19.08.2022, 18:10 - Спорт

Ислъэмей щекIуэкIащ мини-футболымкIэ къуажэ чемпионат. ЩIыпIэ администрацэм къызэригъэпэща зэхьэзэхуэм хэтащ футболист 54-рэ къызэщIэзыубыда командих. 

19.08.2022, 15:58 - Жылагъуэ

УФ-м ЦIыхухэм щIэныгъэ егъэгъуэтынымрэ щIэныгъэ нэхъыщхьэмкIэ и министерствэм и жэрдэмкIэ лъэныкъуэ куэдкIэ къапщытащ къэралым ит еджапIэ нэхъыщхьэхэм 202I гъэм ирагъэкIуэкIа лэжьыгъэр икIи абы къигъэлъэгъуащ Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и зэфIэкIыр нэхъ ин зэрыхъуар.

19.08.2022, 14:55 - Жылагъуэ

КъБР-м щыIэ МВД-м и лэжьакIуэхэр, Сабийм и хуитыныгъэхэмкIэ уполномоченнэу КъБР-м щыIэмрэ республикэм Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министерствэм и щIалэгъуалэ центрымрэ я лIыкIуэхэр ящIыгъуу, щыIащ узыншагъэр щрагъэфIакIуэ «Атажукино» комплексым щылажьэ «Лидер» сменэм. ХьэщIэхэм абы зыщызыгъэпсэху сабийхэм профилактикэ Iуэху щхьэпэ драгъэкIуэкIащ. 

19.08.2022, 13:41 - Тхыдэ

Пщыхьэ, Шахэ, Щхьэгуащэ, Кхъужьыпс я псыхъуащхьэхэр зэпызыгъэщхьэхукI къурш гуэрэным щхьэщылъэгыкI бгыхэм я нэхъ уардэщ Фыщт Iуащхьэжьу метр 2888-рэ зи лъагагъыр. 

19.08.2022, 11:26 - Щэнхабзэ

Уфа щыщ Коченковэ Еленэ и репортажыр зытеухуар Налшыкрэ а къалэм щызригъэцIыхуахэмрэщ. ЦIыхубзыр щолажьэ «Октябрьский нефтяник» газетым.

18.08.2022, 16:00 - Щэнхабзэ

Урысейм ХудожествэхэмкIэ академием хэт, Санкт-Петербург ХудожествэмкIэ и академием и  профессор, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ сурэтыщI СэвкIуий Хьэмид  нобэ ди псэлъэгъущ.

18.08.2022, 12:28 - Щэнхабзэ

         Налшык и Къэбэрдей уэрамым и «Периметр» арт-IуэхущIапIэм щызэхуащIыжащ шыщхьэуIум и 9-11-хэм ирагъэкIуэкIа «Букля» литературэ фестивалыр. Ар къызэрагъэпэщащ «Букля» литературэ клубымрэ КъБР-м Къалэн куэд щагъэзащIэ  и центрымрэ, Урысей щIалэгъуалэм я грант дэIэпыкъуныгъэм и фIыгъэкIэ. 

18.08.2022, 10:35 - Жылагъуэ

Сосналы СулътIан и цIэр Кавказым и тхыдэщIэм  хэтха хъуащ, а цIыхум  адыгэ лъэпкъым и пщIэр зэриIэтам шэч хэлъкъым.

17.08.2022, 15:54 - Литературэ

Прозэм и жанр щхьэхуэхэм къащхьэщыкIыу, рассказым лъабжьэ хуэхъу хабзэр гъащIэм и зы пычыгъуэу, Iуэхугъуэу зэманым и нэщэнэ нэхъыщхьэхэр къызэщIэзыубыдэрщ. А жанрыр нэхъ яфIэтыншу абыкIэ зи тхакIуэ гъуэгуанэр къыщIэзыдзэхэм къадэкIуэу повесть, роман хуэдэхэм хуэIэижь, лъэпкъ литературэм и жьантIэр зылъыса тхакIуэшхуэхэми литературэм а и жанр цIыкIумкIэ «щраIуэнтIэкIыж» къохъу. Ар щынэрылъагъущ адыгей литературэм, псом хуэмыдэу лъэпкъым гурыхь щыхъуа и романхэм яужькIэ, новеллэмкIэ, рассказымкIэ «езыIуэнтIэкIыжа» КIэрашэ Тембот и творчествэм.

17.08.2022, 14:40 - Литературэ

Къэхъуа Iуэху

Мы хъыбарыр къэзыIуэтэжар си гуащэм и анэ Вэрыкъуэ Хулэщ. Ди жылэм и къекIуэкIыкIам, абы дэсахэм ятеухуа хъыбар гъэщIэгъуэн куэд ищIэу, акъыл жан иIэу дунейм тетащ а цIыхубзыр.

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Жылагъуэ
28.12.2018 - 08:10 | 👁 75

Подробности...

Адыгэхэм дифI къызэрыкIын лэжьыгъэм тегъэщIауэ

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым и зи чэзу зэIущIэр иджыблагъэ Налшык къалэ щекIуэкIащ.
ЩIалэгъуэ
28.12.2018 - 08:09 | 👁 134

Подробности...

Адыгэ пщащэ-2018

Ди газетым зэрытетащи, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и жэрдэмкIэ, мы гъэм илъэс етхуанэ хъуауэ Кэнжэ ЩэнхабзэмкIэ и унэм къыщызэрагъэпэщ «Адыгэ пщащэ» республикэпсо зэпеуэм и зи чэзу зэхыхьэр ек
ЩIалэгъуэ
28.12.2018 - 08:08 | 👁 51

Подробности...

МЭРЕМ ПШЫХЬ

Мы гъэщIэ дызытехьэр тхуэмахуэу, Ди Iуэхухэр къыдэхъулIэу, Ди хъуэхъухэр тхуэзащIэу, Ди щIалэхэр лIыпхъэу, Ди хъыджэбзхэр нэмысыфIэу, НэхъыжьыфIхэр ди куэду,
Абы дегъэпIейтей
28.12.2018 - 08:08 | 👁 15

Подробности...

Президенту Российской Федерации В. В. ПУТИНУ

Уважаемый Владимир Владимирович! С 2012 г. в Российскую Федерацию, в частности, в  Кабардино-Балкарскую Республику,  прибывают наши соотечественники из зон военных действий в Сирийской Арабской...
ЗэIущIэхэр
28.12.2018 - 08:07 | 👁 25

Подробности...

КIуэкIуэ Казбек яхуэзащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Жылагъуэ палатэм и хэхыгъуэщIэм хэтхэм

КIуэкIуэ Казбек хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Жылагъуэ палатэм и еплIанэ хэхыгъуэм и япэ пленар зэIущIэм.
ЗэIущIэхэр
28.12.2018 - 08:05 | 👁 22

Подробности...

Лэжьыгъэр яубзыху

Дыгъуасэ Правительствэм и Унэм щызэхэтащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и деж щылажьэ Эксперт советым и япэ зэIущIэр.
Махуэгъэпс
28.12.2018 - 08:02 | 👁 29

Подробности...

МЫ МАХУЭХЭМ

♦Кином и дунейпсо махуэщ ♦Кинематографым и махуэщ. 1895 гъэм дыгъэгъазэм и 28-м Люмье зэкъуэшхэу Огюстрэ Луирэ дунейм щыяпэу Париж щагъэлъэгъуащ езыхэм къагупсыса аппараткIэ траха фильм кIэщIхэр. ♦...
ЗэIущIэхэр
28.12.2018 - 08:00 | 👁 14

Подробности...

КIуэкIуэ К.В.: «Зыужьыныгъэр икIэщIыпIэкIэ тхущIэгъэхуабжьэмэщ ди цIыхухэм я псэукIэр нэрылъагъуу щедгъэфIэкIуэфынур» 2018 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и социально-экономикэ зыужьыныгъэм кърикIуахэмрэ 2019 гъэм къэув къалэнхэмрэ щытепсэлъыхьащ КъБР-м и Пра

2018 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и социально-экономикэ зыужьыныгъэм кърикIуахэмрэ 2019 гъэм къэув къалэнхэмрэ щытепсэлъыхьащ КъБР-м и Правительствэм и иужьрей зэIущIэм.
ЗэIущIэхэр
28.12.2018 - 08:00 | 👁 29

Подробности...

2018 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и социально-экономикэ зыужьыныгъэм, зэкIэ къызэрабжамкIэ, кърикIуахэр

Республикэм и Правительствэм 2018 гъэм кърикIуауэ зэкIэ къабжахэм теухуа и зэIущIэр иригъэкIуэкIащ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ К. В.
Жылагъуэ
28.12.2018 - 08:00 | 👁 26

Подробности...

Советыдзэхэр Афганистаным щраша махуэм и фэеплъу

Политикэ
28.12.2018 - 08:00 | 👁 17

Подробности...

КъБР-м и Правительствэм Шынагъуэншагъэм тращIыхьу

КъБР-м и Правительствэм иджыблагъэ щекIуэкIащ КъэхъукъащIэхэмрэ абыхэм я лъэужьыр гъэкIуэдыжынымкIэ, мафIэс шынагъуэншагъэр къызэгъэпэщынымкIэ республикэ комиссэм и зэIущIэр.
Спорт
26.12.2018 - 08:08 | 👁 30

Подробности...

Ди щIалэхэр къыхожаныкI

Дагъыстэнымрэ Нижегород областым хыхьэ Арзамас къалэмрэ щызэхэта бэнэкIэ хуитымкIэ зэхьэзэхуэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и спортсменхэм текIуэныгъэхэр къыщахьащ.
Политикэ
26.12.2018 - 08:08 | 👁 11

Подробности...

Ныкъусаныгъэхэр къагъэлъагъуэ

КъБР-м и Парламентым щылажьэ ЧэнджэщакIуэ, Жылагъуэ советхэм хэтхэм дыгъэгъазэм и 21-м зэгъусэу ирагъэкIуэкIа зэIущIэм щытепсэлъыхьащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыуэпсыр зэрахъумэмрэ ар къы
ЩIалэгъуэ
26.12.2018 - 08:07 | 👁 30

Подробности...

Лий Ланэ и зэфIэкI

Хъыбар гуапэ
Спорт
26.12.2018 - 08:07 | 👁 21

Подробности...

НэхъыфIхэм я зэпеуэ

Бухарест къалэм (Румынием) щекIуэкIащ дзюдомкIэ Европэм и командэ нэхъыфIи 8-м я «Чемпионхэм я Лигэ» клуб зэхьэзэхуэ.
Литературэ
26.12.2018 - 08:07 | 👁 63

Подробности...

ХъийикIыгъуэ

Уэрэнт и сэмэгурабгъум деж хьэтыдзэр къыщытт куэд щIауэ, Къэдеш бийр къыдыхьэу, зы­щIы­пIэ деж щетIысэхыным ежьэу.

Страницы