16.07.2024, 16:00 - Щэнхабзэ

КъБР-м щIыхь зиIэ и артист, ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и джэгуакIуэ Хьэмырзэ Ахьмэд тедгъэпсэлъыхьащ и IэщIагъэр къызэрыхихам, театр дунейм, игъэзэщIа ролхэм.

16.07.2024, 14:00 - Махуэгъэпс

Франджым и Лион къалэм блэж Сонэ псым 1783 гъэм бадзэуэгъуэм и 15-м, тхыдэм щыяпэ дыдэу, бахъэрызекIуэ кхъуафэ траутIыпщхьауэ щытащ.

16.07.2024, 11:00 - Жылагъуэ

Узыпэрыт IэнатIэр уи псэм къыдыхьэмэ, абы къалэн къыпщищI лэжьыгъэр къыптемыхьэлъэу икIи уехъулIэу епхьэкIынущ. Илъэс 30 ипэкIэ дохутыр IэщIагъэр къыхихауэ щытащ Бахъсэн районым хыхьэ Зеикъуэ къуажэм щыщ Къумыкъу Анфисэ. Абы лъандэрэ щыщIегъуэжа зы махуи къыхуимыхуауэ зыхэт гупми зэIэзэхэми я деж и пщIэр щылъагэу жэуаплыныгъэшхуэ зыпылъ Iуэхур ирехьэкI.

15.07.2024, 19:51 - Жылагъуэ

ЦIыхухэм япэ дэIэпыкъуныгъэхэр щыхуащIэ медицинэ IуэхущIапIэхэр къэгъэщIэрэщIэжынымкIэ программэр республикэм жыджэру щагъэзащIэ. Абы ипкъ иткIэ щIыналъэхэм щыIэ апхуэдэ IэнатIэхэм щрагъэкIуэкI лэжьыгъэм зыщигъэгъуэзащ КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Къалэбатэ Рустам.

15.07.2024, 18:49 - Жылагъуэ

Налшык къалэм щIыпIэ унафэр щызехьэнымкIэ и IуэхущIапIэм къыхилъхьауэ щыта жэрдэмхэм ящыщщ Къалэм зегъэужьынымкIэ институтыр. ЩIалэгъуалэ защIэу зэхэт мы гупым пIалъэ кIэщIым къриубыдэу яхузэфIэкIащ къалэдэсхэри, щIыналъэм щыпсэухэри, хьэщIэу къакIуэхэри Налшык зыгъэдахэмрэ щIэдахэмрэ ехьэлIа IуэхугъуэхэмкIэ къыдихьэхын.

15.07.2024, 16:55 - Литературэ

Урысейм и ТхакIуэхэми Журналистхэми я зэгухьэныгъэхэм хэт, щIэныгъэ куу зыбгъэдэлъ, зи анэдэлъхубзэр нэгъэсауэ зыщIэ Къэрмокъуэ Хьэмид адыгэ IуэрыIуатэр фIыуэ зэрилъагъум, куууэ зэрищIэм и щыхьэтщ зэригъэзэхуэжу абы дунейм къытригъэхьэжа хъыбар гъэщIэгъуэнхэри. Абыхэм ящыщщ мыбдежым къыщытхьынури. 

15.07.2024, 15:41 - Жылагъуэ

Подмосковье щыIэ «Этномир» зыгъэпсэхупIэр Урысейм щынэхъ ин дыдэщ. Абы и хъугъуэфIыгъуэхэм ящыщщ пасэрей етухэм я музей гъэщIэгъуэныр. НэхъапэIуэкIэ ди къэралым ету нэхъыбэ дыдэ щызэхуэхьэсауэ къалъытэрт Мстиславский Джон и уней музейуэ Ярославль щыIэм. «Музыка и время» музейм макъамэ Iэмэпсымэхэм нэмыщI, щIэлъщ ету 300-м щIигъу.

14.07.2024, 17:03 - Спорт

Пщэдей пщыхьэщхьэ сы­хьэт 22-м Германием и къалащхьэ Берлин дэт «Олимп стадионым» утыку къыщихьэнущ футболымкIэ Европэм и къыкIэлъыкIуэ чемпионатым и кIэух джэгугъуэм щызэпэ­щIэувэну Испаниемрэ Инджылы­зым­рэ я командэ къыхэхахэр. 

14.07.2024, 16:02 - Жылагъуэ

Налшык къалэ администрацэм къегъэщIылIауэ мэлажьэ къалэм зегъэужьынымкIэ «Платформа» институтыр. Къалэр щIэращIэу щытыным кIэлъоплъ дизайнерхэр, сурэтыщIхэр, щэнхабзэм и лэжьа­кIуэхэр, архитекторхэр.

ЩЭНХАБЗЭ

Щэнхабзэ
04.07.2024 - 16:55 | 👁 50

Подробности...

Уэрэдым дамэ тетщ

КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Къущхьэ Догъэн Алладин и къуэр Тыркум и Къайсэр къалэм къедза Узун-Яйла щIыпIэм щыIэ Къундэтей-Мэртэзей къуажэм 1956 гъэм къыщалъхуащ.
Щэнхабзэ
03.07.2024 - 16:00 | 👁 44

Подробности...

Тхылъхэм щIэупщIэ яIэнущ

Тхылъ къыдэгъэкIын Iуэхум зэрыхэт илъэсхэм къриубыдэу Котляров Виктор зыхэлэжьыхьыжу къыдигъэкIахэм я бжыгъэр къэпхутэну гугъу хъунщ.
Щэнхабзэ
02.07.2024 - 17:01 | 👁 39

Подробности...

Хилъэфа псори насыпыншэкъым

Шэджэм ЕтIуанэ мэжджытым и Iимам ХъуэкIуэн Арсен и хъутIбэхэм щIэх-щIэхыу къыхохуэ уи Iиманым и кууагъыр къыпфIэIуэхун хуей гуэру зэрыщытыр уигу къэзыгъэкIыж хъыбархэр.
Щэнхабзэ
02.07.2024 - 16:58 | 👁 402

Подробности...

Адыгэ актрисэ цIэрыIуэ

Шорэ Тюркан Тыркум щыщ актрисэ цIэрыIуэщ, режиссёрщ, сценарий етх. И лэжьыгъэр бжыгъэкIэ къэдгъэлъэгъуэнщ жыпIэмэ, а бзылъхугъэм кинофильм 203-рэ трихащ, сериалитху дэщIыгъуу.
Щэнхабзэ
30.06.2024 - 18:43 | 👁 406

Подробности...

Дыгъэм игъэфIа сурэтхэр

Гъэмахуэ дыгъэр щIылъэм къыхуэгуапэу, бзухэм уэрэд кърашу, жыгхэр я къудамэ щхъуантIэхэмкIэ зэжьэхэуэу, уафэм и къабзагъэм дунейр фIыуэ уигъэлъагъуу зы махуэ дахэм сурэттеххэм «Свой ­стиль»
Щэнхабзэ
30.06.2024 - 17:42 | 👁 40

Подробности...

Зым адрейм къыпещэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэралыгъуэр илъэси 100 зэрырикъуам и щIыхькIэ ящIа павильоным мы махуэхэм щокIуэкI «МеЭтры искусства» зи фIэщыгъэ гъэлъэгъуэныгъэ гъэщIэгъуэн. 
Щэнхабзэ
28.06.2024 - 12:00 | 👁 61

Подробности...

Тотрэш и лIыгъэр

Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал институтым и лэжьакIуэ Быхъурэ Мухьэмэд къызэрилъытэмкIэ, Тотрэш ехьэлIа сюжетхэм я бжыгъэр пашэу нарт эпосым къыхэщыж лIыхъужь нэхъыщхьэхэм яйм...
Щэнхабзэ
27.06.2024 - 11:40 | 👁 54

Подробности...

Адыгэ дунейр къегъэлъагъуэ

Куэбл Артур Къэрэшей-Шэрджэсым щыщ сурэтыщIщ, и лэжьыгъэхэм къыщегъэлъагъуэ адыгэ гъащIэмрэ ди хабзэжьхэмрэ.
Щэнхабзэ
27.06.2024 - 11:18 | 👁 53

Подробности...

Къафэ гъуазджэр зи гъащIэ

КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, лэжьыгъэм и ветеран, сабий къэфакIуэ ансамблищым я къызэгъэпэщакIуэ Къардэн Марзэбэч и гупищри щапхъэу къалъытащ. 
Щэнхабзэ
27.06.2024 - 09:15 | 👁 40

Подробности...

Театр гъуазджэм и цIыху

КъБР-м и цIыхубэ артист, КъБР-м щIыхь зиIэ и артист, Урысейм ис лъэпкъхэм я Артиадэм, республикэм и Къэрал саугъэтым я лауреат, артист цIэрыIуэ КIэмыргуей Валентин ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр
Щэнхабзэ
26.06.2024 - 13:29 | 👁 41

Подробности...

Утыкур зыгъэфIэрафIэ

Шэрджэс Iэсият Налшык дэт Макъамэ театрым и уэрэджыIакIуэ пажэщ, и макъ дахэр цIыхухэм я гум дохьэ. Iэсият Къэрэшей-Шэрджэсым щыщ Хьэбэз къуажэм къыщалъхуащ.
Щэнхабзэ
25.06.2024 - 17:54 | 👁 31

Подробности...

И лэжьыгъэхэм я мыхьэнэр пхуэмыIуэтэнщ

И лъэпкъыр зыхуеймрэ зыщIэхъуэпсхэмрэ телэжьа демократ лэжьакIуэхэм ящыщ зыщ жылагъуэ, просветительскэ лэжьыгъэ езыгъэкIуэкIа Къэшэж ТIалиб.
Щэнхабзэ
25.06.2024 - 11:41 | 👁 35

Подробности...

Ажджэрий и къуэ Кушыку хуауса гъыбзэхэр

Кушыкупщ теухуа гъыбзэр япэ дыдэ къытехуащ 1889 гъэм Тифлис къыщыдэкIа тхылъым, Тамбий Пагуэ итхыжауэ.
Щэнхабзэ
21.06.2024 - 17:38 | 👁 45

Подробности...

Лъэпкъ музейм и къекIуэкIыкIар

Музейхэм щахъумэ лъэпкъ зэмылIэужьыгъуэхэм я щэнхабзэ, гъуазджэ, тхыдэ хьэпшыпхэр, лъапIэныгъэхэр, сурэтхэр.
Щэнхабзэ
20.06.2024 - 13:00 | 👁 39

Подробности...

Къафэр - узыншагъэщ

ЦIыхубэ къафэхэмкIэ «Шагъдий» ансамблыр (художественнэ унафэщIыр КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Унэжокъуэ Тимуррэ абы и щхьэгъусэ, КБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Заремэрэщ) ящыщщ р
Щэнхабзэ
20.06.2024 - 12:05 | 👁 27

Подробности...

Куэд зыщымыгъуазэ тхылъхэр

Черкесск къалэм и Сурэт галереем «Адыги: рыцари, всадники, воины» Iуэхум хыхьэу щагъэлъэгъуащ КъБКъУ-м и «Эрмитаж-Кавказ» щIэныгъэ-егъэджэныгъэ центрым и къудамэм и унафэщI, тхыдэ щIэныгъэх

Страницы

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Жылагъуэ
15.07.2024 - 15:41 | 👁 22

Подробности...

Етухэр музейхэм щахъумэ

Подмосковье щыIэ «Этномир» зыгъэпсэхупIэр Урысейм щынэхъ ин дыдэщ. Абы и хъугъуэфIыгъуэхэм ящыщщ пасэрей етухэм я музей гъэщIэгъуэныр.
Махуэгъэпс
15.07.2024 - 14:37 | 👁 23

Подробности...

НОБЭ

Бадзэуэгъуэм и 15, блыщхьэ ЩIалэгъуалэр IэпщIэлъапщIагъэм хуэгъэсэным и дунейпсо махуэщ
Спорт
14.07.2024 - 17:03 | 👁 18

Подробности...

Испан къикъуэлъыкIхэмрэ инджылыз зэтеубыдахэмрэ

Пщэдей пщыхьэщхьэ сы­хьэт 22-м Германием и къалащхьэ Берлин дэт «Олимп стадионым» утыку къыщихьэнущ футболымкIэ Европэм и къыкIэлъыкIуэ чемпионатым и кIэух джэгугъуэм щызэпэ­щIэувэну Испани
Жылагъуэ
14.07.2024 - 16:02 | 👁 15

Подробности...

Къалэ цIыкIу щIэращIэ

Налшык къалэ администрацэм къегъэщIылIауэ мэлажьэ къалэм зегъэужьынымкIэ «Платформа» институтыр.
Жылагъуэ
14.07.2024 - 10:38 | 👁 50

Подробности...

ТхакIуэр ягу къагъэкIыжащ

Кулиев Къайсын и цIэр зезыхьэ балъкъэр къэрал драмтеатрым щекIуэкIащ тхакIуэ Чипчиков Борис теухуа гукъэкIыж пшыхь. Ар къызэралъхурэ илъэс 75-рэ ирокъу. 
Жылагъуэ
13.07.2024 - 15:31 | 👁 17

Подробности...

Журналистхэр ягъэпажэ

КъБР-м и Парламентым иджыблагъэ щагъэлъэпIащ республикэм и хабзэубзыху IуэхущIапIэм теухуауэ хъыбаре­гъащIэ IэнатIэхэм я лэжьакIуэхэм я тхыгъэ нэхъыфIхэр къыхэхынымкIэ зэ­хьэ­зэхуэм щытекIу
ЗэIущIэхэр
13.07.2024 - 14:29 | 👁 11

Подробности...

ТАСС-м и къудамэщIэ къызэIуах

Пятигорск лэжьэн щыщIидзащ «ТАСС Кавказ» щIыналъэ хъыба­р­егъащIэ центрым.
ЗэIущIэхэр
13.07.2024 - 13:28 | 👁 18

Подробности...

Илъэсым и кIэм яухынущ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек ба­дзэуэгъуэм и 11-м иригъэкIуэкIащ ухуэныгъэ нэхъ инхэр зэрызэфIагъэкIыну щIыкIэм епха зэIущIэ.
ЗэIущIэхэр
13.07.2024 - 11:07 | 👁 13

Подробности...

Еханэ зэхуэсыгъуэм и иужьрей зэIущIэ

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ ба­дзэуэгъуэм и 9-м иригъэ­кIуэ­кIащ республикэм и хабзэубзыху IуэхущIапIэм и еханэ зэ­хуэсыгъуэм и иужьрей зэIущIэр.
ЗэIущIэхэр
13.07.2024 - 10:05 | 👁 6

Подробности...

Гъуэгу шынагъуэншагъэр япэ ирагъэщ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек ­хэтащ Къэрал гъуэгу агентствэм Налшык щригъэкIуэкIа зэIущIэм.
Тхыдэ
12.07.2024 - 17:58 | 👁 23

Подробности...

«Нахъуэ и вы егъэзыпIэри» нэгъуэщIхэри

 «Нахъуэ и вы егъэзыпIэ» щIыпIэм хъыбар хьэлэмэт иIэщ. Пасэ зэманым цIыхухэр зэрывэу щытар выщ. Махуэ псом зэрыва, зэрылэжьа вым жэщым зегъэгъэпсэхун, хэгъэпщын хуейт.
Политикэ
12.07.2024 - 15:42 | 👁 15

Подробности...

Хуитыныгъэм и гъэр Ассанж

«Викиликс» хъыбарыбэ хэщIапIэр къызэзыгъэпэща Ассанж Джулиан «Белмарш» тутнакъэщым къикIыжри, езыр къыщалъхуа Австралием кIуэжащ.
Политикэ
12.07.2024 - 15:00 | 👁 15

Подробности...

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ

   Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм къэрал граждан къулыкъу зыхуагъэфэщэнухэм теухуа Положенэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм 2015 гъэм мазаем и 21-м къыдигъэкIа Указ №28-УГ-мкIэ
Литературэ
12.07.2024 - 14:28 | 👁 29

Подробности...

Гуащэр къызэрахьар

Жэщыбг хъуауэ куэбжэм зыгуэр къыбгъэдыхьэри къэджащ:  – Уэзырмэдж! – жиIэри.
Литературэ
12.07.2024 - 12:26 | 👁 25

Подробности...

Iэплесин

Сабийхэм яхуэгъэза Iуэтэж цIыкIур къызэрытхыжар тележурналист Iэзэу щыта ГъукIэлI Исуф (Юрэ) Цацым и къуэм 2007 гъэм Абхъазым и къалащхьэ Сыхъум къыщыдигъэкIа «Шы лъэмакъ жылэ» зыфIищ
ЩIалэгъуэ
12.07.2024 - 12:26 | 👁 19

Подробности...

Пщащэ жан

Республикэм исщ хэлъэт зиIэ, щIэныгъэм дихьэх, иджырей технологиехэм я пIалъэр зыщIэ, интернетым и Iэмалхэр къэзыгъэсэбэпыф, цIыхубэм ящхьэпэн IуэхуфIхэм зезыпщытыф, жыпIэнурамэ, зэманым декIу...

Страницы