07.07.2022, 10:35 - Жылагъуэ

«Шым уришэсыну, бгылъэ щIыпIэхэмрэ мэз Iувхэмрэ кърищыпкIухьыну цейм къыпэхъун щыIэкъым. ПщампIэ зытемылъ, зи бгъэр зэгуэха фэилъхьэгъуэр бгым деж зэв щохъуж, ауэ зауэм урихэтыфын хуэдэу абы Iэпкълъэпкъыр имыкъузу щытщ: Iэщхьэхэр быхъущ, кIэщIщ. Цейр адрейхэм къахэзыгъэщыр данэ кIапсэ псыгъуэкIэ къадыхь бгъэгущталъэхэрщ.

06.07.2022, 17:20 - Литературэ

Iуэтэж

ЗэрыджэкъуэкIэ зэджэ къуэ кIуэцIым куэд лъандэрэ зы бажэжь цIыкIу щыпсэурт. Бажэ псори хьилэшыщ, дырийпсырийщ, пцIыIуэпцIышэщ. Ауэ мыр зыми хуэмыдэжу бзаджэт, езым нэхърэ нэхъ къарууншэхэр щIигъэIэрт.

06.07.2022, 16:05 - Жылагъуэ

УФ-м и Президент Путин Владимир мы махуэхэм хэIущыIу зэрищIамкIэ, къэкIуэну гъэр ЕгъэджакIуэмрэ унэтIакIуэмрэ я илъэсу щыщытынущ ди къэралым. 

06.07.2022, 14:56 - Литературэ

Аранэ - къуршым и нэхъ лъагапIэ дыдэ, бгы лъагэм и щыгу. 
Бгыжьэ - бгы дурэш зэв. «Бгыжьэм и лъабжьэр кIыхьу, кууэ щIэупщIыкIат». (Шортэн Аскэрбий, «Бгырысхэр»). 
БгыщIэ - бгы лъапэ.

06.07.2022, 13:52 - Щэнхабзэ

 Ди щIыналъэм нэхъ IэпэIэсэу исхэм ящыщщ УФ-м и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм хэт Мэстафэ Вячеслав.

06.07.2022, 12:49 - ЩIалэгъуэ

Ди адэ шыпхъум и къуэ нэхъыжь Уэлджыр Зауррэ сэрэ Адыгейм и ипщэ лъэныкъуэмкIэ дыкIуат.

06.07.2022, 11:47 - Жылагъуэ

Пщэдджыжьым автобусым сису лэжьапIэм сыкIуэрт. 

06.07.2022, 10:44 - Жылагъуэ

Бзылъхугъэхэр дунейм и телъыджэ еянэу къэзылъытэхэр щыIэщ. Унагъуэ жьэгур хъумэным, гурыщIэ къабзэхэм, щабагъэм къыхуигъэщIауэ щытми, дуней псом тет цIыхубзхэр зэщхькъым, умыгъэщIэгъуэнкIэ плъэмыкIыуи къаруушхуэ зыбгъэдэлъхэр абыхэм яхэтщ.

04.07.2022, 17:55 - ЩIалэгъуэ

ГъащIэ теплъэгъуэ

04.07.2022, 17:06 - ЩIалэгъуэ

Ищхъэрэ-КъухьэпIэ Кавказ дахащэм и адыгэ лъагъуэжьхэмкIэ дызэхэзекIуэу, хы ФIыцIэ Iуфэм дыхуэзышэ гъуэгум дытетщ си адэ шыпхъум и къуэ Уэлджыр Зауррэ сэрэ.

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Жылагъуэ
21.08.2020 - 08:18 | 👁 14

Подробности...

Шагъдий

Уэрэд
Жылагъуэ
21.08.2020 - 08:17 | 👁 17

Подробности...

Дунейр егъэбжьыфIэ

Гу лъумытэнкIэ Iэмал имыIэу иужьрей илъэсхэм Адыгэш лъэпкъым и пщIэм Урысейми хамэ къэралхэми щыхэ­хъуащ. Ар и фIыгъэщ а шы лъэпкъым езым и хэкум гулъытэ куу зэрыщы­хуащIми, къэрал уна­фэщIхэм шы...
Жылагъуэ
21.08.2020 - 08:15 | 👁 17

Подробности...

Кливленд пцIэгъуэплъымрэ адыгэшымрэ зэхуаIуэхур сыт?

Лъэрызехьэхэм кхъухьлъатэ щызэрагъэ-пэщ  ди  лъэхъэнэм  шы  зехуэныр пасэрей хьэлу къащохъу нэхъыбэм.  КуэдкIэ нэхъ гъэщIэгъуэнщ а зэман дыдэм адыгэшым и пщIэр езым и хэкум нэхърэ и гъунэгъухэм; ­...
Жылагъуэ
21.08.2020 - 08:14 | 👁 12

Подробности...

Эдилс-Эхнатон - адыгэ лъэпкъым и лIыкIуэ

2013 гъэм Германием, Нюрнберг къалэм шы лъэп­къыфIхэр щыщагъэлъэгъуам, Краузер Штеффи тесу адрейхэм къыхагъэщхьэхукIа адыгэшым и цIэр Эдилс-Эхнатонщ. Интернет сайт щхьэхуэ зыхухаха а шым и хъыбарыр...
Жылагъуэ
21.08.2020 - 08:10 | 👁 20

Подробности...

Гъэрихым уэркъ щауихыр дошэс

Адыгэм и ныбэ егъэны­къуэри, и шым и ныбэ ирегъэкъу.
Махуэгъэпс
19.08.2020 - 08:15 | 👁 15

Подробности...

ДУНЕЙМ ЩЫХЪЫБАРХЭР

Путин Владимиррэ Эрдогъан Тайипрэ телефонкIэ зэпсэлъащ
Политикэ
19.08.2020 - 08:14 | 👁 10

Подробности...

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

«Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм зегъэужьынымкIэ корпорацэ» акционер зэгухьэныгъэм и уставной мылъкум хэгъэхъуэным и IуэхукIэ
ЩIалэгъуэ
19.08.2020 - 08:10 | 👁 22

Подробности...

Нэхъыжьымрэ нэхъыщIэмрэ

Нэхъыжьымрэ нэхъыщIэмрэ я зэхущытыкIэм ехьэлIа хабзэхэр жыжьэ къыщожьэ. Зэманым елъытауэ абыхэми зэ­хъуэкIыныгъэ ягъуэтурэ къогъуэгурыкIуэ.
ЩIалэгъуэ
19.08.2020 - 08:08 | 👁 23

Подробности...

Къэбэрдейм щыщ шууей

Гуля ищIэрт зыхэхуа гупыр адрейхэм зэре­мыщхьыр. Мыбы хэтт я лэжьыгъэфIымкIэ къэрал псом къыщацIыхуа пионер куэд.
Литературэ
19.08.2020 - 08:03 | 👁 10

Подробности...

Мыщэ

УНАГЪУЭ Iуэхум дыкъыдэмыхуэу гъат­хэ махуэ хуабэхэр хуэму екIуэ­кIырт. Илъэситху фIэкIа сымыхъуа­ми, зэбгъэтIылъэкI мыхъун къалэн Iэджэ пщэрылъу сиIэт.
Спорт
19.08.2020 - 08:00 | 👁 11

Подробности...

БэнакIуэхэм я кIыщ Арщыдан къыщызэригъэпэщат

Журналист IэнатIэм сызэрыпэрыувэрэ куэд мыщIауэ, 1987 гъэм, лэжьыгъэ IуэхукIэ Арщыдан сыкIуауэ нэрылъагъу сщыхъуат Хъанычэ Мухьэмэд а къуажэм пщIэ лъагэ зэрыщиIэр. Зи гуащIэдэкI хьэлэлымкIэ Совет...
Политикэ
14.08.2020 - 08:15 | 👁 4

Подробности...

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

Зыми имей псэущхьэхэм Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм зэрыщахущытыпхъэр щыубзыхуа Хабзэр къэщтэным и IуэхукIэ №48-ПП
Политикэ
14.08.2020 - 08:15 | 👁 2

Подробности...

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм псэущхьэхэр щаIыгъ щIыпIэхэр къыщызэгъэпэщынымрэ абыхэм щыIэ псэущхьэхэм ехьэлIа мардэхэр гъэувынымрэ я IуэхукIэ №49-ПП
Махуэгъэпс
14.08.2020 - 08:15 | 👁 16

Подробности...

Дунейм щыхъыбархэр

Вакцинэр къыщIагъэкIыу щIадзащ  
Тхыдэ
14.08.2020 - 08:10 | 👁 52

Подробности...

Арутюновым адыгэхэм я тхыдэр фIыуэ ещIэ

Арутюнов Сергей Урысейм пщIэ хэIэтыкIа зыщыхуащI тхыдэджу, этнографу зэрыщытым къыдэкIуэу, Налшык щIэх-щIэхыу къеблагъэ академикхэм ящыщщ. Илъэс зыбжанэ ипэкIэ апхуэдэ щIэныгъэлI зекIуэхэм я зым и...
Махуэгъэпс
14.08.2020 - 08:10 | 👁 19

Подробности...

Мэрем пшыхь

  ЖыIэгъуэхэр Лъагъуныгъэм и къарур

Страницы