26.10.2021, 17:11 - Спорт

Италием и Ольбие къалэм щекIуэкIащ зи ныбжьыр илъэс 21-м щIимыгъуахэм дзюдомкIэ гупхэм я дунейпсо зэхьэзэхуэм и кIэух зэIущIэхэр. 

26.10.2021, 14:59 - Тхыдэ

Балигъ хъууэ шырэ Iэщэрэ зэригъэпэща нэужь, нартыр зекIуэ йожьэ.

26.10.2021, 13:56 - Щэнхабзэ

Армани Джорджио и цIэр зэхэзымыха цIыху къэгъуэтыгъуейщ. Итальян дизайнерым модэм и дунейм хьэпшып телъыджэ куэд къыщигъэщIащ – ар щыгъын, зэрызагъэщIэращIэ, унэр зэрагъэдахэ хьэпшып ирехъу. 

26.10.2021, 12:51 - Жылагъуэ

Къэбэрдей-Балъкъэр, Адыгей, Къэрэшей-Шэрджэс республикэхэм щIыхь зиIэ я артисткэ Тхьэгъэлэдж Светланэ адыгэ дунейм фIыуэ щалъагъу, ди зэманым и уэрэджыIакIуэ пэрытхэм ящыщщ. Абы макъ дахэ зэриIэм, уэрэд жыIэным къызэрыхуигъэщIам куэд щыгъуазэщ.

24.10.2021, 14:41 - Жылагъуэ

2022 гъэм и кIэ пщIондэ Урысейм и щIыналъищым электрон паспортхэр къыщыдагъэкIыну я мурадщ. Ар QR-код зиIэ гуэдзэну е смарт-картэу щытынущ.

24.10.2021, 11:50 - Жылагъуэ

Налшык къалэ дэт прогимназие №41-м иджыблагъэ зэIущIэ гуапэ икIи гукъинэж щекIуэкIащ. Абы къыщызэрагъэпэщат «Дыгъэ нэбзийхэр» зыфIаща лъэпкъ фестивалыр. КъыдэкIуэтей щIэблэр лъэпкъ хъугъуэфIыгъуэхэм щIэпIы­кIыным, ахэр хэкупсэу гъэсэным хуэунэтIауэ прогимназием зэфIигъэкI Iуэхухэм ящыщ зыт махуэшхуэр.

24.10.2021, 10:35 - Жылагъуэ

Краснодар и шыгъэжапIэм щекIуэкIащ Урысей Федерацэм шы щагъэхъу и заводхэм я Бжьыхьэ кубокымрэ шыгъажэ лъэхъэнэр зэрызэхуащIыжым ехьэлIа зэхьэзэхуэмрэ.

23.10.2021, 11:50 - ЗэIущIэхэр

А Iуэхум теухуа зэIущIэ иджыблагъэ къызэригъэпэщащ КъБР-м и Парламентым ЛэжьыгъэмкIэ, социальнэ политикэмрэ узыншагъэр хъу­мэнымкIэ и комитетым.

22.10.2021, 15:30 - Жылагъуэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и бгылъэ щIыпIэхэм хиубыдэ Терскол къуажэм сабий сад щаухуащ. «Демография» лъэпкъ проектым и фIыгъэкIэ ящIа «ХъуэпсапIэ» садыр хабжащ зыми емыщхь ухуэныгъэхэм. Абы теухуа тхыгъэрэ сурэтхэмрэ къытехуащ «Школа-2025» журналым.

22.10.2021, 13:40 - Щэнхабзэ

Налшык къалэ Кавказ Ищхъэрэм гъуазджэхэмкIэ и институтым иджыблагъэ щекIуэкIащ «ГъуазджэмкIэ сабий еджапIэм и егъэджакIуэ нэхъыфI» урысейпсо зэхьэзэхуэм и етIуанэ Iыхьэр. Абы хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым къищынэмыщIауэ, Ставрополь щIыналъэм, Къэрэшей-Шэрджэсым, Осетие Ищхъэрэ – Аланием, Шэшэным, Дагъыстэным щыщ егъэджакIуэхэр, гъэсакIуэхэр, унэтIакIуэхэр. Щхьэж и щIыналъэ къыщызэрагъэпэщу щызэхэта япэ Iыхьэм щытекIуахэрщ зэхьэзэхуэм кърихьэлIар.

ЩЭНХАБЗЭ

14.12.2018 - 08:05

«Кабардинка»-м и гуфIэгъуэ пшыхь

Юбилей

Подробности... | Просмотрено: 53

14.12.2018 - 08:05

Хэкум зи гущэкъу ирибзахэр

Къафэм декIу макъамэ щIэмылъмэ, ныбжь къудейщ.

Подробности... | Просмотрено: 91

14.12.2018 - 08:05

Я псэр зы къафэщ, я гъащIэр зы гъуэгущ

ГъущIо зэщхьэгъусэхэу Залымрэ Сюзаннэрэ «Кабардинка»-м и къэфакIуэ пажэхэм ящыщщ.

Подробности... | Просмотрено: 51

14.12.2018 - 08:05

Атэбий Игорь: ФIыуэ слъагъу Iуэхум селIалIэу аркъудейщ

Илъэс 40-м нэблэгъауэ къафэм и фIыпIэм хэтщ «Кабардинка»-м и художественнэ унафэщI Атэбий Игорь.

Подробности... | Просмотрено: 41

12.12.2018 - 08:08

Я фIэщ ухъумэ

Темыркъан Юрэ и гупсысэхэр

Сэ фIыуэ къызгуроIуэ: зэпеуэм япэ саугъэтыр къыщыпхьыныр пщIэшхуэщ - гъуазджэр къысхуэупсауэ аращ абыкIэ. Абы и щIыхуэ стелъщ сэ: япэ...

Подробности... | Просмотрено: 55

12.12.2018 - 08:07

Темыркъан Юрэ илъэс 80 ирокъу Макъамэр зи гъащIэ гъусэ

Зи гугъу фхуэсщIыну лIы щэджащэм папщIэ псалъэ зытIущ стхынщ жысIэу сыщытIысым, си гум къэкIар зыщ - си анэ дыщэу СэIихьэт гущэкъу уэрэдрэ пшыналъэ дахэу сызыщIипIыкIарщ.

Подробности... | Просмотрено: 110

12.12.2018 - 08:00

Зыхуадар дэрати, дэ къытхуэнэжащ

Дэнэ щыпсэу адыгэри зыгъэгуфIэн Iуэху къэхъуащ - дуней псор «Черкеска»-кIэ зэджэ ди лъэпкъ фащэр (цIыхухъу цейри, бзылъхугъэ саери) адыгэм дызэрейм и щыхьэт тхылъ иджыблагъэ къытIэрыхьэжащ.

Подробности... | Просмотрено: 46

07.12.2018 - 08:08

Кхъуейжьапхъэ

Шыуаным псы щIыIэ иракIэ, япщэфIыну къагъэхьэзыра шатэм и зэхуэдитIым нэхърэ нэхъыбэр шыуаным иракIэри, дакъикъэ зы-тIукIэ къагъавэ.

Подробности... | Просмотрено: 120

07.12.2018 - 08:08

Дапщэщ бзылъхугъэр сэмэгурабгъумкIэ щыувыр?

Хабзэ
 

* ЦIыху гуп зэхэсым нэхъыжь къахыхьэрэ е здыблэкIым сэлам къарихамэ, псори мэтэджри фIэхъусым и жэуапыр ятыж.
* ГуфIэгъуэ Iэнэм...

Подробности... | Просмотрено: 74

07.12.2018 - 08:07

Лэкъум

Шху гуащIэм шыгъу, джэдыкIэ цIынэ, содэ, фошыгъу, сэхуран дагъэ халъхьэ, мафIэм трагъэувэри зэIащIэурэ и хуабагъыр градус 35-рэ хъуху трагъэт, содэмрэ фошыгъумрэ ягъэткIуху.

Подробности... | Просмотрено: 50

07.12.2018 - 08:05

ЩIакхъуэ зэтеупIэщIыкI

Гуэдз хьэжыгъэ хужьыр пIинэу Iэнэм траухуанщIэ, и кур къратхъу.

Подробности... | Просмотрено: 45

07.12.2018 - 08:00

Адыгэ шхыныгъуэхэр Пасэрей хугу пIастэ

Псы къэкъуалъэм хугу лъэсар хакIутэ, зэIащIэри и щхьэм къыдрихьеяр чымчыркIэ къытрах, мафIэр цIыкIу ящIри шыуаныщхьэр тепIауэ дакъикъэ 15-16-кIэ ягъавэ псыр щIэвэщIэху.

Подробности... | Просмотрено: 88

05.12.2018 - 08:09

Лъэужь дахэ къэзыгъэна

Кэнжэ къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм щагъэлъэгъуащ «Урысей 1» къэрал телерадиокомпанием и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм и лэжьакIуэхэм ягъэхьэзыра «Предопределение» документальнэ фильмыр. Ар...

Подробности... | Просмотрено: 54

28.11.2018 - 08:00

Джэд лыбжьэ

Шыуаным тхъу иралъхьэри къагъэплъ.

Подробности... | Просмотрено: 62

28.11.2018 - 08:00

Жэмыкуэ

Шатэр псы щIыIэ зрагъэжыхьа шыуаным иракIэ, мафIэм трагъэувэри, зэIащIэурэ дакъикъи 5 - 6-кIэ къагъавэ, цIыкIу-цIыкIуу зэпыупщIа кхъуей цIынэ халъхьэ, аргуэру къагъэкъуалъэ, кхъуейр зэпыш хъуху е...

Подробности... | Просмотрено: 47

28.11.2018 - 08:00

ЛыцIыкIулыбжьэ

Былымыл е танэл лыпцIэр ятхьэщIри, ягъэгъущыж. Грамми 8 - 10 хъууэ зэпаупщI, шыуаным иралъхьэ, шыгъу хадзэ, псы щIыIэ щIакIэ, и щхьэр тепIауэ, мафIэ мыиным тету псыр щIэвэщIэху ягъавэ.

Подробности... | Просмотрено: 29

Страницы

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Жылагъуэ

09.09.2021 - 20:19

«ЦIыхубэ участковэ-2021»

Урысей Федерацэм Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и министерствэм иригъэкIуэкI  «ЦIыхубэ  участковэ»  урысейпсо зэпеуэм  фокIадэм и   11-м щIедзэ.   

Подробности... | Просмотрено: 3

Жылагъуэ

09.09.2021 - 19:45

Илъэс куэдкIэ зыпэплъа фэтэр

           Хъыбар гуапэ
      

Подробности... | Просмотрено: 11

Жылагъуэ

09.09.2021 - 18:52

Мывэду

Къармэхьэблэ къуажапщэм километри 3 хуэдиз нэхъ пэмыжыжьэу, Чыщбалъкъ къуажэм ухуэзышэ гъуэгум и ижьырабгъумкIэ зи щыгур тафэу телъэщIа, къыр теплъэ зиIэ Iуащхьэ зыбжанэ иIэщ.

Подробности... | Просмотрено: 12

Жылагъуэ

09.09.2021 - 17:17

ТIуапсы и гъунэгъуу

                                                       ЩIыпIэцIэхэр

Подробности... | Просмотрено: 10

Жылагъуэ

09.09.2021 - 16:44

КъэкIуэну щIэблэхэм къахуэщхьэпэн лэжьыгъэшхуэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэралыгъуэр зэрызэфIэувэрэ зы илъэси иримыкъуу наIуэ къэхъуащ щIыналъэм щекIуэкI зэхъуэкIыныгъэ нэхъыщхьэхэр лъэпкъ  тхыдэм  къыхэнэн, ахэр къэкIуэну щIэблэхэм...

Подробности... | Просмотрено: 4

Спорт

09.09.2021 - 16:10

Гъуэныбэр чемпионщ, ЗакIуийм дыжьыныр и Iэрылъхьэщ

Тэтэрстаным и къалащхьэ Къэзан щекIуэкIащ Къэрал Щхьэхуитхэм я Зэгухьэныгъэм (СНГ) хэтхэм спорт бэнэкIэмкIэ я I лъэпкъхэм зэдай джэгухэр.

Подробности... | Просмотрено: 3

ЗэIущIэхэр

09.09.2021 - 16:10

Балигъ мыхъуахэм я сэбэп зыхэлъхэр

Урысейм и МВД-м  и Управленэу Налшык къалэ щыIэм  ведомствэхэм я зэIущIэ щекIуэкIащ. Ар  теухуат балигъ мыхъуахэм ехьэлIа щIэпхъаджагъэхэр къэмыгъэхъуным.

Подробности... | Просмотрено: 7

Жылагъуэ

09.09.2021 - 10:35

САБИИГЪУЭМ ЕПХА ГУКЪЭКIЫЖ

Гъэмахуэ кIыхьым Къущхьэхъу щыIа ди адэр къэсыжащи, унагъуэм исхэр зэблож. Ди анэр мэпщафIэ, си дэлъху нэхъыщIэм шыр егъэпскI, си шыпхъу цIыкIумрэ сэрэ и щыгъынхэр дожьыщI. 

Подробности... | Просмотрено: 12

Спорт

09.09.2021 - 08:35

Урысей Федерацэм и чемпионатыр Налшык къыщызэIуах

Бгырыпх бэнэкIэ                             

Подробности... | Просмотрено: 16

Жылагъуэ

08.09.2021 - 16:21

IэмалыщIэхэр къахузэIуех

 Илъэс зыбжанэ хъуауэ ди къэралым щолажьэ лъэпкъ проект зэмылIэужьыгъуэхэр.

Подробности... | Просмотрено: 8

Жылагъуэ

08.09.2021 - 15:08

«Пшы» - «Псы»

Ищхъэрэ-КъухьэпIэ Кавказым и псыежэххэм зэреджэ фIэщыгъэхэм яхэтщ «пшы» пычыгъуэр быдащэу зыхэухуэнахэри.  

Подробности... | Просмотрено: 26

Жылагъуэ

08.09.2021 - 14:00

АфIэунэ Исмел и вагъуэр

 Къэбэрдей-Балъкъэрым къэралыгъуэ щигъуэта лъэхъэнэм ди щIыпIэм къыпэщылъ къалэн нэхъыщхьэхэм ящыщт цIыхубэр щIэныгъэншагъэм къыхэшыныр.

Подробности... | Просмотрено: 8

Спорт

08.09.2021 - 13:32

Мырзэр аргуэру бэджэнду ят

Урысей Федерацэм футболымкIэ и премьер-лигэм 202I-2022 гъэхэм щекIуэкI зэхьэзэхуэр иухыхукIэ Мэзкуу и «Спартак»-м и гъуащхьэхъумэныкъуэ Мырзэ Резуан «Химки» командэм бэджэнду щигъэкIуэнущ...

Подробности... | Просмотрено: 7

Спорт

08.09.2021 - 12:40

Илъэс пщыкIутху къытралъхьэ

Атлетикэ хьэлъэмкIэ дунейми Европэми я чемпион, 2004 гъэм Афинхэм щекIуэкIа Олимп джэгухэм дыжьын медалыр къыщызыхьа Аккаев Хьэжмурат спорт зэхьэзэхуэхэм хэтыну хуимыту къыхуагъэуващ 2035...

Подробности... | Просмотрено: 5

Жылагъуэ

08.09.2021 - 12:05

Хэку лъагъуныгъэм и дамыгъэ

1830 гъэм дунейм къытехьа Адыгэ республикэм и ныпым теухуауэ зэдауэ куэд зэрыщыIэм къыхэкIыу, абы и тхыдэм гулъытэ хурикъуу сытепсэлъыхьыну сыхуейт.

Подробности... | Просмотрено: 12

Жылагъуэ

08.09.2021 - 12:00

ЗэгурыIуэныгъэхэр иращIылIэ

Урысей Федерацэм и Пенсэ фондыр шэщIауэ ядолажьэ къэрал IуэхущIапIэ куэдым.

Подробности... | Просмотрено: 6

Страницы