07.07.2022, 10:35 - Жылагъуэ

«Шым уришэсыну, бгылъэ щIыпIэхэмрэ мэз Iувхэмрэ кърищыпкIухьыну цейм къыпэхъун щыIэкъым. ПщампIэ зытемылъ, зи бгъэр зэгуэха фэилъхьэгъуэр бгым деж зэв щохъуж, ауэ зауэм урихэтыфын хуэдэу абы Iэпкълъэпкъыр имыкъузу щытщ: Iэщхьэхэр быхъущ, кIэщIщ. Цейр адрейхэм къахэзыгъэщыр данэ кIапсэ псыгъуэкIэ къадыхь бгъэгущталъэхэрщ.

06.07.2022, 17:20 - Литературэ

Iуэтэж

ЗэрыджэкъуэкIэ зэджэ къуэ кIуэцIым куэд лъандэрэ зы бажэжь цIыкIу щыпсэурт. Бажэ псори хьилэшыщ, дырийпсырийщ, пцIыIуэпцIышэщ. Ауэ мыр зыми хуэмыдэжу бзаджэт, езым нэхърэ нэхъ къарууншэхэр щIигъэIэрт.

06.07.2022, 16:05 - Жылагъуэ

УФ-м и Президент Путин Владимир мы махуэхэм хэIущыIу зэрищIамкIэ, къэкIуэну гъэр ЕгъэджакIуэмрэ унэтIакIуэмрэ я илъэсу щыщытынущ ди къэралым. 

06.07.2022, 14:56 - Литературэ

Аранэ - къуршым и нэхъ лъагапIэ дыдэ, бгы лъагэм и щыгу. 
Бгыжьэ - бгы дурэш зэв. «Бгыжьэм и лъабжьэр кIыхьу, кууэ щIэупщIыкIат». (Шортэн Аскэрбий, «Бгырысхэр»). 
БгыщIэ - бгы лъапэ.

06.07.2022, 13:52 - Щэнхабзэ

 Ди щIыналъэм нэхъ IэпэIэсэу исхэм ящыщщ УФ-м и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм хэт Мэстафэ Вячеслав.

06.07.2022, 12:49 - ЩIалэгъуэ

Ди адэ шыпхъум и къуэ нэхъыжь Уэлджыр Зауррэ сэрэ Адыгейм и ипщэ лъэныкъуэмкIэ дыкIуат.

06.07.2022, 11:47 - Жылагъуэ

Пщэдджыжьым автобусым сису лэжьапIэм сыкIуэрт. 

06.07.2022, 10:44 - Жылагъуэ

Бзылъхугъэхэр дунейм и телъыджэ еянэу къэзылъытэхэр щыIэщ. Унагъуэ жьэгур хъумэным, гурыщIэ къабзэхэм, щабагъэм къыхуигъэщIауэ щытми, дуней псом тет цIыхубзхэр зэщхькъым, умыгъэщIэгъуэнкIэ плъэмыкIыуи къаруушхуэ зыбгъэдэлъхэр абыхэм яхэтщ.

04.07.2022, 17:55 - ЩIалэгъуэ

ГъащIэ теплъэгъуэ

04.07.2022, 17:06 - ЩIалэгъуэ

Ищхъэрэ-КъухьэпIэ Кавказ дахащэм и адыгэ лъагъуэжьхэмкIэ дызэхэзекIуэу, хы ФIыцIэ Iуфэм дыхуэзышэ гъуэгум дытетщ си адэ шыпхъум и къуэ Уэлджыр Зауррэ сэрэ.

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

ЗэIущIэхэр
28.08.2020 - 08:15 | 👁 15

Подробности...

Аширов Денис щIалэгъуалэм я хьэщIащ

«Мэшыкъуэ»-2020
Махуэгъэпс
28.08.2020 - 08:12 | 👁 6

Подробности...

ДУНЕЙМ ЩЫХЪЫБАРХЭР

Уемыш, умызэши уи Iуэху хъунщ
Жылагъуэ
28.08.2020 - 08:10 | 👁 30

Подробности...

Дауэ адыгэ унэцIэхэр зэрытхын хуейр?

УрысыбзэкIэ адыгэ унэцIэхэм ящыщ куэдыр зэратхыр сфIэ­мытэмэму илъэс зыбжанэ хъуауэ абы сыкIэлъоплъ, материал зэхузохьэс, унэцIэ щхьэ­хуэхэр щIызо­джыкI, бзэ щIэны­гъэм ипкъ иткIэ зэпкърызо
Литературэ
28.08.2020 - 08:10 | 👁 29

Подробности...

Адыгэ щэнхабзэм и Сэтэней гуащэ

Илъэс пщIы бжыгъэ ­хъуауэ Урысейм и щIэныгъэ, творческэ IэнатIэхэм, дунейпсо утыкум къыщацIыху Бэчыжь Лейлэ. Абы и щIэныгъэ нагъыщэхэм­рэ зыпэрыта, ноби зэрихьэ IэнатIэхэмрэ къедбжэкIын едгъажьэмэ, а...
Тхыдэ
28.08.2020 - 08:10 | 👁 23

Подробности...

Джатауэ Уэлий и кIуэдыкIар

Ди хъыбарыр ятеухуащ гъащIэ хьэлэмэт къэзыгъэщIа Джа­тауэ Шэмсиятрэ (Джэдгъэфхэ япхъущ, 1884-1963 гъэхэм псэуащ) Джатауэ Былымгъуэт и къуэ Уэлийрэ (1872 - 1923 гъгъ.).
Жылагъуэ
28.08.2020 - 08:05 | 👁 13

Подробности...

Фи жей фымыгъэныкъуэ, шхынкIи евмыгъэлей

Дэтхэнэ цIыхури узыншэу псэуныр езым куэдкIэ елъытыжащ. Узыншагъэр - ар цIыхур псом нэхърэ нэхъ зыхуэныкъуэ, къулеигъэу щыIэм япэ иригъэщ хъугъуэфIыгъуэщ.
Махуэгъэпс
28.08.2020 - 08:03 | 👁 6

Подробности...

МЭРЕМ ПШЫХЬ

Псалъэжьхэр Нэ илъагъу нэ ещIэж
Спорт
28.08.2020 - 08:00 | 👁 7

Подробности...

Налшык и «Спартак»-м и капитанхэр. ЕтIуанэ Iыхьэ

БлэкIа лIэщIыгъуэм и 60 гъэхэм Налшык и «Спартак»-м и капитану щытахэщ Николаенкэ Владимир (1962 - 1965 гъэхэм), Iэпщэ Александр 1965 гъэ), Литвинов Борис (1966 гъэ). Дэтхэнэми хэлъхьэныгъэшхуэ...
Махуэгъэпс
26.08.2020 - 08:20 | 👁 5

Подробности...

Дунейм щыхъыбархэр

Белоруссием и къэрал кIуэцI Iуэхухэм хэIэбэну зыри хуиткъым
ЩIалэгъуэ
26.08.2020 - 08:20 | 👁 25

Подробности...

Адэ-анэхэм я лъэIукIэ

Сабий псоми я деж щIэупщIэшхуэ щызиIэ «Смешарики» урыс мультсериал цIэрыIуэр лъэпкъыбзэ 15-кIэ зэрадзэкIащ икIи къэрал 60-м къыщыдокI. Адыгэ щэнхабзэмкIэ «Адыгэ» фондымрэ «Каракан» телестудием и...
Литературэ
26.08.2020 - 08:19 | 👁 7

Подробности...

«Си нэбгъузым щоджэгу уафэ нэзыр, Уафэ щIэншэр нэ кугъуэм щоджэгу»

«Удзыпэ тхьэлъэIу» фIищащ уса­кIуэ Къуныжь ХьэIишэт и тхыгъэ къы­хэщыпыкIахэр зэрыт тхылъым.
Махуэгъэпс
26.08.2020 - 08:18 | 👁 9

Подробности...

КъызыхэкIа лъэпкъым хуэфащэ

КъБР-м щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, экономикэ щIэныгъэ­
Литературэ
26.08.2020 - 08:17 | 👁 66

Подробности...

Нэхущ Мухьэмэд и Нэхущ вагъуэр

Адыгэ усыгъэм зи лъагъуэ ­бгъуфIэ щыпхызыша лирик гъуэ­зэджэхэм
Спорт
26.08.2020 - 08:00 | 👁 4

Подробности...

Налшык и «Спартак»-м и капитанхэр. Япэ Iыхьэ

Илъэс 61-нэ хъуауэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыхьыр къэралпсо утыкум щехъумэ «Спартак-Налшык»-м («Автомобилист», «Эльбрус», «Спартак» цIэхэри зэрихьащ).
Махуэгъэпс
21.08.2020 - 08:20 | 👁 2

Подробности...

Дунейм щыхъыбархэр

Нобэ ♦Терроризмэм и зэранкIэ хэкIуэдахэр ягу къыщагъэкIыж дунейпсо махуэщ ♦Урысейм щагъэлъапIэ Офицерым и махуэр
Жылагъуэ
21.08.2020 - 08:19 | 👁 2

Подробности...

ЩIэнгъуазэ пэлъытэ ирехъу

2008 гъэ лъандэрэ «Адыгэ псалъэм» лъэпкъым и тхыдэм фIыкIэ къыхэна цIыху цIэ­рыIуэхэм ятеухуауэ гуэдзэн щхьэ­­хуэхэр къыдегъэкI.

Страницы