22.05.2022, 11:22 - Жылагъуэ

Тхыдэдж-бзэщIэныгъэлIхэм я нэхъыбэм къызэралъы­тэм­кIэ, адыгэхэр лъэпкъ нэхъыжь дыдэхэм ящыщщ. Ауэ щы­хъукIи, абыхэм куэд щIауэ яIэщ ахэр адрейхэм къахэзыгъэщ нагъыщэ нэхъыщхьэхэм халъытэ ныпри. 

22.05.2022, 10:35 - Жылагъуэ

Куэдым къалъытэ Кавказ зауэр 1864 гъэм накъыгъэм и 21-м иухауэ. Ауэ дэфтэрхэм къызэрыхэщыжымкIэ, щхьэхуитыныгъэм щIэзэуа ады­гэхэм яхэтащ я щIыгу къихьахэм ­зэман кIыхьым къриубыдэу къе­ныкъуэкъуа, уеблэмэ XIX лIэ­щIыгъуэм и кIэхэм нэсыху Уры­-     сей къэралыгъуэжьым щыщу зыкъэзымылъыта, унагъуэ-унагъуэ­кIэрэ бгыхэм зыдэзыгуэша гуп щхьэхуэхэр.

22.05.2022, 09:00 - Жылагъуэ

Адыгэхэм хамэ хэгъуэгур анэнэпIэсым хуагъадэ. Урыс-Кавказ зауэжь лъэхъэнэм зи хэкур зрагъэбгына ди лъэпкъэгъухэм Уэсмэн къэралыгъуэр къызэрыпежьам псори фIыуэ дыщыгъуазэщ. Мыбдеж я нэгу щыщIэкIамрэ яшэчамрэ иримыкъуа нэхъей, адыгэхэм псэхугъуэ щагъуэтакъым КъуэкIыпIэ Гъунэгъуми. Ди лъэпкъым къыхуэгущIэгъунша гъащIэр абдежми къащыщысхьакъым. Дауэ мыхъуа­ми, хэкум гъазэрэ еплъэкIрэ щыIэтэкъым, зыгуэрурэ псэун, гъащIэм пыщэн хуейт. 

21.05.2022, 12:28 - Жылагъуэ

Налшык дэт Лъэпкъ музейм иджыблагъэ къыщызэIуахащ Сочэ къалэ щыщ сурэтыщI Iэзэ ХьэщIэмыз ФатIимэ и IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэ.

21.05.2022, 09:00 - Жылагъуэ

Нобэ, Кавказ зауэр зэриухрэ илъэси 158-рэ щрикъум, ди щхьэр яхудогъэщхъ адыгэ лъэпкъым и тхыдэм къыхэщыж Iуэхугъуэ нэхъ гуузхэм ящыщым, лъыгъажэ гуащIэм хэкIуэдахэм. 

20.05.2022, 18:55 - Жылагъуэ

Зызыхъуэж зэпыту екIуэкI гъащIэм псэемыблэжу хэлэжьыхь, жэщ-махуэ имыIэу цIыхупсэм и хъумакIуэу щыт, егъэджэныгъэм, щIэныгъэм я лъахэм курых хуэхъу лэжьакIуэм къалэн нэхъыщхьэу зыхуигъэувыжыр къыдэкIуэтей щIэблэр узыншэу, акъыл жан яIэу, гъэсауэ, пкъыфIэу дунейм тетынырщ. Мы гупсысэр зи Iуэху зехьэкIэкIэ къэзыгъэнахуэ цIыхубзщ Маршэн-Куржы Агнессэ.

20.05.2022, 17:53 - ЩIалэгъуэ

Пасэрей адыгэм и къулеигъэр былымыщхьэкIэ къабжу щытащ. Я къулеигъэр ирахъумэну абыхэм зэрахуэрт хьэфIхэр. 

20.05.2022, 15:37 - Жылагъуэ

Бахъсэн щIыналъэм щIыпIэ унафэр щызехьэнымкIэ и IуэхущIапIэм и унафэщI Балъкъыз Артур къуажэхэм я Iимамхэм иджыблагъэ яIущIащ.

20.05.2022, 14:34 - Тхыдэ

 е 1864 гъэм накъыгъэм и 21-р

 
…1864 гъэм накъыгъэм и 21-м дунейр уфауэ, кIагъэпшагъэу, къепсэпсауэу нэху щащ. Къуэбыдэ (Мзымтащхьэ, убыххэм я лъахэм) щиувыкIа дзэм я гуфIэгъуэт: Кавказ зауэр иухат, абы и саулыкъукIэ Къуэбыдэ нобэ парад щекIуэкIынут.
19.05.2022, 10:35 - Жылагъуэ

ХьэтIохъущокъуэ Къазий и цIэр зезыхьэ Адыгэбзэ Хасэм илъэсиплI хъуауэ иригъэкIуэкI проектхэм ящыщщ 1 - 4-нэ классхэм щIэсхэм папщIэ къызэригъэпэща «Усэпсэ» хэгъэгупсо зэпеуэр.

ЩЭНХАБЗЭ

Щэнхабзэ
18.04.2022 - 18:12 | 👁 19

Подробности...

НыбжьыщIэ зэчиифIэхэм заужьыну IэмалыщIэхэр яIэнущ

2022 гъэм и фокIадэ мазэм ирихьэлIэу Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и къэрал институтым къыщызэIуахынущ гъуазджэм и унэтIыныгъэ зэмылIэужьыгъуэхэм, утыку итыкIэм, бжыгъэрылъанэ къэгъэщIыгъэхэм я...
Щэнхабзэ
13.04.2022 - 15:00 | 👁 19

Подробности...

ХьэщIэм теухуауэ

Къуажэм ящыщ зыгуэрым щIалэ хьэщIэ къахуэкIуамэ, жылэм джэгу е нэгъуэщI нэгузыужь Iуэхугъуэ гуэр щыIэмэ, абы яшэрт. ХьэщIэр ирагъэблагъэрти, гуп зэхэс здэщыIэм щIашэрт. Ирагъафэ-ирагъашхэрт,...
Щэнхабзэ
11.04.2022 - 17:30 | 👁 25

Подробности...

Гущэхэпхэ

Адыгэхэм унагъуэм къихъуа сабийм хабзэ куэд кIэлъызэрахьэу щытащ. Ди зэманым, а хабзэхэм зэхъуэкIыныгъэ гуэрхэр ягъуэтами, ахэр нэхъ мащIэ хъуакъым, нобэми гулъытэшхуэ хуащI сабий къалъхуам. Унагъуэм...
Щэнхабзэ
10.04.2022 - 12:28 | 👁 12

Подробности...

Сабийхэр зыщыгуфIыкI тхыгъэхэр

Сабий тхылъым и дунейп-со махуэр илъэс къэс ягъэ­лъапIэ Данием щыщ псы­сэрытх цIэрыIуэ Андерсен Ганс Христиан къыщалъхуам - мэлыжьыхьым и 2-м - ирихьэлIэу.
Щэнхабзэ
08.04.2022 - 16:00 | 👁 30

Подробности...

IэщIагъэ лей щыIэкъым

ГъащIэм щигъэува мурадхэм гушхуэныгъэ хэлъу хуэкIуэ цIыхум елъагъу нэгъуэщIым гу зылъимытэнкIэ хъуну дахэ куэд. Ар хуэарэзыщ гъащIэм, еджэну, лэжьэну, хъуэпсэну, зиужьыну къызэригъэщIамкIэ. 
Щэнхабзэ
06.04.2022 - 15:04 | 👁 7

Подробности...

ЦIыхухэр цIыху хуэдэу

Налшык къалэ дэт еджапIэ-интернат №3-м иджыблагъэ #ЦIыхухэрЦIыхуХуэдэу зи фIэщыгъэ урысейпсо инклюзив гъэлъэгъуэныгъэр къыщызэIуахащ.  
Щэнхабзэ
05.04.2022 - 11:45 | 👁 20

Подробности...

Апхуэдэ лэжьыгъэ утеукIытыхьыркъым

Куэдым ящIэж 1990 гъэхэм къагъэлъагъуэу щыта «Псысэр ди хьэщIэщ» теленэтыныр.
Щэнхабзэ
02.04.2022 - 12:00 | 👁 14

Подробности...

Къуажэдэсхэр щогуфIыкI

Джэрмэншык дэт ЩэнхабзэмкIэ унэр зэрагъэпэщыжащ. Абы трагъэкIуэдащ къэрал бюд­жетым къыхэкIыу сом мелуан 20.
Щэнхабзэ
02.04.2022 - 09:36 | 👁 16

Подробности...

«Налшык насыпым и дамыгъэщ»

Апхуэдэ фIэщыгъэ иIэу гъатхэпэм и 25 - 28-хэм ­Налшык щекIуэкIащ XIII дунейпсо Арт зэпеуэр. Ар хуэунэтIауэ щытащ Урысейм, ­хамэ къэралхэм щыпсэу лъэпкъхэм я щэнхабзэ ­хъугъуэфIыгъуэхэр хъумэнымрэ яку...
Щэнхабзэ
01.04.2022 - 11:00 | 👁 14

Подробности...

ЗэфIэкI зиIэхэм я зэпеуэ

ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ къэрал институтым Щэнхабзэмрэ гъуазджэмкIэ и колледжым гъатхэпэм и 19-26-хэм щекIуэкIащ «Творческие вершины» зэпеуэр.
Щэнхабзэ
31.03.2022 - 16:01 | 👁 22

Подробности...

Емызэш и Iуэху къыдохъу

Кино Iуэхумрэ театр лэжьыгъэмрэ зэдэзыхьыф щIалэгъуалэм ящыщщ Горький Максим и цIэр зезыхьэ Урыс къэрал драмэ теарым и актёр ныбжьыщIэ Къанкъул Ислъам.
Щэнхабзэ
31.03.2022 - 12:54 | 👁 21

Подробности...

Пасэрей Iэнэ пэрысыкIэ

Пасэрей адыгэхэм нэмысышхуэрэ хабзэшхуэрэ яхэлъу щытащ. Адыгэ хабзэр фадафэ Iэнэми щащыгъупщэу щытакъым. ГуфIэгъуэкIэ цIыхухэр зэхыхьамэ, абы щызэрихьэлIа псори зы гупу зэхэтIысхьэртэкъым. Нэхъыжь...
Щэнхабзэ
30.03.2022 - 19:42 | 👁 24

Подробности...

Лидский Михаил и дерс гуимыхужыр

Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и институтым гъуазджэхэмкIэ и колледжым иджыблагъэ щекIуэкIащ Мэзкуу дэт къэрал консерваторием и доцент, Пианистхэм я VIII у
Щэнхабзэ
26.03.2022 - 13:48 | 👁 14

Подробности...

Тхылъхэм я тхьэмахуэ

ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым гъатхэпэм и 23-м къыщызэIуахащ сабийхэмрэ ныбжьыщIэхэмрэ яхуэгъэза тхылъхэм я урысейпсо тхьэмахуэр.
Щэнхабзэ
25.03.2022 - 17:58 | 👁 12

Подробности...

ТеатритIым я унэ

Адыгэ Республикэм и къалащхьэ Мейкъуапэ къагъэщIэрэщIэжри къыщызэIуахыжащ Пушкиным и цIэр зезыхьэ цIыхубэ унэр.
Щэнхабзэ
24.03.2022 - 10:00 | 👁 11

Подробности...

Тутей Марат и зэфIэкIхэр

Бахъсэн къалэм и курыт еджапIэ №6-м и еджакIуэ Тутей Марат «Билет» зи фIэщыгъэу къыдигъэкIа фильмыр щагъэлъэгъуащ «Lift-Off Sessions-2022» кинофестивалым. Лэжьыгъэр трахащ «Антарес» егъэджэныгъэ...

Страницы

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Махуэгъэпс
23.05.2022 - 13:10 | 👁 5

Подробности...

НОБЭ

Шылъэгум и дунейпсо махуэщ Азербайджаным щагъэлъапIэ экологиемрэ щIыуэпс хъугъуэфIыгъуэхэмрэ я лэжьакIуэхэм я махуэр Таджикистаным и щIалэгъуалэм я махуэщ
Жылагъуэ
22.05.2022 - 12:21 | 👁 10

Подробности...

БжыгъэкIэ куэд мыхъуми

АДЫГЭХЭР лъэпкъ нэхъыжь дыдэхэм ящыщщ.
Жылагъуэ
22.05.2022 - 12:00 | 👁 7

Подробности...

Иужьрей лIыхъужь

Фи пащхьэ итлъхьэ уситIыр зи Iэ­дакъэщIэкIыр Мыз Радик Борис и ­къуэрщ. Псыгуэнсу къуажэм къыщалъхуащ, и IэщIагъэкIэ агрономщ. Радик ящыщкъым лъэпкъ Iуэхум, респуб­ликэм, къэ­ралым щекIуэкIхэм хуэ­...
Жылагъуэ
22.05.2022 - 11:22 | 👁 28

Подробности...

Адрейхэм къахэзыгъэщ нагъыщэ

Тхыдэдж-бзэщIэныгъэлIхэм я нэхъыбэм къызэралъы­тэм­кIэ, адыгэхэр лъэпкъ нэхъыжь дыдэхэм ящыщщ. Ауэ щы­хъукIи, абыхэм куэд щIауэ яIэщ ахэр адрейхэм къахэзыгъэщ нагъыщэ нэхъыщхьэхэм халъытэ ныпри. 
Жылагъуэ
22.05.2022 - 10:35 | 👁 15

Подробности...

ХьэкIувхэр псэ быдэт

Куэдым къалъытэ Кавказ зауэр 1864 гъэм накъыгъэм и 21-м иухауэ.
Жылагъуэ
22.05.2022 - 09:00 | 👁 13

Подробности...

Джолан - тхыдэм и дерс

Адыгэхэм хамэ хэгъуэгур анэнэпIэсым хуагъадэ. Урыс-Кавказ зауэжь лъэхъэнэм зи хэкур зрагъэбгына ди лъэпкъэгъухэм Уэсмэн къэралыгъуэр къызэрыпежьам псори фIыуэ дыщыгъуазэщ. Мыбдеж я нэгу щыщIэкIамрэ...
Жылагъуэ
21.05.2022 - 12:28 | 👁 5

Подробности...

БлэкIам и теплъэхэр

Налшык дэт Лъэпкъ музейм иджыблагъэ къыщызэIуахащ Сочэ къалэ щыщ сурэтыщI Iэзэ ХьэщIэмыз ФатIимэ и IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэ.
Жылагъуэ
21.05.2022 - 10:35 | 👁 5

Подробности...

Лъэпкъыр къызэфIэщIакъым

Кавказ зауэр зэриухрэ илъэси 158-рэ ирикъуащ. Ар тхыдэм къыхэнащ лъыгъажэ мыухыжкIэ гъэнщIа къэхъугъэ бзаджэу.
Жылагъуэ
21.05.2022 - 09:00 | 👁 13

Подробности...

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Кавказ зауэм хэкIуэда Адыгэхэм я фэеплъ махуэм ирихьэлIэу цIыхухэм зэрызахуигъазэр

Нобэ, Кавказ зауэр зэриухрэ илъэси 158-рэ щрикъум, ди щхьэр яхудогъэщхъ адыгэ лъэпкъым и тхыдэм къыхэщыж Iуэхугъуэ нэхъ гуузхэм ящыщым, лъыгъажэ гуащIэм хэкIуэдахэм. 
Махуэгъэпс
21.05.2022 - 09:00 | 👁 8

Подробности...

Дунейм щыхъыбархэр

Накъыгъэм и 21,   щэбэт
Жылагъуэ
20.05.2022 - 18:55 | 👁 14

Подробности...

Зи фащэр зи гъэсэнхэм я щапхъэ

Зызыхъуэж зэпыту екIуэкI гъащIэм псэемыблэжу хэлэжьыхь, жэщ-махуэ имыIэу цIыхупсэм и хъумакIуэу щыт, егъэджэныгъэм, щIэныгъэм я лъахэм курых хуэхъу лэжьакIуэм къалэн нэхъыщхьэу зыхуигъэувыжыр...
ЩIалэгъуэ
20.05.2022 - 17:53 | 👁 9

Подробности...

Мэлыхъуэхьэхэр

Пасэрей адыгэм и къулеигъэр былымыщхьэкIэ къабжу щытащ. Я къулеигъэр ирахъумэну абыхэм зэрахуэрт хьэфIхэр. 
Литературэ
20.05.2022 - 16:51 | 👁 5

Подробности...

И акъыл хунэсакъым

Мэзым пхъэхуей лъагэ хэтти, зы тхьэрыкъуэ къэлъатэри, а жыгыщхьэм абгъуэ щищIащ. Абгъуэм щыкIэцIри, тхьэрыкъуэ шыр къыщришащ. Абгъуэр бажэм къыIэщIэлъэгъуащ.
Жылагъуэ
20.05.2022 - 15:37 | 👁 7

Подробности...

Iимамхэм яIущIащ

Бахъсэн щIыналъэм щIыпIэ унафэр щызехьэнымкIэ и IуэхущIапIэм и унафэщI Балъкъыз Артур къуажэхэм я Iимамхэм иджыблагъэ яIущIащ.
Тхыдэ
20.05.2022 - 14:34 | 👁 19

Подробности...

Кавказ зауэр щиухым

 е 1864 гъэм накъыгъэм и 21-р  
ЩIалэгъуэ
20.05.2022 - 13:30 | 👁 10

Подробности...

Хымрэ щIымрэ я зэдэхъукIэр

Хышхуэхэм я инагъым хэхъуэ зэпытыр пэжмэ, апщIондэху щIым хэщIын хуеякъэ? - упщIэ къызэрыгуэкIщ.

Страницы