07.07.2022, 10:35 - Жылагъуэ

«Шым уришэсыну, бгылъэ щIыпIэхэмрэ мэз Iувхэмрэ кърищыпкIухьыну цейм къыпэхъун щыIэкъым. ПщампIэ зытемылъ, зи бгъэр зэгуэха фэилъхьэгъуэр бгым деж зэв щохъуж, ауэ зауэм урихэтыфын хуэдэу абы Iэпкълъэпкъыр имыкъузу щытщ: Iэщхьэхэр быхъущ, кIэщIщ. Цейр адрейхэм къахэзыгъэщыр данэ кIапсэ псыгъуэкIэ къадыхь бгъэгущталъэхэрщ.

06.07.2022, 17:20 - Литературэ

Iуэтэж

ЗэрыджэкъуэкIэ зэджэ къуэ кIуэцIым куэд лъандэрэ зы бажэжь цIыкIу щыпсэурт. Бажэ псори хьилэшыщ, дырийпсырийщ, пцIыIуэпцIышэщ. Ауэ мыр зыми хуэмыдэжу бзаджэт, езым нэхърэ нэхъ къарууншэхэр щIигъэIэрт.

06.07.2022, 16:05 - Жылагъуэ

УФ-м и Президент Путин Владимир мы махуэхэм хэIущыIу зэрищIамкIэ, къэкIуэну гъэр ЕгъэджакIуэмрэ унэтIакIуэмрэ я илъэсу щыщытынущ ди къэралым. 

06.07.2022, 14:56 - Литературэ

Аранэ - къуршым и нэхъ лъагапIэ дыдэ, бгы лъагэм и щыгу. 
Бгыжьэ - бгы дурэш зэв. «Бгыжьэм и лъабжьэр кIыхьу, кууэ щIэупщIыкIат». (Шортэн Аскэрбий, «Бгырысхэр»). 
БгыщIэ - бгы лъапэ.

06.07.2022, 13:52 - Щэнхабзэ

 Ди щIыналъэм нэхъ IэпэIэсэу исхэм ящыщщ УФ-м и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм хэт Мэстафэ Вячеслав.

06.07.2022, 12:49 - ЩIалэгъуэ

Ди адэ шыпхъум и къуэ нэхъыжь Уэлджыр Зауррэ сэрэ Адыгейм и ипщэ лъэныкъуэмкIэ дыкIуат.

06.07.2022, 11:47 - Жылагъуэ

Пщэдджыжьым автобусым сису лэжьапIэм сыкIуэрт. 

06.07.2022, 10:44 - Жылагъуэ

Бзылъхугъэхэр дунейм и телъыджэ еянэу къэзылъытэхэр щыIэщ. Унагъуэ жьэгур хъумэным, гурыщIэ къабзэхэм, щабагъэм къыхуигъэщIауэ щытми, дуней псом тет цIыхубзхэр зэщхькъым, умыгъэщIэгъуэнкIэ плъэмыкIыуи къаруушхуэ зыбгъэдэлъхэр абыхэм яхэтщ.

04.07.2022, 17:55 - ЩIалэгъуэ

ГъащIэ теплъэгъуэ

04.07.2022, 17:06 - ЩIалэгъуэ

Ищхъэрэ-КъухьэпIэ Кавказ дахащэм и адыгэ лъагъуэжьхэмкIэ дызэхэзекIуэу, хы ФIыцIэ Iуфэм дыхуэзышэ гъуэгум дытетщ си адэ шыпхъум и къуэ Уэлджыр Зауррэ сэрэ.

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Махуэгъэпс
05.08.2020 - 08:15 | 👁 7

Подробности...

Дунейм щыхъыбархэр

Вакцинэр зэпэубыда зэрыхъунум игъэгужьеяуэ
Жылагъуэ
05.08.2020 - 08:08 | 👁 129

Подробности...

Мэзыхьэ Борис Беслъэн и къуэм и фэеплъу

Критикхэми, тхакIуэхэми, щIэджыкIакIуэхэми Мэзыхьэ Борис нэхъыбэу къызэрацIыхур адыгэ новеллистикэм и зэхэублакIуэу зэрыщытымкIэщ. ТхакIуэ куэдым къехъулIэркъым псалъэ мащIэкIэ гупсысэшхуэ...
ЩIалэгъуэ
05.08.2020 - 08:03 | 👁 119

Подробности...

Урысейпсо утыкум къыщыхожаныкI

Къэбэрдей-Балъкъэрым нобэ и мащIэкъым унэтIыныгъэ зэмылIэужьыгъуэхэм ехьэлIа урысейпсо, дунейпсо утыкухэм тегушхуэу зи зэфIэкI щеплъыж икIи абыхэм къыщыхэжаныкI щIэблэ.
Спорт
05.08.2020 - 08:00 | 👁 10

Подробности...

Гъуэгу махуэ, «Спартак-Налшык»!

ЩIыпIэ зэмылIэужьыгъуэхэм щыIа ди щIалэхэм ящыщ зыбжанэ иджыблагъэ зыхэзыгъэхьэжа «Спартак-Налшыкыр» шыщхьэуIум и 5-м утыку къохьэж. А махуэм ди щIалэхэм кърагъэблэгъэнущ зэхьэзэхуэм къыхыхьагъащIэ «...
Махуэгъэпс
31.07.2020 - 08:15 | 👁 14

Подробности...

Дунейм щыхъыбархэр

Мы махуэхэм Бадзэуэгъуэм и 31, мэрем
Тхыдэ
31.07.2020 - 08:10 | 👁 24

Подробности...

Абазэхэхэм я анэ Іуэтэж

Лъэпкъ философиемрэ дуней лъагъукІэмрэ я щІэщыгъуапІэм теІунщІэу тхыгъэ купщІафІэхэр адыгэ литературэм къыхуэзыгъэна тхакІуэхэм ящыщщ бжьэ­дыгъу щІалэ Къуиикъуэ Налбий.
ЗэIущIэхэр
31.07.2020 - 08:10 | 👁 17

Подробности...

АдыгэлI нэсым и щапхъэ

Кукэнэ Мурат 1950 гъэм мазаем и 12-м Адыгэ Республикэм и Тохъутэмы­къуей жылэм, Кукэнэ Рашидрэ Зулихърэ я уна­гъуэм, къыщалъхуащ.
Жылагъуэ
31.07.2020 - 08:08 | 👁 17

Подробности...

ЩIэныгъэлI щэджащэ, тхакIуэ зэчиифIэ Хъупсырокъуэ Хъызыр

Урысей Федерацэм щыпсэу лъэпкъхэм я ­литературэр къэзыхута, зыджа, адыгэ лъэпкъым къыхэкIа тхакIуэ зэчиифIэ ­Хъупсырокъуэ Хъызыр Хьэжбэчыр и къуэр езыр къыщалъхуа Къэрэшей-Шэрджэсым, Кавказ
Жылагъуэ
31.07.2020 - 08:08 | 👁 11

Подробности...

Шэрджэс хэхэсхэм я щэнхабзэ гъащIэр

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и жэрдэмкIэ «Тетраграф» тхылъ тедзапIэм «Адыгэ хэхэсхэр: щэнхабзэ гъащIэм и теплъэгъуэхэр» зи фIэщыгъэ тхылъыщIэр етIуанэу къы­щыдэкIащ.
Спорт
31.07.2020 - 08:00 | 👁 13

Подробности...

Адыгэхэр: нобэрей премьер-лигэм

Иджыри къэс щыIа псоми куэдкIэ къащхьэщыкIа Урысей Федерацэм футболымкIэ и чемпионатыр иухащ.
Махуэгъэпс
31.07.2020 - 08:00 | 👁 16

Подробности...

Мэрем пшыхь

Псалъэ пэжхэр БлэкIар IэфIамэ, хуэщI гукъэкI
Махуэгъэпс
29.07.2020 - 08:20 | 👁 4

Подробности...

ЦIыхухэмрэ гъащIэмрэ

XX лIэщIыгъуэм балъкъэрхэм я псэукIар къызыхэщыж дэфтэрхэмрэ тхыгъэхэмрэ щызэхуэхьэса томих Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм къыщыдагъэкIыну мурад зэрыщыIэр нэхъ ипэкIэ теддзауэ щытащ.
Жылагъуэ
29.07.2020 - 08:20 | 👁 6

Подробности...

«Мэкъумэшбанкым» студентхэм защIегъакъуэ

Урысейм и «Мэкъумэшбанк» акционер обществэм Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым и студент нэхъыфIхэм яхуигъэува стипендием хигъэхъуащ.
Махуэгъэпс
29.07.2020 - 08:20 | 👁 8

Подробности...

Дунейм щыхъыбархэр

Бадзэуэгъуэм и кIэм УФ-м хуабэ дыдэу щыщытынущ
Жылагъуэ
29.07.2020 - 08:17 | 👁 33

Подробности...

Лъэпкъ гъуазджэм и вагъуэ

Урысеймрэ Абхъаз Республикэмрэ щIыхь зиIэ я артисткэ, Адыгэ Республикэм и цIыхубэ артисткэ, Къандурым и цIэр зезыхьэ  дуней­псо саугъэтым и лауреат Нэхей Тамарэ 1960 гъэм Еджэпсы­къуеищIэ къуажэм...
Жылагъуэ
29.07.2020 - 08:15 | 👁 7

Подробности...

Къардэн лъэпкъым къыхэкIа лIыхъужьхэр

Ди къэралым и мызакъуэу, дунейм и щIыпIэ куэдым накъыгъэ мазэм щагъэлъэпIэнущ 1941 - 1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэр Совет Союзым и ТекIуэныгъэкIэ зэриухрэ илъэс 75-рэ зэрырикъур.

Страницы