02.10.2022, 10:56 - ЩIалэгъуэ

Мы гъэм фокIадэм и 8-м щы­щIэдзауэ махуитхукIэ Налшык къалэ щекIуэкIащ IэщIагъэм хуэшэрыуэу зегъэужьынымкIэ агентствэм и щапхъэм тета еп­щIанэ «IэщIагъэлI ныбжьы­щIэ­хэр» лъэпкъ чемпионатыр. 

02.10.2022, 09:52 - Жылагъуэ

ЩыIэщ цIыху зэпIэзэрытыщэхэр, я лэ­жьыгъэкIи, я IуэхущIафэкIи, я унагъуэкIи. 

01.10.2022, 16:41 - ЩIалэгъуэ

Хабзэ хъуауэ, ди къэралым гъэ къэс щокIуэкI «Илъэсым и егъэджакIуэ» къэралпсо зэпеуэр. 

01.10.2022, 14:38 - ЗэIущIэхэр

Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир дыгъуасэ иригъэкIуэкIащ Урысей ­Федерацэм щIыналъэщIэхэр къызэрыхагъэхьэжым теухуа гуфIэгъуэ зэIущIэ.

01.10.2022, 12:00 - ЗэIущIэхэр

КъБР-м и Парламентым и бжьыхьэ лэжьэгъуэм зэры­щIадзэ зэIущIэр фокIадэм и 29-м ирагъэкIуэкIащ. Зэрыхабзэу, ар депутатхэм къызэIуахащ Урысей Федерацэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэр Респуб­ликэмрэ я къэрал гимнхэмкIэ. 

01.10.2022, 11:30 - ЗэIущIэхэр

КъБР-м и Iэтащхьэр фокIадэм и 29-м видео IэмалкIэ хэтащ УФ-м и Правительствэм ЩIыналъэ зыу­жьыныгъэмкIэ и комиссэм и зэIущIэм. Зэ­хуэсыр иригъэкIуэкIащ ­УФ-м и Прави­тельствэм и УнафэщIым и ­къуэдзэ Хуснуллин Марат. Зи гугъу ящIынухэм теухуауэ къэ­псэлъащ ухуэныгъэмрэ псэу­пIэ-коммунальнэ хозяйствэмкIэ министр Файзуллин Ирек.

30.09.2022, 17:00 - Литературэ

(Хъыбар)

Уи фIэщ мыхъун бжесIэнщ сэ. Зауэм и пэкIэ ди адэр шыбзыхъуэу Къущхьэхъу щыIэти, йоуэри, зы махуэ гуэрым тIэкIу зигъэпсэхуну къыдохьэж аби, мыпхуэдэу жеIэ:

30.09.2022, 14:25 - Тхыдэ

Къэбэрдей ӀуэрыӀуатэм щымащӀэкъым Шужьей теухуа хъыбархэр, Нэгумэ Шорэ и «Тхыдэми» къыхощ ар. Абы зэритхымкӀэ, «Къэбэрдейм япэм яӀа мамыр псэукӀэр ХьэтӀохъущыкъуэпщым зэфӀигъэувэжащ».

30.09.2022, 13:30 - Жылагъуэ

Пушкин Сергей - метрологщ, Совет Союзым и япэ атом сыхьэтыр къэзыгупсысахэм я пашэщ, усакIуэшхуэм и лIакъуэм пызыщахэм ящыщщ.

30.09.2022, 13:13 - Щэнхабзэ

Сочэ къалэм щызэхуащIыжащ къэфакIуэхэм папщIэ къызэрагъэпэщ «Дахагъэмрэ гуапагъэмрэ дунейр кърагъэлынущ» XXI щIыналъэ зэхуаку олимпиадэр. Хабзэ зэрыхъуауэ, ар къызэригъэпэщащ Дунейпсо Арткомитетым.

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Абы дегъэпIейтей
19.12.2018 - 08:08 | 👁 95

Подробности...

Битокъу Владимир и «Псышхуэхэр» фильмым теухуауэ аргуэру зэ

Сочи къалэм мэкъуауэгъуэм щекIуэкIа 29-нэ «Кинотавр» Урысей кинофестивалым «Дебют нэхъыфI дыдэр» унэтIыныгъэм саугъэт нэхъыщхьэр щыхуагъэфэщащ Горчилин Александр и «Кислота» фильмымрэ Б
Махуэгъэпс
19.12.2018 - 08:08 | 👁 33

Подробности...

Нобэ

♦ХуэмыщIауэ псэухэм защIэгъэкъуэным и дунейпсо махуэщ ♦Урысейм и дзэ тIасхъэщIэх къулыкъум и лэжьакIуэхэм я махуэщ
Тхыдэ
19.12.2018 - 08:07 | 👁 184

Подробности...

Пасэрей кхъухьхэр

Кхъухьым и тхыдэр илъэс мин зыбгъупщIым къыдобжэ.
Жылагъуэ
19.12.2018 - 08:07 | 👁 17

Подробности...

ДыщэкI Ибрэхьим и щIыхьыр

«Адыгэ псалъэ» газетри Правительствэмрэ Парламентым я нэIэ щIэту республикэм къы­щыдэкI адрей хъыбарегъащIэ къыдэкIыгъуэ­хэри электрон Iэмалым дытехьащ иджыблагъэ.
ЩIалэгъуэ
19.12.2018 - 08:00 | 👁 42

Подробности...

Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Адыгэхэр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 450-рэ щрикъу махуэхэм Козуб  Валерие  триха сурэтхэр.
ЗэIущIэхэр
19.12.2018 - 08:00 | 👁 21

Подробности...

Щхьэхуитыныгъэр жэуаплыныгъэм зэрепхар

КъБР-м и Парламентым иджыблагъэ щытепсэлъыхьащ «ЩIалэгъуалэ: щхьэхуитыныгъэмрэ жэуаплыныгъэмрэ» Iуэхугъуэм.
Литературэ
14.12.2018 - 08:08 | 👁 171

Подробности...

Зи усэбзэр къабзэ

Бахъсэн щIыналъэм хыхьэ Къулъкъужын Ипщэ къуажэм щыщ усакIуэ, журналист, зэдзэкIакIуэ Iэзэ Уэрэзей Афлик Пщымахуэ и къуэр псэужамэ, и ныбжьыр илъэс 71-рэ ирикъуат. Ар «Ленин гъуэгу» («Адыгэ псалъэ»)...
Махуэгъэпс
14.12.2018 - 08:07 | 👁 20

Подробности...

Нобэ

Академик Сахаров Андрей и фэеплъ махуэщ. ­Совет физик, жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэ, Нобель саугъэтым и лауреат Сахаров Андрей 1989 гъэм дунейм ехыжащ.
ЗэIущIэхэр
14.12.2018 - 08:07 | 👁 32

Подробности...

Iулъхьэм нэхъ ерыщу пэщIэтыпхъэщ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Прокуратурэм щекIуэкIащ ещанэ форум зэIуха.
Политикэ
14.12.2018 - 08:07 | 👁 9

Подробности...

Кадыров Азрэт Iуащхьэмахуэ районым и прокурорщ

Урысей Федерацэм и Генеральнэ прокурорым дыгъэгъазэм и 12-м къыдигъэкIа унафэмкIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iуащхьэмахуэ районым и прокурорым и къулыкъум илъэситху пIалъэкIэ ягъэуващ Кадыров
Политикэ
14.12.2018 - 08:05 | 👁 22

Подробности...

Дунейм щыхъыбархэр

«Трансгенные продукты» жыхуаIэм щымышынэ къэгъуэтыгъуейщ, зищIысым фIыуэ дыщыгъуазэкъыми. ЩIэныгъэлIхэр тIу зэрищIыкIауэ щызэдауэкIэ, дзыхь щIахуумыщIын щхьэусыгъуэ щыIэщ. КъызэрыщIэкIымкIэ, ар...
Махуэгъэпс
14.12.2018 - 08:05 | 👁 51

Подробности...

МЭРЕМ ПШЫХЬ

*Тыгъэ къуатам и уасэракъым гуапэр, Ар къозытам и уасэращ. *ЦIыху губзыгъэр зэи имыIуэху хэлъэдэнукъым, Губзыгъэу зыкъызыщыхъужыращ дэни хэпкIэнур. *Ущыуэныр апхуэдэу бэлыхьышхуэкъым,...
Тхыдэ
14.12.2018 - 08:00 | 👁 64

Подробности...

Хъан Къаплъэн-Джэрий Къэбэрдей хэкум къыщемыхъулIа и зекIуэмрэ езыр зэрытрагъэкIамрэ

Смирнов Владимир ­(1846 - 1922) Бытырбыху дэт университетым и КъуэкIыпIэ факультетыр 1870 гъэм «хьэ­рыпыбзэмкIэ, персыбзэмкIэ, тыркубзэмкIэ кандидат» IэщIагъэр иIэу къэзыуха урыс тхыдэдж
Политикэ
14.12.2018 - 08:00 | 👁 11

Подробности...

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал дамыгъэхэр тыным и IуэхукIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ

Къахьа ехъулIэныгъэхэм папщIэ икIи илъэс куэдкIэ хьэлэлу зэрылэжьам къыхэкIыу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЩIыхь тхылъыр етын
Политикэ
14.12.2018 - 08:00 | 👁 35

Подробности...

«Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэ щиIэ фIыщIэм папщIэ» орденыр Сэбаншы Р. Къ. етыным и IуэхукIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэралыгъуэр зэтегъэувэным къаруушхуэ зэрырихьэлIам икIи жылагъуэ лэжьыгъэм жыджэру зэрыхэтым къыхэкIыу «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэ щиIэ фыщIэм папщIэ»
ЗэIущIэхэр, Политикэ
14.12.2018 - 08:00 | 👁 18

Подробности...

КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Наркотикхэм япэщIэтынымкIэ и комиссэм и зэIущIэ

КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ К. В. Правительствэм и Унэм щригъэкIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Наркотикхэм япэщIэтынымкIэ и комиссэм и зэIущIэ.

Страницы