26.10.2021, 17:11 - Спорт

Италием и Ольбие къалэм щекIуэкIащ зи ныбжьыр илъэс 21-м щIимыгъуахэм дзюдомкIэ гупхэм я дунейпсо зэхьэзэхуэм и кIэух зэIущIэхэр. 

26.10.2021, 14:59 - Тхыдэ

Балигъ хъууэ шырэ Iэщэрэ зэригъэпэща нэужь, нартыр зекIуэ йожьэ.

26.10.2021, 13:56 - Щэнхабзэ

Армани Джорджио и цIэр зэхэзымыха цIыху къэгъуэтыгъуейщ. Итальян дизайнерым модэм и дунейм хьэпшып телъыджэ куэд къыщигъэщIащ – ар щыгъын, зэрызагъэщIэращIэ, унэр зэрагъэдахэ хьэпшып ирехъу. 

26.10.2021, 12:51 - Жылагъуэ

Къэбэрдей-Балъкъэр, Адыгей, Къэрэшей-Шэрджэс республикэхэм щIыхь зиIэ я артисткэ Тхьэгъэлэдж Светланэ адыгэ дунейм фIыуэ щалъагъу, ди зэманым и уэрэджыIакIуэ пэрытхэм ящыщщ. Абы макъ дахэ зэриIэм, уэрэд жыIэным къызэрыхуигъэщIам куэд щыгъуазэщ.

24.10.2021, 14:41 - Жылагъуэ

2022 гъэм и кIэ пщIондэ Урысейм и щIыналъищым электрон паспортхэр къыщыдагъэкIыну я мурадщ. Ар QR-код зиIэ гуэдзэну е смарт-картэу щытынущ.

24.10.2021, 11:50 - Жылагъуэ

Налшык къалэ дэт прогимназие №41-м иджыблагъэ зэIущIэ гуапэ икIи гукъинэж щекIуэкIащ. Абы къыщызэрагъэпэщат «Дыгъэ нэбзийхэр» зыфIаща лъэпкъ фестивалыр. КъыдэкIуэтей щIэблэр лъэпкъ хъугъуэфIыгъуэхэм щIэпIы­кIыным, ахэр хэкупсэу гъэсэным хуэунэтIауэ прогимназием зэфIигъэкI Iуэхухэм ящыщ зыт махуэшхуэр.

24.10.2021, 10:35 - Жылагъуэ

Краснодар и шыгъэжапIэм щекIуэкIащ Урысей Федерацэм шы щагъэхъу и заводхэм я Бжьыхьэ кубокымрэ шыгъажэ лъэхъэнэр зэрызэхуащIыжым ехьэлIа зэхьэзэхуэмрэ.

23.10.2021, 11:50 - ЗэIущIэхэр

А Iуэхум теухуа зэIущIэ иджыблагъэ къызэригъэпэщащ КъБР-м и Парламентым ЛэжьыгъэмкIэ, социальнэ политикэмрэ узыншагъэр хъу­мэнымкIэ и комитетым.

22.10.2021, 15:30 - Жылагъуэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и бгылъэ щIыпIэхэм хиубыдэ Терскол къуажэм сабий сад щаухуащ. «Демография» лъэпкъ проектым и фIыгъэкIэ ящIа «ХъуэпсапIэ» садыр хабжащ зыми емыщхь ухуэныгъэхэм. Абы теухуа тхыгъэрэ сурэтхэмрэ къытехуащ «Школа-2025» журналым.

22.10.2021, 13:40 - Щэнхабзэ

Налшык къалэ Кавказ Ищхъэрэм гъуазджэхэмкIэ и институтым иджыблагъэ щекIуэкIащ «ГъуазджэмкIэ сабий еджапIэм и егъэджакIуэ нэхъыфI» урысейпсо зэхьэзэхуэм и етIуанэ Iыхьэр. Абы хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым къищынэмыщIауэ, Ставрополь щIыналъэм, Къэрэшей-Шэрджэсым, Осетие Ищхъэрэ – Аланием, Шэшэным, Дагъыстэным щыщ егъэджакIуэхэр, гъэсакIуэхэр, унэтIакIуэхэр. Щхьэж и щIыналъэ къыщызэрагъэпэщу щызэхэта япэ Iыхьэм щытекIуахэрщ зэхьэзэхуэм кърихьэлIар.

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Жылагъуэ

26.12.2018 - 08:00

Урысей Гвардием и лэжьакIуэхэм лъы ят

Лермонтов къалэм дэт «Къэрал медико-биологие IуэхущIапIэм и Кавказ-Ищхъэрэ щIэныгъэ-клиникэ центрым» псапэ зэпылъ Iуэху къыхилъхьащ.

Подробности... | Просмотрено: 19

Спорт

21.12.2018 - 08:08

Лъэпкъым и хъугъуэфIыгъуэ Iэпщэ Александр

IЭПЩЭ Александр Ладин и къуэр Къызбрун Езанэ (иджы ХьэтIохъущыкъуей) къуажэ къыщалъхуащ.
1959 - 1960, 1963, 1965, 1967 гъэхэм Налшык и «Спартак»-м, 1962 - 1963 гъэхэм - Москва и «Динамо»-м,...

Подробности... | Просмотрено: 45

Политикэ

21.12.2018 - 08:08

УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэм и деж щылажьэ Советым и зэIущIэр Матовников А. А. Грознэ къалэм щригъэкIуэкIащ. Абы хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек

Грознэ къалэм Матовников Александр щригъэкIуэкIащ Урысей Федерацэм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэм и деж щылажьэ Советым и зэIущIэ.

Подробности... | Просмотрено: 24

Махуэгъэпс

21.12.2018 - 08:07

Мэрем пшыхь

ГъущIым жырым жриIэрт: «Дэ тIури дыкъызыхэкIар зыщ икIи дызэщхьщ. АтIэ сыт уэ нэхъ лейуэ ущIагъэлъапIэр? Захуагъэкъым ар».
Абы и жэуапу жырым жиIащ: «Пэжщ, дэ дыкъызыхахар зыщ икIи дызэщхьщ...

Подробности... | Просмотрено: 52

Махуэгъэпс

21.12.2018 - 08:07

Дунейм щыхъыбархэр

Илъэсым къриубыдэу махуэр щынэхъ кIэщIщ, жэщыр щынэхъ кIыхьщ
1610 гъэм яукIащ Урысейм пащтыхьыгъуэр щызыубыдыну хущIэкъуа Лжедмитрий ЕтIуанэр.
♦...

Подробности... | Просмотрено: 14

Литературэ

21.12.2018 - 08:05

Зыми емыщхь хъэтI

 УсакIуэ телъыджэ, публицист, журналист Бещтокъуэ Хьэбас Къарней и къуэр 1943 гъэм мэкъуауэгъуэм и 5-м Бахъсэн щIыналъэм хыхьэ Ислъэмей къуажэм къыщалъхуащ.

Подробности... | Просмотрено: 489

Политикэ

21.12.2018 - 08:05

Егъэджэныгъэм гъэсэныгъэр сытым дежи щIыгъущ

КъБР-м и Парламентым ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмкIэ, щIалэгъуалэ политикэмкIэ и комитетым и жэрдэмкIэ иджыблагъэ къызэрагъэпэщащ «Гъэсэныгъэр егъэджэныгъэм къыгуэхыпIэ зимыIэ и Iыхьэщ» зыфIаща...

Подробности... | Просмотрено: 21

Жылагъуэ

21.12.2018 - 08:05

Сабий поликлиникэхэр IэмэпсымэкIэ къызэрагъэпэщ

 

Подробности... | Просмотрено: 14

ЩIалэгъуэ

21.12.2018 - 08:00

Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

.

Подробности... | Просмотрено: 18

ЗэIущIэхэр

21.12.2018 - 08:00

Бахъсэн къалэр пашэщ

Хъыбар гуапэ

Налшык къалэм иджыблагъэ щызэхэтащ УФ-м КъызэрымыкIуэ щытыкIэхэмкIэ и министерствэм и къудамэу Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIэм 2018 гъэм зэфIигъэкIахэр...

Подробности... | Просмотрено: 22

ЗэIущIэхэр

21.12.2018 - 08:00

УпщIэхэр я куэдт

 Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир, хабзэ хъуауэ, 2001 гъэ лъандэрэ илъэсыр и кIэ щынэблагъэм деж пресс-конференц ин къызэрегъэпэщ, кIуэ пэтми цIыху нэхъыбэ кърихьэлIэу.

Подробности... | Просмотрено: 26

Литературэ

19.12.2018 - 08:08

И напэ емыплъыжу лъэбакъуэ зымыча IутIыж Борис

Зи гуащIэм утепсэлъыхькIэ пхуэмыухщ, пщIэуэ хуэпщIымрэ зэрыбгъэлъапIэмрэ къилэжьым ефэгъуэкI зэпытщ тхакIуэ, усакIуэ, драматург телъыджэ, сурэтыщI IутIыж Борис.

Подробности... | Просмотрено: 138

Абы дегъэпIейтей

19.12.2018 - 08:08

Битокъу Владимир и «Псышхуэхэр» фильмым теухуауэ аргуэру зэ

Сочи къалэм мэкъуауэгъуэм щекIуэкIа 29-нэ «Кинотавр» Урысей кинофестивалым «Дебют нэхъыфI дыдэр» унэтIыныгъэм саугъэт нэхъыщхьэр щыхуагъэфэщащ Горчилин Александр и «Кислота» фильмымрэ...

Подробности... | Просмотрено: 89

Махуэгъэпс

19.12.2018 - 08:08

Нобэ

ХуэмыщIауэ псэухэм защIэгъэкъуэным и дунейпсо махуэщ
♦Урысейм и дзэ тIасхъэщIэх къулыкъум и лэжьакIуэхэм я махуэщ

Подробности... | Просмотрено: 33

Тхыдэ

19.12.2018 - 08:07

Пасэрей кхъухьхэр

Кхъухьым и тхыдэр илъэс мин зыбгъупщIым къыдобжэ.

Подробности... | Просмотрено: 155

Жылагъуэ

19.12.2018 - 08:07

ДыщэкI Ибрэхьим и щIыхьыр

«Адыгэ псалъэ» газетри Правительствэмрэ Парламентым я нэIэ щIэту республикэм къы­щыдэкI адрей хъыбарегъащIэ къыдэкIыгъуэ­хэри электрон Iэмалым дытехьащ иджыблагъэ.

Подробности... | Просмотрено: 11

Страницы