19.08.2022, 18:10 - Спорт

Ислъэмей щекIуэкIащ мини-футболымкIэ къуажэ чемпионат. ЩIыпIэ администрацэм къызэригъэпэща зэхьэзэхуэм хэтащ футболист 54-рэ къызэщIэзыубыда командих. 

19.08.2022, 15:58 - Жылагъуэ

УФ-м ЦIыхухэм щIэныгъэ егъэгъуэтынымрэ щIэныгъэ нэхъыщхьэмкIэ и министерствэм и жэрдэмкIэ лъэныкъуэ куэдкIэ къапщытащ къэралым ит еджапIэ нэхъыщхьэхэм 202I гъэм ирагъэкIуэкIа лэжьыгъэр икIи абы къигъэлъэгъуащ Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и зэфIэкIыр нэхъ ин зэрыхъуар.

19.08.2022, 14:55 - Жылагъуэ

КъБР-м щыIэ МВД-м и лэжьакIуэхэр, Сабийм и хуитыныгъэхэмкIэ уполномоченнэу КъБР-м щыIэмрэ республикэм Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министерствэм и щIалэгъуалэ центрымрэ я лIыкIуэхэр ящIыгъуу, щыIащ узыншагъэр щрагъэфIакIуэ «Атажукино» комплексым щылажьэ «Лидер» сменэм. ХьэщIэхэм абы зыщызыгъэпсэху сабийхэм профилактикэ Iуэху щхьэпэ драгъэкIуэкIащ. 

19.08.2022, 13:41 - Тхыдэ

Пщыхьэ, Шахэ, Щхьэгуащэ, Кхъужьыпс я псыхъуащхьэхэр зэпызыгъэщхьэхукI къурш гуэрэным щхьэщылъэгыкI бгыхэм я нэхъ уардэщ Фыщт Iуащхьэжьу метр 2888-рэ зи лъагагъыр. 

19.08.2022, 11:26 - Щэнхабзэ

Уфа щыщ Коченковэ Еленэ и репортажыр зытеухуар Налшыкрэ а къалэм щызригъэцIыхуахэмрэщ. ЦIыхубзыр щолажьэ «Октябрьский нефтяник» газетым.

18.08.2022, 16:00 - Щэнхабзэ

Урысейм ХудожествэхэмкIэ академием хэт, Санкт-Петербург ХудожествэмкIэ и академием и  профессор, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ сурэтыщI СэвкIуий Хьэмид  нобэ ди псэлъэгъущ.

18.08.2022, 12:28 - Щэнхабзэ

         Налшык и Къэбэрдей уэрамым и «Периметр» арт-IуэхущIапIэм щызэхуащIыжащ шыщхьэуIум и 9-11-хэм ирагъэкIуэкIа «Букля» литературэ фестивалыр. Ар къызэрагъэпэщащ «Букля» литературэ клубымрэ КъБР-м Къалэн куэд щагъэзащIэ  и центрымрэ, Урысей щIалэгъуалэм я грант дэIэпыкъуныгъэм и фIыгъэкIэ. 

18.08.2022, 10:35 - Жылагъуэ

Сосналы СулътIан и цIэр Кавказым и тхыдэщIэм  хэтха хъуащ, а цIыхум  адыгэ лъэпкъым и пщIэр зэриIэтам шэч хэлъкъым.

17.08.2022, 15:54 - Литературэ

Прозэм и жанр щхьэхуэхэм къащхьэщыкIыу, рассказым лъабжьэ хуэхъу хабзэр гъащIэм и зы пычыгъуэу, Iуэхугъуэу зэманым и нэщэнэ нэхъыщхьэхэр къызэщIэзыубыдэрщ. А жанрыр нэхъ яфIэтыншу абыкIэ зи тхакIуэ гъуэгуанэр къыщIэзыдзэхэм къадэкIуэу повесть, роман хуэдэхэм хуэIэижь, лъэпкъ литературэм и жьантIэр зылъыса тхакIуэшхуэхэми литературэм а и жанр цIыкIумкIэ «щраIуэнтIэкIыж» къохъу. Ар щынэрылъагъущ адыгей литературэм, псом хуэмыдэу лъэпкъым гурыхь щыхъуа и романхэм яужькIэ, новеллэмкIэ, рассказымкIэ «езыIуэнтIэкIыжа» КIэрашэ Тембот и творчествэм.

17.08.2022, 14:40 - Литературэ

Къэхъуа Iуэху

Мы хъыбарыр къэзыIуэтэжар си гуащэм и анэ Вэрыкъуэ Хулэщ. Ди жылэм и къекIуэкIыкIам, абы дэсахэм ятеухуа хъыбар гъэщIэгъуэн куэд ищIэу, акъыл жан иIэу дунейм тетащ а цIыхубзыр.

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

ЗэIущIэхэр
26.12.2018 - 08:07 | 👁 47

Подробности...

Гуапагъэм дунейр къригъэлынущ!

Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ къэрал библиотекэм щекIуэкIащ волонтёрым и илъэсу Урысейм щагъэува 2018 гъэр зэрызэхуащIыжым теухуа зэIущIэ.
Политикэ
26.12.2018 - 08:07 | 👁 34

Подробности...

Медведев Дмитрий иригъэкIуэкIащ УФ-м и Президентым и деж Стратегие зыужьыныгъэмрэ лъэпкъ проектхэмкIэ щыIэ советым и президиумым и зэIущIэр. Связым и Iэмалхэр къигъэсэбэпри абы хэтащ КIуэкIуэ Казбек

Урысей Федерацэм и Правительствэм и УнафэщI Медведев Дмитрий Москва щригъэкIуэкIащ Урысейм и Президентым и деж Стратегие зыужьыныгъэмрэ лъэпкъ проектхэмкIэ щыIэ советым и президиумым и з
Спорт
26.12.2018 - 08:05 | 👁 22

Подробности...

ЕхъулIэныгъэкIэ зэхуащIыж

Къэбэрдей-Балъкъэрым СпортымкIэ и министерствэм щекIуэкIа пресс-конференцым щыхэплъэжащ илъэс иухым ди грэппрелхэр зыхэта зэхьэзэхуэхэм къыщагъэлъэгъуа зэфIэкIхэм.
Литературэ
26.12.2018 - 08:05 | 👁 127

Подробности...

Адыгэ литературэм и къэхъукъащIэ гъэщIэгъуэн

Фырэ-Къаныкъуэ Анфисэ и «Хьэтхэр» тхыдэ романым теухуауэ
Литературэ
26.12.2018 - 08:05 | 👁 46

Подробности...

АПХУЭДЭ ЩЫIЭКЪЫМ

 Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь, Дагъыстэным и цIыхубэ усакIуэ Гамзатов Расул Дагъыстэн АССР-м и Хъунзахъ районым хыхьэ Цадэ жылэм 1923 гъэм къыщалъхуащ.
Махуэгъэпс
26.12.2018 - 08:05 | 👁 15

Подробности...

Мы махуэхэм

♦Инджылызым, Австралием, Новэ Зеландием, Канадэм щагъэлъапIэ тыгъэ щIыным и махуэр ♦Словением и щхьэхуитыныгъэмрэ и зэкъуэтыныгъэмрэ я махуэщ ♦1783 гъэм Франджым щыщ физик Ленорман Луи Себастьян,...
ЗэIущIэхэр
26.12.2018 - 08:05 | 👁 11

Подробности...

ЗэгурыIуэныгъэм толажьэ

«Лъэпкъ лъапIэныгъэхэр зэгурыIуэныгъэм и лъабжьэщ» фIэщыгъэм щIэту мы гъэм ди республикэм щагъэзэщIа проектыр къазэрехъулIам теухуауэ щытащ иджыблагъэ Налшык щрагъэкIуэкIа пресс-конферен
ЗэIущIэхэр
26.12.2018 - 08:05 | 👁 29

Подробности...

Журналистхэм я ветеранхэр ягъэлъапIэ

УФ-м и Журналистхэм я зэгухьэныгъэр илъэси 100 зэрырикъур щагъэлъэпIащ КъБР-м Граждан жылагъуэ институтхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и министерствэм и актовэ пэшым.
Политикэ
26.12.2018 - 08:05 | 👁 12

Подробности...

КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэм иригъэкIуэкIащ Террорым пэщIэтынымкIэ комиссэмрэ КъБР-м щыIэ Оперативнэ штабымрэ я зэIущIэ

Правительствэм и Унэм КIуэкIуэ Казбек щригъэкIуэкIащ Террорым пэщIэтынымкIэ комиссэмрэ КъБР-м щыIэ Оперативнэ штабымрэ я зэIущIэ.
Спорт
26.12.2018 - 08:00 | 👁 11

Подробности...

Урышымрэ БищIомрэ я текIуэныгъэ

Осетие Ищхъэрэ - Аланием и къалащхьэ Владикавказ дэт «Манеж» спорт комплексым щызэхэтащ бэнэкIэ хуитымкIэ «Аланы» дунейпсо зэхьэзэхуэ.
Жылагъуэ
26.12.2018 - 08:00 | 👁 24

Подробности...

Урысей Гвардием и лэжьакIуэхэм лъы ят

Лермонтов къалэм дэт «Къэрал медико-биологие IуэхущIапIэм и Кавказ-Ищхъэрэ щIэныгъэ-клиникэ центрым» псапэ зэпылъ Iуэху къыхилъхьащ.
Спорт
21.12.2018 - 08:08 | 👁 48

Подробности...

Лъэпкъым и хъугъуэфIыгъуэ Iэпщэ Александр

IЭПЩЭ Александр Ладин и къуэр Къызбрун Езанэ (иджы ХьэтIохъущыкъуей) къуажэ къыщалъхуащ. 1959 - 1960, 1963, 1965, 1967 гъэхэм Налшык и «Спартак»-м, 1962 - 1963 гъэхэм - Москва и «Динамо»-м, 1964 гъэм...
Политикэ
21.12.2018 - 08:08 | 👁 24

Подробности...

УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэм и деж щылажьэ Советым и зэIущIэр Матовников А. А. Грознэ къалэм щригъэкIуэкIащ. Абы хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек

Грознэ къалэм Матовников Александр щригъэкIуэкIащ Урысей Федерацэм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэм и деж щылажьэ Советым и зэIущIэ.
Махуэгъэпс
21.12.2018 - 08:07 | 👁 59

Подробности...

Мэрем пшыхь

ГъущIым жырым жриIэрт: «Дэ тIури дыкъызыхэкIар зыщ икIи дызэщхьщ. АтIэ сыт уэ нэхъ лейуэ ущIагъэлъапIэр? Захуагъэкъым ар». Абы и жэуапу жырым жиIащ: «Пэжщ, дэ дыкъызыхахар зыщ икIи дызэщхьщ. Ауэ сэ...
Махуэгъэпс
21.12.2018 - 08:07 | 👁 16

Подробности...

Дунейм щыхъыбархэр

♦Илъэсым къриубыдэу махуэр щынэхъ кIэщIщ, жэщыр щынэхъ кIыхьщ ♦1610 гъэм яукIащ Урысейм пащтыхьыгъуэр щызыубыдыну хущIэкъуа Лжедмитрий ЕтIуанэр. ♦1891 гъэм США-м и Спрингфилд къалэм дунейм щыяпэу...
Литературэ
21.12.2018 - 08:05 | 👁 667

Подробности...

Зыми емыщхь хъэтI

 УсакIуэ телъыджэ, публицист, журналист Бещтокъуэ Хьэбас Къарней и къуэр 1943 гъэм мэкъуауэгъуэм и 5-м Бахъсэн щIыналъэм хыхьэ Ислъэмей къуажэм къыщалъхуащ.

Страницы