07.07.2022, 10:35 - Жылагъуэ

«Шым уришэсыну, бгылъэ щIыпIэхэмрэ мэз Iувхэмрэ кърищыпкIухьыну цейм къыпэхъун щыIэкъым. ПщампIэ зытемылъ, зи бгъэр зэгуэха фэилъхьэгъуэр бгым деж зэв щохъуж, ауэ зауэм урихэтыфын хуэдэу абы Iэпкълъэпкъыр имыкъузу щытщ: Iэщхьэхэр быхъущ, кIэщIщ. Цейр адрейхэм къахэзыгъэщыр данэ кIапсэ псыгъуэкIэ къадыхь бгъэгущталъэхэрщ.

06.07.2022, 17:20 - Литературэ

Iуэтэж

ЗэрыджэкъуэкIэ зэджэ къуэ кIуэцIым куэд лъандэрэ зы бажэжь цIыкIу щыпсэурт. Бажэ псори хьилэшыщ, дырийпсырийщ, пцIыIуэпцIышэщ. Ауэ мыр зыми хуэмыдэжу бзаджэт, езым нэхърэ нэхъ къарууншэхэр щIигъэIэрт.

06.07.2022, 16:05 - Жылагъуэ

УФ-м и Президент Путин Владимир мы махуэхэм хэIущыIу зэрищIамкIэ, къэкIуэну гъэр ЕгъэджакIуэмрэ унэтIакIуэмрэ я илъэсу щыщытынущ ди къэралым. 

06.07.2022, 14:56 - Литературэ

Аранэ - къуршым и нэхъ лъагапIэ дыдэ, бгы лъагэм и щыгу. 
Бгыжьэ - бгы дурэш зэв. «Бгыжьэм и лъабжьэр кIыхьу, кууэ щIэупщIыкIат». (Шортэн Аскэрбий, «Бгырысхэр»). 
БгыщIэ - бгы лъапэ.

06.07.2022, 13:52 - Щэнхабзэ

 Ди щIыналъэм нэхъ IэпэIэсэу исхэм ящыщщ УФ-м и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм хэт Мэстафэ Вячеслав.

06.07.2022, 12:49 - ЩIалэгъуэ

Ди адэ шыпхъум и къуэ нэхъыжь Уэлджыр Зауррэ сэрэ Адыгейм и ипщэ лъэныкъуэмкIэ дыкIуат.

06.07.2022, 11:47 - Жылагъуэ

Пщэдджыжьым автобусым сису лэжьапIэм сыкIуэрт. 

06.07.2022, 10:44 - Жылагъуэ

Бзылъхугъэхэр дунейм и телъыджэ еянэу къэзылъытэхэр щыIэщ. Унагъуэ жьэгур хъумэным, гурыщIэ къабзэхэм, щабагъэм къыхуигъэщIауэ щытми, дуней псом тет цIыхубзхэр зэщхькъым, умыгъэщIэгъуэнкIэ плъэмыкIыуи къаруушхуэ зыбгъэдэлъхэр абыхэм яхэтщ.

04.07.2022, 17:55 - ЩIалэгъуэ

ГъащIэ теплъэгъуэ

04.07.2022, 17:06 - ЩIалэгъуэ

Ищхъэрэ-КъухьэпIэ Кавказ дахащэм и адыгэ лъагъуэжьхэмкIэ дызэхэзекIуэу, хы ФIыцIэ Iуфэм дыхуэзышэ гъуэгум дытетщ си адэ шыпхъум и къуэ Уэлджыр Зауррэ сэрэ.

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Жылагъуэ
26.04.2019 - 08:17 | 👁 17

Подробности...

Къулыкъум хуэпэжыну псалъэ ят

Урысей ФСИН-м и IуэхущIапIэу КъБР-м щыIэм тезырхэр щапшын и 4-нэ колонием щызэхэтащ УФСИН-м и IэнатIэхэм къалэным щыпэрыувэ лэжьакIуэщIэхэм тхьэрыIуэ щата зэхыхьэ гуапэ. УФСИН-м и унафэщIхэмрэ пщIэ...
Жылагъуэ
26.04.2019 - 08:15 | 👁 22

Подробности...

ПОЛКЫМ И КЪУЭ

ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 74-рэ щрикъум ирихьэлIэу
Жылагъуэ
26.04.2019 - 08:14 | 👁 32

Подробности...

Курп Ищхъэрэм и тхыдэм теухуауэ

«Терек» газетым и редактор нэхъыщхьэ Беслъэней Владимир и Iэдакъэ къыщIэкIа «Нижний Курп. Селение князей Ахловых. Страницы истории» къыдэкIыгъуэ гъэщIэгъуэныр иджыблагъэ дунейм къыщытехьащ Котляровхэ...
ЗэIущIэхэр
26.04.2019 - 08:12 | 👁 15

Подробности...

Мэздэгу нэхъ гъунэгъу къытхуохъу

Мэздэгу щIыналъэм щекIуэкIащ «Къэбэрдей-Балъкъ­э­рым и тхыдэм и напэкIуэцIхэр» фIэ­щыгъэр зиIэ лъахэдж гъэлъэгъуэ­ныгъэр. КъБР-м Граждан жылагъуэ IуэхущIапIэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и...
Махуэгъэпс
26.04.2019 - 08:02 | 👁 12

Подробности...

Марем пшыхь

Нэщэнэхэр Псы макъыр ипщэкIэ къыщыIумэ…
Жылагъуэ
26.04.2019 - 08:02 | 👁 21

Подробности...

ЩIыналъэхэр зэхуэдэн хуейщ

Си ныбжьэгъум къызжиIащ: «ФатIимэ (и ­пхъурщ зи гугъу ищIыр) сом мин 25-рэ мазэ къэс къысхурегъэхьри, абы зыкъыдигъэужьыжащ».
Спорт
26.04.2019 - 08:00 | 👁 19

Подробности...

ХьетI жезыгъэIа Къэжэр Назир

Нарткъалэ щагъэса футболист куэд Налшык и «Спартак»-м и щIыхьыр пщIэ яIэу яхъумащ.
Спорт
26.04.2019 - 08:00 | 👁 10

Подробности...

Къэралым и чемпионатым ирагъэблагъэ

Кемеровэ къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ бэнэкIэ хуитымкIэ Сыбыр федеральнэ щIыналъэм и чемпионат. Абы хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ спортсменхэри.
Махуэгъэпс
24.04.2019 - 08:17 | 👁 13

Подробности...

Дунейм щыхъыбархэр

Инджылызым и къалащхьэ Лондон тхьэмахуэм щIигъуауэ щокIуэкI экологие акцие. Уэрамхэм къыдыхьащ цIыху минхэр. Акцэм хэтхэм къэралым и унафэщIхэм хуагъэув щIыуэпсыр хъумэным хуэфащэ гулъытэ хуащIыну.
ЩIалэгъуэ
24.04.2019 - 08:15 | 👁 14

Подробности...

Зи IэщIагъэм хуэIэижьхэр

Ди къэралым и щыхьэр Москва къалэм дэт Урысей социальнэ университетым иджыблагъэ щыхэплъэжащ «Сэ си IэщIагъэм фIы дыдэу хызощIыкI» урысейпсо студент зэпеуэм кърикIуахэм. КъБКъУ-м и пресс-IэнатIэм...
Политикэ
24.04.2019 - 08:12 | 👁 17

Подробности...

Махуэшхуэм и фэеплъу

Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щрагъажьэ къэрал кIуэцI хъумакIуэ IэнатIэр граф Комаровскэм къызэрызэригъэпэщрэ илъэс 250-рэ зэрырикъур.
Литературэ
24.04.2019 - 08:10 | 👁 42

Подробности...

Тхьэм псом я лейуэ къыхиха

«Мысыр литературэм щыбгъуэтынущ зи цIэр фIыкIэ къипIуэ хъуну куэд, ауэ а псом япэ игъэщын хуейщ етIощIанэ лIэщIы­гъуэм псэуа Щэукъий Ахьмэд, Мысырым я усакIуэ нэхъ ин дыдэр», - апхуэдэу щит­хащ...
Жылагъуэ
24.04.2019 - 08:02 | 👁 35

Подробности...

Адыгэшыр урысей шы лъэпкъыжьщ

Адыгэшыр уанэш лъэп­къыжь дыдэхэм ящыщщ. Абы и цIэм ущрохьэлIэ шы зехуэным теухуауэ дуней псом щызекIуэ псалъалъэхэм. Шым зэрихьэ цIэм IупщI ещI ар къызэзыгъэпэща лъэпкъым лъыкIэ зэрепхар, адыгэ...
Спорт
24.04.2019 - 08:00 | 👁 16

Подробности...

АдэфI къуэфI хуэщщ

БэнэкIэ хуитымкIэ ди къэралым щынэхъ лъэщ дыдэхэм хабжэ Урыш Анзор. Ар Урысей Федерацэми Европэми мызэ-мытIэу я чемпион хъуащ, Лондон щекIуэкIа Олимпиадэм 2012 гъэм хэтащ.
Спорт
24.04.2019 - 08:00 | 👁 8

Подробности...

Дон и кубокым

ТхэквондомкIэ Дон и кубокыр къэхьыным щIэбэнащ спортс­мени 1200-м щIигъу. Къэбэрдей-Балъкъэрым икIахэр а зэхьэзэхуэм къыщыхэжаныкIащ.
Спорт
19.04.2019 - 08:10 | 👁 20

Подробности...

Джэданэ зэкъуэшхэр

Куэдрэ къэхъуркъым зы адэ-анэм къалъхуа зэкъуэшхэм ехъулIэныгъэ инхэр спортым щаIэу.

Страницы