22.05.2022, 11:22 - Жылагъуэ

Тхыдэдж-бзэщIэныгъэлIхэм я нэхъыбэм къызэралъы­тэм­кIэ, адыгэхэр лъэпкъ нэхъыжь дыдэхэм ящыщщ. Ауэ щы­хъукIи, абыхэм куэд щIауэ яIэщ ахэр адрейхэм къахэзыгъэщ нагъыщэ нэхъыщхьэхэм халъытэ ныпри. 

22.05.2022, 10:35 - Жылагъуэ

Куэдым къалъытэ Кавказ зауэр 1864 гъэм накъыгъэм и 21-м иухауэ. Ауэ дэфтэрхэм къызэрыхэщыжымкIэ, щхьэхуитыныгъэм щIэзэуа ады­гэхэм яхэтащ я щIыгу къихьахэм ­зэман кIыхьым къриубыдэу къе­ныкъуэкъуа, уеблэмэ XIX лIэ­щIыгъуэм и кIэхэм нэсыху Уры­-     сей къэралыгъуэжьым щыщу зыкъэзымылъыта, унагъуэ-унагъуэ­кIэрэ бгыхэм зыдэзыгуэша гуп щхьэхуэхэр.

22.05.2022, 09:00 - Жылагъуэ

Адыгэхэм хамэ хэгъуэгур анэнэпIэсым хуагъадэ. Урыс-Кавказ зауэжь лъэхъэнэм зи хэкур зрагъэбгына ди лъэпкъэгъухэм Уэсмэн къэралыгъуэр къызэрыпежьам псори фIыуэ дыщыгъуазэщ. Мыбдеж я нэгу щыщIэкIамрэ яшэчамрэ иримыкъуа нэхъей, адыгэхэм псэхугъуэ щагъуэтакъым КъуэкIыпIэ Гъунэгъуми. Ди лъэпкъым къыхуэгущIэгъунша гъащIэр абдежми къащыщысхьакъым. Дауэ мыхъуа­ми, хэкум гъазэрэ еплъэкIрэ щыIэтэкъым, зыгуэрурэ псэун, гъащIэм пыщэн хуейт. 

21.05.2022, 12:28 - Жылагъуэ

Налшык дэт Лъэпкъ музейм иджыблагъэ къыщызэIуахащ Сочэ къалэ щыщ сурэтыщI Iэзэ ХьэщIэмыз ФатIимэ и IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэ.

21.05.2022, 09:00 - Жылагъуэ

Нобэ, Кавказ зауэр зэриухрэ илъэси 158-рэ щрикъум, ди щхьэр яхудогъэщхъ адыгэ лъэпкъым и тхыдэм къыхэщыж Iуэхугъуэ нэхъ гуузхэм ящыщым, лъыгъажэ гуащIэм хэкIуэдахэм. 

20.05.2022, 18:55 - Жылагъуэ

Зызыхъуэж зэпыту екIуэкI гъащIэм псэемыблэжу хэлэжьыхь, жэщ-махуэ имыIэу цIыхупсэм и хъумакIуэу щыт, егъэджэныгъэм, щIэныгъэм я лъахэм курых хуэхъу лэжьакIуэм къалэн нэхъыщхьэу зыхуигъэувыжыр къыдэкIуэтей щIэблэр узыншэу, акъыл жан яIэу, гъэсауэ, пкъыфIэу дунейм тетынырщ. Мы гупсысэр зи Iуэху зехьэкIэкIэ къэзыгъэнахуэ цIыхубзщ Маршэн-Куржы Агнессэ.

20.05.2022, 17:53 - ЩIалэгъуэ

Пасэрей адыгэм и къулеигъэр былымыщхьэкIэ къабжу щытащ. Я къулеигъэр ирахъумэну абыхэм зэрахуэрт хьэфIхэр. 

20.05.2022, 15:37 - Жылагъуэ

Бахъсэн щIыналъэм щIыпIэ унафэр щызехьэнымкIэ и IуэхущIапIэм и унафэщI Балъкъыз Артур къуажэхэм я Iимамхэм иджыблагъэ яIущIащ.

20.05.2022, 14:34 - Тхыдэ

 е 1864 гъэм накъыгъэм и 21-р

 
…1864 гъэм накъыгъэм и 21-м дунейр уфауэ, кIагъэпшагъэу, къепсэпсауэу нэху щащ. Къуэбыдэ (Мзымтащхьэ, убыххэм я лъахэм) щиувыкIа дзэм я гуфIэгъуэт: Кавказ зауэр иухат, абы и саулыкъукIэ Къуэбыдэ нобэ парад щекIуэкIынут.
19.05.2022, 10:35 - Жылагъуэ

ХьэтIохъущокъуэ Къазий и цIэр зезыхьэ Адыгэбзэ Хасэм илъэсиплI хъуауэ иригъэкIуэкI проектхэм ящыщщ 1 - 4-нэ классхэм щIэсхэм папщIэ къызэригъэпэща «Усэпсэ» хэгъэгупсо зэпеуэр.

ЩЭНХАБЗЭ

Щэнхабзэ
12.12.2018 - 08:07 | 👁 114

Подробности...

Темыркъан Юрэ илъэс 80 ирокъу Макъамэр зи гъащIэ гъусэ

Зи гугъу фхуэсщIыну лIы щэджащэм папщIэ псалъэ зытIущ стхынщ жысIэу сыщытIысым, си гум къэкIар зыщ - си анэ дыщэу СэIихьэт гущэкъу уэрэдрэ пшыналъэ дахэу сызыщIипIыкIарщ.
Щэнхабзэ
12.12.2018 - 08:00 | 👁 46

Подробности...

Зыхуадар дэрати, дэ къытхуэнэжащ

Дэнэ щыпсэу адыгэри зыгъэгуфIэн Iуэху къэхъуащ - дуней псор «Черкеска»-кIэ зэджэ ди лъэпкъ фащэр (цIыхухъу цейри, бзылъхугъэ саери) адыгэм дызэрейм и щыхьэт тхылъ иджыблагъэ къытIэрыхьэжащ.
Щэнхабзэ
07.12.2018 - 08:08 | 👁 135

Подробности...

Кхъуейжьапхъэ

Шыуаным псы щIыIэ иракIэ, япщэфIыну къагъэхьэзыра шатэм и зэхуэдитIым нэхърэ нэхъыбэр шыуаным иракIэри, дакъикъэ зы-тIукIэ къагъавэ.
Щэнхабзэ
07.12.2018 - 08:08 | 👁 81

Подробности...

Дапщэщ бзылъхугъэр сэмэгурабгъумкIэ щыувыр?

Хабзэ   * ЦIыху гуп зэхэсым нэхъыжь къахыхьэрэ е здыблэкIым сэлам къарихамэ, псори мэтэджри фIэхъусым и жэуапыр ятыж. * ГуфIэгъуэ Iэнэм бгъэдэсхэм «Гуп махуэ апщий» жиIэу къахыхьаIамэ, Iэнэм и...
Щэнхабзэ
07.12.2018 - 08:07 | 👁 80

Подробности...

Лэкъум

Шху гуащIэм шыгъу, джэдыкIэ цIынэ, содэ, фошыгъу, сэхуран дагъэ халъхьэ, мафIэм трагъэувэри зэIащIэурэ и хуабагъыр градус 35-рэ хъуху трагъэт, содэмрэ фошыгъумрэ ягъэткIуху.
Щэнхабзэ
07.12.2018 - 08:05 | 👁 47

Подробности...

ЩIакхъуэ зэтеупIэщIыкI

Гуэдз хьэжыгъэ хужьыр пIинэу Iэнэм траухуанщIэ, и кур къратхъу.
Щэнхабзэ
07.12.2018 - 08:00 | 👁 106

Подробности...

Адыгэ шхыныгъуэхэр Пасэрей хугу пIастэ

Псы къэкъуалъэм хугу лъэсар хакIутэ, зэIащIэри и щхьэм къыдрихьеяр чымчыркIэ къытрах, мафIэр цIыкIу ящIри шыуаныщхьэр тепIауэ дакъикъэ 15-16-кIэ ягъавэ псыр щIэвэщIэху.
Щэнхабзэ
05.12.2018 - 08:09 | 👁 56

Подробности...

Лъэужь дахэ къэзыгъэна

Кэнжэ къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм щагъэлъэгъуащ «Урысей 1» къэрал телерадиокомпанием и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм и лэжьакIуэхэм ягъэхьэзыра «Предопределение» документальнэ фильмыр. Ар теухуащ...
Щэнхабзэ
28.11.2018 - 08:00 | 👁 72

Подробности...

Джэд лыбжьэ

Шыуаным тхъу иралъхьэри къагъэплъ.
Щэнхабзэ
28.11.2018 - 08:00 | 👁 52

Подробности...

Жэмыкуэ

Шатэр псы щIыIэ зрагъэжыхьа шыуаным иракIэ, мафIэм трагъэувэри, зэIащIэурэ дакъикъи 5 - 6-кIэ къагъавэ, цIыкIу-цIыкIуу зэпыупщIа кхъуей цIынэ халъхьэ, аргуэру къагъэкъуалъэ, кхъуейр зэпыш хъуху е т
Щэнхабзэ
28.11.2018 - 08:00 | 👁 31

Подробности...

ЛыцIыкIулыбжьэ

Былымыл е танэл лыпцIэр ятхьэщIри, ягъэгъущыж. Грамми 8 - 10 хъууэ зэпаупщI, шыуаным иралъхьэ, шыгъу хадзэ, псы щIыIэ щIакIэ, и щхьэр тепIауэ, мафIэ мыиным тету псыр щIэвэщIэху ягъавэ.
Щэнхабзэ
28.11.2018 - 08:00 | 👁 35

Подробности...

Былым тхьэмщIыгъуныбэ

КIэтIий гъумыр хуабэ щIыкIэ зэрагъэдзэкIри, псы хуабэкIэ ялъэс. ИтIанэ псывэм шыгъу хадзэри, кIэтIийр абы халъхьэ, къыхахыжри сэкIэ ятхъунщIурэ къабзэ хъуху ялъэс.
Щэнхабзэ
28.11.2018 - 08:00 | 👁 81

Подробности...

Театреплъхэр дэзыхьэх ХьэхъупащIэ ФатIимэ

ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и утыкур зыгъэбжьыфIэ, теплъэ зэкIужым къыдэкIуэу, зэфIэкIкIи Тхьэр зыхуэупса, хьэл-щэн дахэхэр зыдэплъагъу, зи  анэдэлъхубзэр зи псэ
Щэнхабзэ
28.11.2018 - 08:00 | 👁 23

Подробности...

«Къру хужь цIыкIухэр»

Хабзэ хъуауэ, ди къэралым бжьыхьэ къэс щокIуэкI ныбжьыщIэхэм я зэпеуэ, «Урысейм и къру хужь цIыкIухэр» фIэщыгъэр иIэу.
Щэнхабзэ
28.11.2018 - 08:00 | 👁 34

Подробности...

ЦIыху жыджэрхэр

Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым и щIыналъэхэм щыIэ къэрал къулыкъущIапIэхэм, щIыпIэ унафэр зегъэкIуэнымкIэ IэнатIэхэм, хьэрычэт лэжьыгъэм хэт, апхуэдэуи фейдэ къегъэщIыным пыщIа IуэхущIапIэхэм щы
Щэнхабзэ
28.11.2018 - 08:00 | 👁 37

Подробности...

Урысейпсо утыкум ехъулIэныгъэ къыщахь

Хабзэ хъуауэ, ди къэралым щокIуэкI «Илъэсым и унагъуэ» урысейпсо зэпеуэр. Iыхьэ зыбжанэу зэщхьэщыхауэ къызэрагъэпэщ зэхьэзэхуэм и иужьрей зэпеуэр иджыблагъэ Москва щекIуэкIащ.

Страницы

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Жылагъуэ
29.03.2022 - 17:35 | 👁 10

Подробности...

Макдональдс шхапIэхэр зэхуащIыж

«Макдональдс» цIэр къызытекIыр куэд бжыгъэм ит зэкъуэшитIым я унэцIэщ. Гъатхэпэм и 14-м шхапIэм и къудамэ псори Урысейм иIэпхъукIыжащ, абы щылэжьа цIыху бжыгъэшхуэ лэжьапIэншэу къагъанэри.
Тхыдэ
29.03.2022 - 17:30 | 👁 16

Подробности...

МДЗЫМТЭ (МЗЫМТЭ)

Тхыдэм къызэрыхэщыжымкIэ, Сочэ и Iэгъуэблагъэм щыIэ щIыпIэ телъыджэу иужькIэ «Красная Поляна» зыфIащыжам нэхъапэхэм Къуэбыдэ (Кбаадэ) цIэмкIэ еджэу щытащ. Ар зэгъэщIылIа Мдзымтэ къуршыпс уэрыр...
Жылагъуэ
29.03.2022 - 17:17 | 👁 5

Подробности...

ГъэпцIакIуэхэм защыфхъумэ

Урысей ОМВД-м следствиемкIэ и къудамэу Iуащхьэмахуэ районым щыIэм 2022 гъэм гъатхэпэм и пэщIэдзэм уголовнэ Iуэху къиIэтащ Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм щыщ, илъэс 26-рэ хъу цIыхубзым теухуау
Жылагъуэ
29.03.2022 - 17:10 | 👁 12

Подробности...

Хэку зауэшхуэм и лIыхъужьхэр ягу къагъэкIыж

УФ-м и Лъэпкъ гвардием и къудамэу КъБР-м щыIэм ведомствэм щIэмыт и хъумакIуэ къудамэм и лэжьакIуэхэмрэ ветеранхэмрэ Урысейм и лъэпкъ гвардием и дзэм и махуэм ирихьэлIэу къызэрагъэпэща зэхуэсым ягу...
Махуэгъэпс
29.03.2022 - 17:05 | 👁 3

Подробности...

Дунейм щыхъыбархэр

Нобэ ♦Юридическэ IэнатIэм и лэжьакIуэм и махуэщ
ЩIалэгъуэ
29.03.2022 - 16:55 | 👁 9

Подробности...

ЩIэныгъэм и жармыкIэ

Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым техникэмрэ естественнэ щIэныгъэхэмкIэ цIыхухэм яхуищIэ Iуэхутхьэбзэхэм я жармыкIэ иджыблагъэ екIуэкIащ. Абы кърихьэлIащ КъБР-м и колледжхэр къэзыуха цIыхуи 100...
Литературэ
29.03.2022 - 16:00 | 👁 18

Подробности...

Щхьэхынэ

Зы къуажэ гуэрым унагъуэ гуэр щыпсэурт, зыхущыщIэ мы дунейм темыту. Щыхь куцIэрэ фо цIынэрэ яшхырт, ящыгъыр шылэрэ данэрэт.  
Жылагъуэ
29.03.2022 - 15:30 | 👁 9

Подробности...

Щэнхабзэм и лэжьакIуэхэр ягъэлъэпIащ

Бахъсэн щIыналъэм щIыпIэ унафэр щызехьэнымкIэ и IуэхущIапIэм Щэнхабзэм и лэжьакIуэхэм я махуэм ирихьэлIэу гуфIэгъуэ зэIущIэ щызэхэтащ.
Жылагъуэ
29.03.2022 - 15:10 | 👁 5

Подробности...

Танзилярэ Борисрэ

Лъэпкъ Iущыгъэм и купщIэр зи творчествэм, философием лъабжьэ хуэхъу балъкъэр усакIуэ щэджащэ Зумакуловэ Танзиляи зыхищIащ ди къуэш лъэпкъым и щхьэ кърикIуа гузэвэгъуэр.           
Жылагъуэ
29.03.2022 - 12:35 | 👁 6

Подробности...

ЩIэны­гъэ дунейм щыцIэрыIуэ

ЩIэныгъэхэмкIэ Урысей Академием и Президиумым хэт, хьэршым епха Iэна­тIэхэмкIэ абы и къуда­­мэм и уна­фэщI, механи­кэм­кIэ, хьэрш ракетэхэр зэпкърылъ­хьэ­ным­кIэ IэщIагъэлI Iэ­зэ, академик
Жылагъуэ
28.03.2022 - 15:08 | 👁 25

Подробности...

Гъатхэпэм и дыгъэпс хъэтIхэр

Хабзэ нэрымылъагъу гуэрхэмкIэ зыпащIащ тхыдэмрэ махуэрыбжэмрэ.
Жылагъуэ
28.03.2022 - 13:59 | 👁 7

Подробности...

Зэдэгуашэу, зэрыIыгъыу

Ди щIыпIэр лъэпкъ куэдым адэжь хэку яхуэхъуа щIыналъэщ.
Тхыдэ
28.03.2022 - 12:56 | 👁 18

Подробности...

Лъэпкъ тхыдэр къызэрыщыж гъуджэ

Балъкъэр лъэпкъым, ди республикэм, я усакIуэшхуэ Кулиев Къайсын зэрызэджэжыр «Шэджэм псыхъуэ щалъхуа усакIуэ» цIэрат. Ар къыщалъхуат Шэджэм аузым - ди щIыналъэр зыгъэдахэ щIыпIэхэм ящыщ зым.
Жылагъуэ
28.03.2022 - 10:54 | 👁 11

Подробности...

Бэшэчыгъэ, лIыгъэ, быдагъэ

ЛIэщIыгъуэ блэкIам и 50 гъэхэм я етIуанэ Iы­хьэм ди къэралым и пашэу щыта Хрущёв Никитэ и фIыгъэкIэ щIадзащ зи лъахэм залымыгъэкIэ ираша лъэпкъхэр хей щIыжыным.
Жылагъуэ
28.03.2022 - 09:24 | 👁 16

Подробности...

Гъатхэпэм и 28-р Балъкъэр лъэпкъым и къэщIэрэщIэжыныгъэм и махуэщ

Илъэс 25-м щIигъуауэ (1995 гъэ лъандэрэ) гъатхэпэм и 28-р ди ­республикэм щыдогъэлъапIэ Балъкъэр лъэпкъым и къэщIэрэ­щIэ­жыныгъэм и махуэу.
Жылагъуэ
27.03.2022 - 17:06 | 👁 11

Подробности...

НэхъыжьыфIыр ягъэлъапIэ

Дзэлыкъуэ районым и полицэм и лэжьакIуэхэр егуэпащ зи ныбжьыр илъэс 80 ирикъуа ветераным. 

Страницы