19.09.2021, 10:35 - Жылагъуэ

 Жэпуэгъуэм и 1-м Нартан къуажэм щызэхэтынущ илъэ­сым и шы зэхьэзэхуэ нэхъ ин дыдэр - «Шэрджэс дер­би­-2021». «Гуэрэн» шыгъэжапIэм иджы етIуанэ кърегъэблагъэ шыхэр ямыхъуэжу махуипщIым и кIуэцIкIэ километр 1000 зэпызычыну зи мурад шу ахъырзэманхэр. Ады­гэшым хуаIэ лъагъуныгъэрщ а псори зэзышалIэр.

18.09.2021, 12:52 - Жылагъуэ

Псом япэу хэхыпIэ участкэхэм лэжьэн щыщIадзащ КъуэкIыпIэ Жыжьэм. 

18.09.2021, 09:15 - Жылагъуэ

Хэхыныгъэхэм щыкIэлъыплъ штабыр къы­щызэрагъэпэща КъБР-м и Жы­лагъуэ палатэм ды­гъуасэ щыIащ республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек.

17.09.2021, 17:15 - Спорт

Мы махуэхэм Къэзан щекIуэкIащ самбэмкIэ ныбжьыщIэхэм я урысейпсо зэхьэзэхуэ.

17.09.2021, 16:19 - Жылагъуэ

ЦIыхум игъуэт зыужьыныгъэр, и дуней еплъыкIэр, Iуэху зехьэкIэр зыкъомкIэ елъытащ ар къызыхэкIа унагъуэм.

17.09.2021, 12:25 - Жылагъуэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Жылагъуэ палатэм и зэIущIэ иджыблагъэ зэхэтащ.

17.09.2021, 09:05 - ЩIалэгъуэ

 ШколакIуэхэм я деж къыщыхалъхьа «Президент зэпеуэхэр» Урысейпсо зэхьэзэхуэм и кIэух Iыхьэм хэтыну зыхуагъэфэщахэр иджыблагъэ ягъэнэIуащ. КъБР-м къыбгъэдэкIыу абы хэтщ Тэрч щIыналъэм щыщ ныбжьыщIэхэр. 

17.09.2021, 08:14 - Жылагъуэ

Хэхыныгъэхэр республикэм зэрыщекIуэкIым кIэлъыплъынымкIэ жылагъуэ штабыр КъБР-м и Жылагъуэ палатэрщ. А кIэлъыплъыныгъэр зыхуэунэтIар хэхыныгъэхэр зэIухауэ егъэкIуэкIынырщ.

16.09.2021, 18:50 - ЗэIущIэхэр

Къармэхьэблэ ЩэнхабзэмкIэ унэм иджыблагъэ зэIущIэ щызэхэтащ. Абы щытепсэлъыхьащ  Урысей Федерацэм щекIуэкIыну хэхыныгъэхэм, къуажэдэсхэм вацинэ зэрызыхрагъэIу щIыкIэхэм. Къуажэдэсхэм яIущIащ Дзэлыкъуэ щIыналъэм и щIыпIэ администрацэм и унафэщIым и япэ къуэдзэ Бей Ауесрэ къуажэ администрацэм и унафэщI КIуэкIуэ Ахьмэдрэ

16.09.2021, 08:35 - Политикэ

Украинэм дуней  псом къыщыхуащI пщIэр ехуэх зэпытщ. ИкIи ар апхуэдизукIэ нэрылъагъущи, къэхутэныгъэ гуэри егъэкIуэкIын хуейкъым. Щапхъэхэр куэдыкIейщ. Псалъэм  папщIэ, «Кърым форумыр». 

ЩЭНХАБЗЭ

04.09.2021 - 14:56

Iуэху щхьэпэм куэд зэхуишэсат

Республикэм и Прохладнэ куейм и утыку нэхъыщхьэм «Армия-2021» урысейпсо дзэ-техникэ форум махуищкIэ щекIуэкIащ. Абы къы­зэхуишэсат республикэм щыпсэу куэд.

Подробности... | Просмотрено: 1

04.09.2021 - 08:35

«Псалъэ» - къалэдэсхэм адыгэбзэ щызрагъащIэ хэщIапIэ

Налшык къыщызэIуах щIалэгъуалэ зэхуэсыпIэ гъэщIэгъуэнхэм язщ иджыри къэс хуэфэщэн гулъытэ зыхуэдмыщIа «ХъыбарыфIхэр» («Good ­stories») зыфIэзыщыжа тхылъ тыкуэныр.

Подробности... | Просмотрено: 21

02.09.2021 - 14:30

Театрым и тхыдэм щыщ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр игъэбжьыфIэрэ адыгэ лъэпкъым набдзэ хуэхъуу, илъэс 80-м щIигъуауэ мэлажьэ ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрыр.

Подробности... | Просмотрено: 10

02.09.2021 - 13:45

Адыгэ сурэтыщI цIэрыIуэхэу Пащты зэадэзэкъуэр гъуазджэр фIыуэ зылъагъухэм яIущIащ

Хабзэ дахэ зэрыхъуащи, зи зэфIэкIрэ зи гуащIэрэ цIыхубэм я пащхьэ изылъхьэ гъуазджэ лэжьакIуэхэм ирагъэкIуэкI гъэлъэгъуэныгъэхэм иужькIэ я IэдакъэщIэкIхэм дихьэххэм зыIуагъэщIэж, я гугъэмрэ мурадхэмкIэ ядогуашэ, зытет дунеймрэ зыхэпсэукI гъащIэмрэ ехьэлIауэ кърат упщIэхэм я жэуапхэр иратыж.

Подробности... | Просмотрено: 10

31.08.2021 - 10:35

КъэзыцIыхуу щытахэм ящыгъупщэркъым

Скульптор Iэзэ Уэзы Заурбэч 1931 гъэм Налшык къалэм къыщалъхуащ. I958 гъэм абы къиухащ Саратов дэт художественнэ училищэр. Абы щыщIэдзауэ РСФСР-м и Художественнэ фондым и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм скульптору щылэжьащ.

Подробности... | Просмотрено: 8

30.08.2021 - 14:28

Пащты Герман Налшык щагъэлъапIэ

УФ-м и цIыхубэ, КъБР-м щIыхь  зиIэ я сурэтыщI, республикэм и Къэрал саугъэтым и лауреат, ХудожествэхэмкIэ Урысей Академием и член-корреспондент, ЩIДАА-м и академик, Красноярск КсилографиемкIэ щыIэ школым и къызэгъэпэщакIуэ икIи и унафэщI, профессор Пащты Герман и ныбжьыр илъэс 80 щрикъум ирихьэлIэу творческэ пшыхь иджыблагъэ къыщыхузэрагъэпэщащ Налшык дэт «Акрополь» уардэунэм.

Подробности... | Просмотрено: 11

29.08.2021 - 16:44

Гулджан къызыхэкIар зэи щыгъупщэркъым

Тырку Республикэм щыцIэрыIуэ уэрэ­джы­IакIуэ Алтан (Бэгъущэ) Гулджан (Gulcan) и цIэр зэхэзымыха зы адыги щыIэу къыщIэкIын-къым. Иджыпсту псоми тIэщIэлъ гаджетхэр сэбэп мэхъу ди лъэпкъэгъухэм хамэ къэралхэм щаIэ псэукIэмрэ ехъулIэныгъэхэмрэ къэт­щIэнымкIэ.

Подробности... | Просмотрено: 86

27.08.2021 - 14:30

Коваленкэ Кирэ и фильмыщIэр фокIадэм къагъэлъэгъуэн щIадзэнущ

 Сокуров Александр Налшык щригъэджа режиссёр щIалэгъуалэм щыщ Коваленкэ Кирэ и «IэштIымхэр щызэрыпхкIэ» фильмыр Урысейм къыщагъэлъэгъуэнущ. 

Подробности... | Просмотрено: 14

24.08.2021 - 12:45

Къэбэрдей-Балъкъэрым и тхыдэ напэкIуэцIхэр

 «Кабардинка» ансамблым и къэфапIэ Курзалым щэбэт кIуам щекIуэкIащ хабзэ хъуауэ гъэ къэскIэ къызэрагъэпэщ, «Къэбэрдей-Балъкъэрым и тхыдэ напэкIуэцIхэр» зыфIаща, гъунэгъу щIыналъэхэм хуаIэ пыщIэныгъэхэр гъэбыдэным хуэгъэза фестивалыр.

Подробности... | Просмотрено: 26

23.08.2021 - 21:01

Интернетыр щIалэгъуалэм я сэбэпу

Интернетым Iуэху щхьэпэхэр щрагъэкIуэкIын папщIэ Урысей Федерацэм и Правительствэм иджыри сом меларди 7 хухихынущ хэкупсэ гъэсэныгъэм хуэщIа къэрал контент Рунетым щыгъэлэжьэным.

Подробности... | Просмотрено: 17

23.08.2021 - 19:45

Рекорди I0 ягъэувынущ

Къэбэрдей-Балъкъэрыр илъэсищэ зэрырикъум и щIыхькIэ екIуэкI Iуэхугъуэхэм ящыщщ нобэ Iуащхьэмахуэ лъапэ къыщызэIуахыр - рекордхэм я махуэр.

Подробности... | Просмотрено: 35

23.08.2021 - 17:55

Университетыр фокIадэм и 1-м хуэхьэзырщ

Гъэ еджэгъуэщIэм еужьэрэкIыу зыхуэзыгъэхьэзырхэм ящыщщ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетыр. Егъэджэныгъэр щекIуэкIыну и корпусхэр зыхуей зэрыхуагъэзам нэмыщI, университетым и кампусхэр мы махуэхэм къагъэщIэращIэ.

Подробности... | Просмотрено: 17

22.08.2021 - 10:35

Каф бгы къуагъым къыкъуэкIа пщащэ

Сэралъп Мадинэ и Арт-цент­рым иджыблагъэ къы­щызэIуахащ Иорданием щыщ ди лъэпкъэгъу Къэрэгъул Зейнэ и сурэтхэм я гъэлъэгъуэныгъэ.

Подробности... | Просмотрено: 7

20.08.2021 - 18:30

Бард уэрэдхэр ягъэзащIэ

 СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм шыщхьэуIум и 19-м щекIуэкIащ бард уэрэдхэр зыгъэзащIэхэм я концерт. Ар къызэригъэпэщащ музейм и лэжьакIуэ Подвэ Александр.

Подробности... | Просмотрено: 7

20.08.2021 - 17:50

Дахагъэм и зэпеуэр Аруан щIыналъэм

«Сыту дахэ ди Къэбэрдей-Балъкъэрыр!» – аращ зэреджэр Аруан щIыналъэм щIыпIэ унафэр щызехьэнымкIэ и IуэхущIапIэмрэ гъуазджэмкIэ «Лэгъупыкъу» сабий еджапIэмрэ иджыблагъэ къызэрагъэпэща зэхьэзэхуэм.

Подробности... | Просмотрено: 8

19.08.2021 - 11:37

Къэралым и блогер цIэрыIуэхэр КъБР-м щохьэщIэ

«TikTok»-мрэ РосТуризмэмрэ  накъыгъэ мазэм къыхалъхьэу ирагъэкIуэкIа «Урысейр егъэцIыху» зэпеуэм нэхъыфIу къыщалъытахэр  гъэфIэжыпщIэу Къэбэрдей-Балъкъэрым тхьэмахуэкIэ щагъэхьэщIащ.

Подробности... | Просмотрено: 9

Страницы

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Жылагъуэ

16.09.2021 - 14:41

УФ-м и Къэзыбж Палатэм и япэ тхьэмадэ

Къэрмокъуэ Хьэчим Мухьэмэд и къуэр ди республикэм и мызакъуэу, утыкушхуэм къыщацIыхуа адыгэлIщ. Ар I94I гъэм къалъхуащ. 1963 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетыр промышленнэ, граждан ухуэныгъэ IэщIагъэмкIэ къеухри, Брянск къалэм лэжьэн щыщIедзэ Къэрмокъуэм.

Подробности... | Просмотрено: 12
Жылагъуэ

16.09.2021 - 10:35

Пхъум и гукъэкIыжхэр

 Адыгэ дунейм фIыуэ щацIыху къудей мыхъуу, фIыуэ щалъагъу IуэрыIуатэджхэм  яз  Аулъэ Сариет  теухуа гукъэкIыж тхылъым щыщщ («Аулъэ Сариет.  Лэжьыгъэ къыхэхахэр») нобэ  фи пащхьэ къитхьэ,  ипхъу  Жолнач (Аулъэ) ФатIимэ и гукъэкIыжхэр.

Подробности... | Просмотрено: 9
Жылагъуэ

16.09.2021 - 09:46

ЦIыху егъасэ

ЦIыкIухэм уахэтын папщIэ щэным я нэхъ гуакIуэр пхэлъын хуейщ. Сабий садым и гъэсакIуэм и пщэ къыдохуэ жэуаплыныгъэшхуэ, абы куэдкIэ елъытащ а игъасэхэм адэкIэ я гъащIэр зэрыхъунур.

Подробности... | Просмотрено: 14
Политикэ

16.09.2021 - 08:35

Жьым тесу псым йопыдж

Украинэм дуней  псом къыщыхуащI пщIэр ехуэх зэпытщ. ИкIи ар апхуэдизукIэ нэрылъагъущи, къэхутэныгъэ гуэри егъэкIуэкIын хуейкъым. Щапхъэхэр куэдыкIейщ. Псалъэм  папщIэ, «Кърым форумыр». 

Подробности... | Просмотрено: 18
Жылагъуэ

15.09.2021 - 17:55

ЦIыхумрэ псэупIэмрэ

Урысейм и щIыналъэхэм щаухуэ псэупIэ унэхэм къахэхъуэ зэпытщ. ЗэманкIэ дызэIэбэкIыжмэ, фэтэр къыдахын папщIэ унагъуэхэр илъэс тIощIырыпщIкIэ пэплъэн хуей хъууэ щытамэ, иджы дэнэкIи щыдращIей фэтэрхэм «дольщикыу» дэтхэнэ зыри хыхьэ мэхъу. УнэгъащIэхэмкIэ, бын куэд зиIэхэмкIэ, зи закъуэу псэуну хуейхэмкIэ ар хэкIыпIэ хъарзынэщ. Ауэ мы Iуэхуми хэлъщ цIыхур щIэсакъыпхъэ щэху гуэрхэр.

Подробности... | Просмотрено: 15
Жылагъуэ

15.09.2021 - 15:30

Интернет гуэдзэн дэIэпыкъуэгъушхуэ

Дэтхэнэ зы фермерми и хъуэпсапIэщ езым и IэдакъэщIэкIыр иригъэфIэкIуэну, продукцэ къыщIигъэкIым и фIагъымрэ лIэужьыгъуэхэмрэ хигъэхъуэну, ар къэзыгъэсэбэпхэм я деж щIэупщIэ щиIэн папщIэ.

Подробности... | Просмотрено: 9
Политикэ

15.09.2021 - 13:13

НапитI е хыадрыщI гъэсэныгъэм узыхуишэр

Мы гъэм дунейм телъыджэ куэд къыщохъу политикэ и лъэныкъуэкIи, щIыуэпс и лъэныкъуэкIи, нэгъуэщIкIи. Псори щхьэлажьэ зыщIа коронавирус емынэунэр яхуэубыдакъым, уеблэмэ, нэхъ зигъэпхъэшэну хущIокъу, а уз зэрыцIалэм и лIэужь нэхъ шынагъуэжхэр ди бжэIупэхэм Iутщ. 

Подробности... | Просмотрено: 14
Жылагъуэ

15.09.2021 - 12:15

Аулъэ Сариет и гъащIэ тхылъыр

Зэманым къыIэщIэпчыну узыхуей гупсысэхэр,  гукъэкIыжхэр…   Ахэракъэ    нэхъ    зыхуэфащэр   «тхылъ»  фIэпщыну?   Зэгуэр  ухамыгъэIэбэжу    узрагъэджэжыну    тхылъкъэ   езы гъащIэри?

Подробности... | Просмотрено: 8
Жылагъуэ

15.09.2021 - 12:00

Нэхущ Iэдэм и гъуэгу бгъуфIэр

Физико-математикэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор, ЩIДАА-м и Президент, Урысейм естественнэ щIэныгъэхэмкIэ и академием, ЩIэныгъэмрэ ГъуазджэмкIэ Петровскэ академием я действительнэ член,  ЩIэныгъэхэмкIэ, ...

Подробности... | Просмотрено: 10
Спорт

14.09.2021 - 16:44

Къэрапсо зэпеуэр къапоплъэ

ФокIадэм и 10-11-хэм Волгоград къалэм щекIуэкIащ «Динамо» урысейпсо физкультурэ спорт зэгухьэныгъэ и къэрал зэхьэзэхуэ. Абы и саугъэтхэмрэ Урысейм и зэхьэзэхуэм кIуэну Iэмалымрэ щIэбэнащ зи ныбжьыр илъэс I5-I7-м ит щIыналъэ 27-м къикIа спортсмен 400-м щIигъу.

Подробности... | Просмотрено: 9
Жылагъуэ

14.09.2021 - 15:53

Адыгэ лъэпкъым и цIыху щэджащэ

УФ-м щIыхь зиIэ и юрист, щIэныгъэлI цIэрыIуэ, къэрал, жылагъуэ лэжьакIуэшхуэ Къалмыкъ Юрэ Хьэмзэт и къуэр  (I934-I997)   Урысей Федерацэм и иджырей тхыдэм лъэужь ин къыщызыгъэна хэкулIщ. 

Подробности... | Просмотрено: 15
Тхыдэ

14.09.2021 - 14:41

Кавказ расэ

Инджылызыбзэм «цIыху хужьхэр» мыхьэнэр къикIыу XVIII лIэщIыгъуэм къыщыщIэдзауэ нобэм къэс щIэныгъэ фIэщыгъэцIэу къигъэсбэпыр «Кавказ (caucasian) расэ» терминырщ.

Подробности... | Просмотрено: 10
Жылагъуэ

14.09.2021 - 13:40

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм иIыгъ щIы IыхьэмкIэ Урысей Федерацэм 79-нэ увыпIэр щеубыд – километр зэбгъузэнатIэ 12. 470-рэ мэхъу. ЦIыху бжыгъэм тещIыхьауэ УФ-м 60 увыпIэр щиIыгъщ, цIыху 858. 397-рэ (2014) щопсэу.

Подробности... | Просмотрено: 7
Жылагъуэ

14.09.2021 - 13:15

Илъэс 20 дэкIауэ

Дзэ частыр и фIэфIыныгъэкIэ къигъанэу илъэс 20-кIэ зызыгъэпщкIуар яубыдащ.

Подробности... | Просмотрено: 3
Спорт

13.09.2021 - 17:30

Iуащхьэмахуэ бэракъхэр щаIэт

Урысейм и къэрал автоинспекцэм и махуэр Iуащхьэмахуэ дэкIынымкIэ ягъэлъэпIащ. IэнатIэм и лэжьакIуэхэр метр 5642-м дашащ бгым дэкIыныр зи IэщIагъэу щыт Теммоев Албэчрэ Хаджиев Русланрэ. 

Подробности... | Просмотрено: 6
Жылагъуэ

13.09.2021 - 15:31

Гейтс Билл и къежьапIэр

Дуней псом щынэхъ къулейхэм япэ иту къагъэлъагъуэхэм ящыщщ Гейтс Билл. Абы къыкIэлъокIуэ мексикэ магнат Слим Эллу Карлос, инвестор цIэрыIуэ Баффет Уоррен сымэ. 

Подробности... | Просмотрено: 11

Страницы