь Ив
Жылагъуэ
11.08.2022 - 17:55 | 👁 10

Подробности...

Нэхъыжьхэми я ныбжьым зехъуэж

 Финляндием къыщыдэкI «Илта-Саномат» («Пщыхьэщхьэ хъыбархэр») газетыр топсэлъыхь цIыхур пенсэм кIуэуэ лэжьыгъэм къыщыпэрыкI ныбжьым зэрызихъуэжым.
Жылагъуэ
11.08.2022 - 17:40 | 👁 7

Подробности...

Илъэс тIощIкIэ ягъэтIысынкIэ мэхъу

КъБР-м щыIэ УФСБ-мрэ МВД-мрэ я лэжьакIуэхэм хабзэншагъэкIэ наркотикхэкIхэр игъэкIыным пэщIэт Iуэхухэр ирагъэкIуэкIыу къызэпаудащ республикэм щыщитIым я щIэпхъаджагъэр. 
Махуэгъэпс
11.08.2022 - 16:37 | 👁 5

Подробности...

НОБЭ

Тыркумэным и гъунапкъэхъумэм и махуэщ Японием щагъэлъапIэ къуршхэм я махуэр
Жылагъуэ
11.08.2022 - 15:34 | 👁 8

Подробности...

Ар гъэщIэгъуэнщ

• Австралием щыщ, илъэс 74-рэ хъу Харрисон Джеймс I000-м щIигъурэ лъ
Тхыдэ
11.08.2022 - 14:32 | 👁 12

Подробности...

Теплъэр зыгъэин Iэмэпсымэхэр

X-нэ лIэщIыгъуэм хьэрып щIэныгъэлI Ибн аль – Хайсам (Альгазен) гу лъитащ хьэрфхэр абджыпс пIащIэм нэхъ ину зэрыуигъэлъагъум. 

Страницы