25.09.2023, 14:17 - Литературэ

Пришвин Михаил урыс тхакIуэщ. 

24.09.2023, 13:16 - Спорт

Адыгэхэм я махуэр щагъэлъапIэм ирагъэхьэлIэ­ри, Кэнжэ къуажэм къыщы­зэIуахащ боксым зыщыхуа­гъасэ спортзалыщIэ. Абы и хэщIапIэ хъуар курыт еджапIэ №20-рщ. 

24.09.2023, 12:11 - Щэнхабзэ

КъБР-м и Музыкэ къэрал театрым макъамэрэ къафэрэ щытепщэ пшыхь гуапэ щекIуэкIащ Адыгэхэм (шэрджэсхэм) я махуэм и щIыхькIэ. Ар ирагъэкIуэкIащ ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и артистхэу Хьэмырзэ Ахьмэдрэ КIэхумахуэ ФатIимэрэ.

23.09.2023, 10:38 - ЗэIущIэхэр

ВидеозэпыщIэныгъэ Iэмалыр къигъэсэбэпу, КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ Промышленнэ продукцэр хабзэр къызэпауду ­зегъэкIуэным пэщIэт къэрал комиссэм и зэIущIэм. Ар иригъэкIуэкIащ УФ-м и Правительст­вэм и вице-премьер - УФ-м промышленностымрэ транспортымкIэ и министр Мантуров Денис. 

22.09.2023, 17:00 - Жылагъуэ

Лышх узыфэхэмкIэ Ростов къалэм дэт IуэхущIапIэм и щIэныгъэлIхэмрэ дохутырхэмрэ а уз шынагъуэр къыщыщIидза дыдэм деж къызэрыпцIыхуну щытыкIэхэм зэпымычу топсэлъыхь. Мы зы гъуэгу ахэм гу лъыдагъатэ лъымрэ лимфэ системэмрэ лышхыр къызэреуэлIам и щыхьэт щытыкIэхэм.

22.09.2023, 16:45 - Жылагъуэ

Нобэ Тхьэшхуэгухьэжщ - гъэрэ щIырэ щызэхыхьэжщ. Нобэ бэвыгъуэ махуэщ - гъавэхэплъэгъуэщ, тхьэгъуэлIыгъуэшхуэщ. АдакъэщIэ-хущIэ-пIастэ Iэнэ къэщтэгъуэщ, нэхъыжьхэр гъавэм щехъуэхъущ, щызэхъуэхъужщ, гуэнаплъэурэ я дзыхь щызэрагъэзщ.

22.09.2023, 13:03 - Литературэ

Гримм зэкъуэшхэр нэмыцэ тхакIуэхэщ, щIэныгъэлIхэщ. Якоб 1785 гъэм, Вильгельм - 1786 - м Ханау къалэм къулыкъущIэ унагъуэм къыщалъхуащ. 

22.09.2023, 11:56 - Жылагъуэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэм къызэритамкIэ, 2019 - 2023 гъэхэм республикэм псы зыщIагъэлъадэ щIыуэ къыщагъэсэбэп гектар мин 30,5-рэ, дызэрыт илъэсым абы хагъэхьа гектар мини 5,7-ри хэту. Къапщытэж лъэхъэнэм къриубыдэу, федеральнэ, республикэ бюджетхэм къахэкIыу, къэрал дэIэпыкъуныгъэу а лэжьыгъэхэм хухахащ сом меларди 2,3-рэ.

22.09.2023, 11:53 - ЩIалэгъуэ

Усэ тхыным дихьэх щIалэгъуалэр кIуэ пэтми нэхъыбэ зэрыхъум хуэмурэ гу лъыдотэ. Абыхэм ящыщщ си унэцIэджэгъу Багъэтыр Алинэ. Ар иджыпсту КъБКъУ-м и «Экономикэ» къудамэм и магистратурэмрэ «Къэрал, муниципальнэ унафэхэр зэрызрагъакIуэр» къудамэм и бакалавриатымрэ щоджэ.

21.09.2023, 16:00 - Спорт

Урысей Федерацэм и Лъэпкъ гвардием и дзэхэу Кавказ Ищхъэрэ округым щыIэхэм дзэ прикладной спорт лIэужьыгъуэхэмкIэ я чемпионат Зеленокумск щекIуэкIащ. 

ЩЭНХАБЗЭ

Щэнхабзэ
04.09.2023 - 14:17 | 👁 39

Подробности...

Хэку зауэшхуэм и тхыдэм щагъэгъуазэ

НыбжьыщIэхэм я республикэ библиотекэ Мечиев Кязим и цIэр зезыхьэм щагъэлъагъуэ «
Щэнхабзэ
30.08.2023 - 17:19 | 👁 30

Подробности...

Артисткэ цIэрыIуэр ящыгъупщэркъым

Фэеплъ
Щэнхабзэ
28.08.2023 - 15:30 | 👁 51

Подробности...

ПщIыхьэпIэфIым хуэдэ илъэсхэр

Хэт хьэщIапIэ зымыхьар, зымышхар «Танцующая пара» кIэнфетым хуэдэ?! Ар къыдощтэ хамэ щIыпIэ дыщыкIуэм, ди лъахэм и дамыгъэ гуэру.
Щэнхабзэ
28.08.2023 - 13:07 | 👁 56

Подробности...

Къафэм дахэм ухешэ

Зэхуэмыдэ къызэдэфэркъым, Зэмыфэгъу къызэдэуджыркъым.
Щэнхабзэ
25.08.2023 - 17:23 | 👁 46

Подробности...

Кърымым и хьэщIахэр

Кърымым щекIуэкIа «Таврида.
Щэнхабзэ
24.08.2023 - 13:37 | 👁 22

Подробности...

Къалэм и махуэшхуэм и щIыхькIэ

«Кисловодск» паркыр илъэс 200 зэрырикъум и щIыхькIэ къызэрагъэпэща «Водопийцы» япэ художественнэ арт-фестивалым хыхьэу Кисловодск къалэм и Лъэпкъ паркым щекIуэкIа «Парк для всех» выставкэ-з
Щэнхабзэ
23.08.2023 - 16:08 | 👁 29

Подробности...

ЩIыналъэхэр зэпызыщIэ Iуэху

КъБР-м и Лъэпкъ музейм щагъэлъагъуэ УФ-м и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм хэт Хоронько Игорь и лэжьыгъэхэр.
Щэнхабзэ
21.08.2023 - 13:31 | 👁 41

Подробности...

Лъэпкъ уэрэдыжьхэм, хэкум, лъахэм увыпIэ щхьэхуэ щаубыд

Къэбэрдей-Балъкъэрым, Урысей Федерацэм и макъамэ гъуазджэм щыпэрытхэм ящыщщ УФ-м щIыхь зиIэ и артисткэ Дау Марианнэ.
Щэнхабзэ
18.08.2023 - 14:15 | 👁 38

Подробности...

«КIыщокъуэ еджэныгъэхэр»

Кыщпэк къуажэм дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм щекIуэкIащ адыгэ тхакIуэ цIэрыIуэ КIыщокъуэ Алим къызэралъхурэ илъэси 109-рэ зэрырикъум теухуа зэIущIэ.
Щэнхабзэ
16.08.2023 - 11:44 | 👁 35

Подробности...

Тхыдэ къызыдэгъуэгурыкIуэ Iэмэпсымэхэр

Думэн Мурадин эстрадэмкIэ и театрымрэ «Хьэтхэр» ансамблымрэ я музыкант, лъэпкъ макъамэ Iэмэпсымэхэр зыгъэхьэзыр Увыж Анзор зэфIэкI ин зиIэ артистщ.
Щэнхабзэ
14.08.2023 - 12:00 | 👁 44

Подробности...

Газет напэкIуэцIхэр щэкIым тегъэуауэ

 ЦIыхухэр куэду зэщхьэщокI. Ауэ «щыгъын дахэ сщыгъарэт» жызымыIэ яхэту пIэрэ абыхэм, псом хуэмыдэу – цIыхубзхэм?!
Щэнхабзэ
13.08.2023 - 13:44 | 👁 34

Подробности...

Санкт-Петербург къикIыну хьэщIэхэр

Музыкэ театрым шыщхьэуIум и 29 - 30-хэм концерт щитынущ УФ-м щIыхь зиIэ и гуп цIэрыIуэ, Санкт-Петербург филармонием и академическэ симфоние оркестрым.
Щэнхабзэ
11.08.2023 - 13:15 | 👁 56

Подробности...

Тхьэщыгъуей Жаннэ: Сыт хуэдизрэ утыкум укъихьами, абы уитыху уогузавэ

ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ те
Щэнхабзэ
10.08.2023 - 13:00 | 👁 33

Подробности...

Пасэрей хьэпшыпхэр къэзыгъэщIэрэщIэж пщащэ

Фэншэ хъуа дунейм псэ хэзылъхьэж гъатхэм ещхьщ реставратор IэщIагъэр. Жьы хъуа хьэпшып, сурэт лъапIэхэм гъащIэщIэ етыжыныр, къэгъэщIэрэщIэжыныр ауэ къызэрымыкIуэ къалэнщ.
Щэнхабзэ
09.08.2023 - 13:03 | 👁 32

Подробности...

ЦIыхухэм гукъыдэжрэ дэрэжэгъуэкIэ яхуэупсэу утыкум итщ

Тхьэщыгъуей Жаннэ 1988 гъэм Щукиным и цIэр зезыхьэ театр училищэр къиухри, Налшык къигъэзэжащ икIи ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым лэжьэн щыщIидзащ.
Щэнхабзэ
09.08.2023 - 12:44 | 👁 35

Подробности...

Мурадхэр я мащIэкъым

Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и жьауэм щIэту щIэныгъэ лэжьыгъэшхуэ езыгъэкIуэкI «Эрмитаж - Кавказ» щэнхабзэ-егъэджэныгъэ центрым къэхутэныгъэ лэжьы

Страницы

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Жылагъуэ
26.09.2023 - 12:11 | 👁 14

Подробности...

НэхулъэфI дахэр зи фIыщIэхэр

ГуфIэгъуэ гуэрым дыхэту цIыхухъухэм я псалъэмакъ зэхэтхащ. Ахэр тепсэлъыхьырт ди къэралым Украинэм щригъэкIуэкI дзэ 1уэху хэхам. 
Жылагъуэ
26.09.2023 - 11:00 | 👁 16

Подробности...

Данэр узыншагъэмкIэ сэбэпщ

Данэ щэкIыр къыщыунэхуар ирахьэлIэ ди эрэм ипэкIэ 3630 гъэм. Абы щыгъуэ Китайм щагъэхъуу зрагъэсауэ щытащ тутей хьэпIацIэр.
Спорт
26.09.2023 - 10:00 | 👁 16

Подробности...

Олимп Джэгухэр дапщэщ къыщыунэхуар?

Пасэрей тхыдэтххэм къызэрагъэлъагъуэмкIэ, япэ Олимп джэгухэр екIуэкIауэ щытащ ди эрэм и пэкIэ 776 гъэм. Ахэр ехьэлIауэ щытащ пасэрей олимп тхьэхэм.
Политикэ
26.09.2023 - 09:36 | 👁 11

Подробности...

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

 2023 гъэмрэ планкIэ 2024, 2025 гъэхэм я лъэхъэнэмрэ курыт щIэныгъэ щрагъэгъуэт IэнатIэхэм унафэщIым гъэсэныгъэмкIэ, сабий жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм ядэлэжьэнымкIэ и чэнджэщэгъухэм я лэжьыгъ
Махуэгъэпс
26.09.2023 - 09:00 | 👁 16

Подробности...

НОБЭ

ФокIадэм и 26, гъубж Ядернэ Iэщэр гъэкIуэдыжыпэным щIэбэныным и дунейпсо махуэщ НэгъуэщI къэралыбзэхэм я европэпсо махуэщ
Политикэ
25.09.2023 - 19:47 | 👁 9

Подробности...

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм 2020 гъэм щэкIуэгъуэм и 9-м къыдигъэкIа унафэ №256-ПП-м къару имыIэжу къэлъытэным и IуэхукIэ
Жылагъуэ
25.09.2023 - 18:39 | 👁 12

Подробности...

Ди щIыналъэр къыхах

Къэбэрдей-Балъкъэрым Курортхэмрэ туризмэмкIэ и министерствэм хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, иужьрей илъэсхэм нэрылъагъуу хэхъуащ ди щIыпIэм зыгъэпсэхуакIуэ къакIуэхэм я бжыгъэм.
Литературэ
25.09.2023 - 17:36 | 👁 20

Подробности...

Лъэпкъ литературэм и лъабжьэр зыгъэтIылъахэм ящыщ

ДифI догъэлъапIэ Сыжажэ Къылъшыкъуэ къызэралъхурэ илъэси 160-рэ ирокъу
Тхыдэ
25.09.2023 - 16:28 | 👁 17

Подробности...

Меотхэр ди къежьапIэщ

ЦIыху куэд щыIэщ ди лъэпкъым лъабжьэ хуэхъуа пасэрейхэм я гугъу щащIкIэ, а псори къагупсысауэ къафIэщIу, щIэныгъэм тегъэщIапIэ быдэ зэрыщиIэм шэчышхуэ къытрахьэу.
Литературэ
25.09.2023 - 15:24 | 👁 15

Подробности...

Бжьыхьэ дыгъэпс

Дунейм и дахэгъуэщ. Къытепсэ бжьыхьэ дыгъэр фIэбэмащIэу, шындэбзиймкIэ щопэщащэ Зулэ.
Литературэ
25.09.2023 - 14:17 | 👁 55

Подробности...

ЩIыуэпсым тетхыхьащ

Пришвин Михаил урыс тхакIуэщ. 
Махуэгъэпс
25.09.2023 - 12:42 | 👁 21

Подробности...

НОБЭ

ФокIадэм и 25,блыщхьэ Зи тхьэкIумэхэм зэхамыххэм я дунейпсо махуэщ Машинэ зыщIым и махуэщ
Тхыдэ
25.09.2023 - 12:07 | 👁 24

Подробности...

Уэрэдыжьхэм куэд къаIуатэ

Адыгэ IуэрыIуатэм лъабжьэ, купсэ, къуэпс хуэхъур лъэпкъым и купщIэращ. Абы и Iыхьэ-Iыхьэурэ адыгэм теухуа тхыдэр зэхэлъщ.
Жылагъуэ
25.09.2023 - 11:04 | 👁 17

Подробности...

КъБР-м щыIэ УФСБ-м къет

Iуэхур судым нэсащ
Жылагъуэ
24.09.2023 - 16:13 | 👁 43

Подробности...

Мурадхэмрэ хъуэпсапIэхэмрэ зи куэд

Краснодар крайм и Лазаревскэ щIыпIэм фокIадэм и 15 - 19 махуэхэм щызэхэтащ къэфакIуэхэм я XXII лъэпкъыбэ олимпиа-дэ.
Спорт
24.09.2023 - 13:16 | 👁 83

Подробности...

НыбжьыщIэхэм я зыужьыпIэ

Адыгэхэм я махуэр щагъэлъапIэм ирагъэхьэлIэ­ри, Кэнжэ къуажэм къыщы­зэIуахащ боксым зыщыхуа­гъасэ спортзалыщIэ. Абы и хэщIапIэ хъуар курыт еджапIэ №20-рщ. 

Страницы