19.08.2022, 18:10 - Спорт

Ислъэмей щекIуэкIащ мини-футболымкIэ къуажэ чемпионат. ЩIыпIэ администрацэм къызэригъэпэща зэхьэзэхуэм хэтащ футболист 54-рэ къызэщIэзыубыда командих. 

19.08.2022, 15:58 - Жылагъуэ

УФ-м ЦIыхухэм щIэныгъэ егъэгъуэтынымрэ щIэныгъэ нэхъыщхьэмкIэ и министерствэм и жэрдэмкIэ лъэныкъуэ куэдкIэ къапщытащ къэралым ит еджапIэ нэхъыщхьэхэм 202I гъэм ирагъэкIуэкIа лэжьыгъэр икIи абы къигъэлъэгъуащ Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и зэфIэкIыр нэхъ ин зэрыхъуар.

19.08.2022, 14:55 - Жылагъуэ

КъБР-м щыIэ МВД-м и лэжьакIуэхэр, Сабийм и хуитыныгъэхэмкIэ уполномоченнэу КъБР-м щыIэмрэ республикэм Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министерствэм и щIалэгъуалэ центрымрэ я лIыкIуэхэр ящIыгъуу, щыIащ узыншагъэр щрагъэфIакIуэ «Атажукино» комплексым щылажьэ «Лидер» сменэм. ХьэщIэхэм абы зыщызыгъэпсэху сабийхэм профилактикэ Iуэху щхьэпэ драгъэкIуэкIащ. 

19.08.2022, 13:41 - Тхыдэ

Пщыхьэ, Шахэ, Щхьэгуащэ, Кхъужьыпс я псыхъуащхьэхэр зэпызыгъэщхьэхукI къурш гуэрэным щхьэщылъэгыкI бгыхэм я нэхъ уардэщ Фыщт Iуащхьэжьу метр 2888-рэ зи лъагагъыр. 

19.08.2022, 11:26 - Щэнхабзэ

Уфа щыщ Коченковэ Еленэ и репортажыр зытеухуар Налшыкрэ а къалэм щызригъэцIыхуахэмрэщ. ЦIыхубзыр щолажьэ «Октябрьский нефтяник» газетым.

18.08.2022, 16:00 - Щэнхабзэ

Урысейм ХудожествэхэмкIэ академием хэт, Санкт-Петербург ХудожествэмкIэ и академием и  профессор, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ сурэтыщI СэвкIуий Хьэмид  нобэ ди псэлъэгъущ.

18.08.2022, 12:28 - Щэнхабзэ

         Налшык и Къэбэрдей уэрамым и «Периметр» арт-IуэхущIапIэм щызэхуащIыжащ шыщхьэуIум и 9-11-хэм ирагъэкIуэкIа «Букля» литературэ фестивалыр. Ар къызэрагъэпэщащ «Букля» литературэ клубымрэ КъБР-м Къалэн куэд щагъэзащIэ  и центрымрэ, Урысей щIалэгъуалэм я грант дэIэпыкъуныгъэм и фIыгъэкIэ. 

18.08.2022, 10:35 - Жылагъуэ

Сосналы СулътIан и цIэр Кавказым и тхыдэщIэм  хэтха хъуащ, а цIыхум  адыгэ лъэпкъым и пщIэр зэриIэтам шэч хэлъкъым.

17.08.2022, 15:54 - Литературэ

Прозэм и жанр щхьэхуэхэм къащхьэщыкIыу, рассказым лъабжьэ хуэхъу хабзэр гъащIэм и зы пычыгъуэу, Iуэхугъуэу зэманым и нэщэнэ нэхъыщхьэхэр къызэщIэзыубыдэрщ. А жанрыр нэхъ яфIэтыншу абыкIэ зи тхакIуэ гъуэгуанэр къыщIэзыдзэхэм къадэкIуэу повесть, роман хуэдэхэм хуэIэижь, лъэпкъ литературэм и жьантIэр зылъыса тхакIуэшхуэхэми литературэм а и жанр цIыкIумкIэ «щраIуэнтIэкIыж» къохъу. Ар щынэрылъагъущ адыгей литературэм, псом хуэмыдэу лъэпкъым гурыхь щыхъуа и романхэм яужькIэ, новеллэмкIэ, рассказымкIэ «езыIуэнтIэкIыжа» КIэрашэ Тембот и творчествэм.

17.08.2022, 14:40 - Литературэ

Къэхъуа Iуэху

Мы хъыбарыр къэзыIуэтэжар си гуащэм и анэ Вэрыкъуэ Хулэщ. Ди жылэм и къекIуэкIыкIам, абы дэсахэм ятеухуа хъыбар гъэщIэгъуэн куэд ищIэу, акъыл жан иIэу дунейм тетащ а цIыхубзыр.

ЩЭНХАБЗЭ

Щэнхабзэ
20.03.2019 - 08:02 | 👁 24

Подробности...

«Сэри адыгэлъщ сщIэтыр»

Кавказым и художник нэхъыфIхэм ящыщ зыт Жэмыфэ (Чемсо) Виктор Мусэ и къуэр (1933 - 1996 гъгъ.).
Щэнхабзэ
15.03.2019 - 08:14 | 👁 115

Подробности...

ЦIыху Iэпкълъэпкъым щыщхэр

Щхьэм и Iыхьэхэр Щхьэ - голова. Щхьэ къупщхьэ - (мыр къупщхьэ щхьэхуэ зэгуэгъу 32-уэ егуэшыж, шэрыпI псэущхьэ псоми я зэхуэдэу, 33-рэ зиIэр кхъуэ закъуэращ - и пэ бетакъым и лъабжьэр къыхохьэри) -...
Щэнхабзэ
13.03.2019 - 08:07 | 👁 65

Подробности...

«ХамэщIым ди натIэ щыхъуар»

Абазэ Ибрэхьим иужьрей илъэсым къыдигъэкIа тхылъхэм ящыщщ иджыблагъэ къытIэрыхьар, «ХамэщIым ди натIэ щыхъуар» зыфIищар. Ар и бжыгъэкIэ щитху хъууэ Анкара дунейм къыщытехьащ.
Щэнхабзэ
20.02.2019 - 08:05 | 👁 123

Подробности...

«Невиновен» фильмыр Сочэ щагъэлъагъуэ

Мазаем и 15 - 17 махуэхэм Сочэ щекIуэкIащ «Сочи Фильм Фестиваль» ещанэ дунейпсо кинофестивалыр.
Щэнхабзэ
20.02.2019 - 08:02 | 👁 48

Подробности...

Къэшэж Иннэ ящыгъупщэркъым

КъБКъУ-м и щIэныгъэ библиотекэм щекIуэкIащ «Светлый взгляд Инны Кашежевой» пшыхь гукъинэжыр.
Щэнхабзэ
13.02.2019 - 08:14 | 👁 38

Подробности...

И псэр лъэпкъым хуэушэрт

Адыгэ усакIуэ Къэшэж Иннэ Инал и пхъум (1944 гъэм Москва къыщалъхуащ) и анэр урыст, и адэр Къармэхьэблэ къыдэкIа адыгэ щIалэт.
Щэнхабзэ
13.02.2019 - 08:13 | 👁 35

Подробности...

УсакIуэр ягу къыщагъэкIыж

НыбжьыщIэхэм я библиотекэм, Мечиев Кязим и цIэр зезыхьэм, щекIуэкIащ «Ношу я в сердце снежные вершины» литературэ-макъамэ пшыхь гукъинэжыр.
Щэнхабзэ
06.02.2019 - 08:08 | 👁 29

Подробности...

«Дунейр зэрыплъагъущ…»

Гъэлъэгъуэныгъэ  Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм иджыблагъэ къыщызэIуахащ куржы сурэтыщI Хизанишвили Русудан и IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэ. «Книга вымышленных...
Щэнхабзэ
25.01.2019 - 08:07 | 👁 95

Подробности...

КIыкIэ Софие: Уэрэдым хэт­ дэтхэнэ псалъэри, уи плъэкIэ къудейри гум къыбгъэдэкIын хуейщ

Адыгэ Республикэм щIыхь зиIэ и артисткэ, Урысей Федерацэм и щэнхабзэ къалащхьэ Санкт-Петербург щыцIэрыIуэ оперэ уэрэджыIакIуэ КIыкIэ Софие и творческэ гъуэгу дахэм куэд кIэлъоплъ икIи д
Щэнхабзэ
23.01.2019 - 08:09 | 👁 82

Подробности...

ДУНЕЙПСО УТЫКУМ КЪЫХУИГЪЭЩIА

Илъэс 85-рэ ирикъуащ «Кабардинка» къэрал къэфакIуэ академическэ ансамблыр. А зэманым къриубыдэу ехъулIэныгъэшхуэхэр зыIэрагъэхьащ цIэрыIуэ хъуа гуп зэкъуэтым хэтхэм. Ансамблым къикIуа гъуэгуанэм...
Щэнхабзэ
18.01.2019 - 08:00 | 👁 79

Подробности...

Зи ролхэр гукъинэж

ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмтеатрым и артист пажэхэм ящыщ, Урысей Федерацэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ щIыхь зиIэ я артист Балъкъыз Валерэ и ныбжьыр мы махуэхэм илъэс 70...
Щэнхабзэ
16.01.2019 - 08:02 | 👁 106

Подробности...

Макъамэбзэм и тхьэ Темыркъан Юрэ

«Иджырей зэманым и дирижёр щэджащэ», «Макъамэбзэм и пащтыхь», «Дуней псом щыцIэрыIуэ дирижёр», «Дирижёр Iуэхум и тхьэ»… Мыхэр ди хэкуэгъу, Къэбэрдей-Балъкъэрым хиубыдэ Зэрэгъыж къуажэ щыщ, дуней псом...
Щэнхабзэ
28.12.2018 - 08:08 | 👁 130

Подробности...

Афэрым, «Вагъуэ цIыкIу»!

Зэман кIэщIым къриубыдэу ди республикэми нэгъуэщI щIыналъэхэми цIэрыIуэ зыщызыщIыфа гуп дахэщ щапхъэ зытрах «Вагъуэ цIыкIу» къэфакIуэ ансамблыр.
Щэнхабзэ
26.12.2018 - 08:00 | 👁 57

Подробности...

Артист пажэр ягъэлъапIэ

Дэрбзэр, дизайнер Сэралъп Мадинэ и Арт-центрым дыгъэгъазэм и 18-м щекIуэкIащ артист, режиссёр, журналист цIэрыIуэ Iусейн Олег и «Монолог актёра» пшыхьыр.
Щэнхабзэ
19.12.2018 - 08:05 | 👁 123

Подробности...

«СИ ДАХАГЪЫМ КЪРИФЩIЭРКЪЭ СЫЗЭРЫАДЫГЭР?» Кином и «пащтыхь гуащэ» Шорэ Тюркан

Лъэпкъым щыщ цIыху пажэхэм я зэфIэкIым бэр ирогушхуэ. Апхуэдэ щапхъэхэм ящыщщ Шорэ Нэгумыкъуэ Бэчмырзэ и унэкъуэщ пщащэ Шорэ Тюркани. Ар актрисэ цIэрыIуэщ, режиссёрщ, сценарий етх.
Щэнхабзэ
14.12.2018 - 08:05 | 👁 96

Подробности...

Пшынэ Iэпэр лъапэрисэм, къафэр пкъыкъым, къафэр псэрщ

  «Кабардинка» къэрал академическэ ансамблыр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 85-рэ ирокъу

Страницы

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Политикэ
09.06.2022 - 10:53 | 👁 12

Подробности...

Елизаветэ ЕтIуанэр пащтыхь гуащэ зэрыхъурэ илъэс 70 ирокъу

1926 гъэм мэлыжьыхьым и 2I-м дунейм къытехьа инджылыз пащтыхь гуащэ Елизаветэ ЕтIуанэм егъэлъапIэ къэралым и унафэр къызэрыIэрыхьэрэ илъэс 70 зэрырикъур. 
Махуэгъэпс
09.06.2022 - 09:22 | 👁 5

Подробности...

Нобэ

Зэныбжьэгъухэм я дунейпсо махуэщ Аккредитацэм и дунейпсо махуэщ
Жылагъуэ
08.06.2022 - 18:58 | 👁 7

Подробности...

Хэку зауэшхуэмрэ лъэпкъ тхыдэмрэ

Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым «Хэку зауэшхуэр лъэпкъхэм я тхыдэм къызэрыхэнар» зи фIэщыгъэ тхыгъэ зэпеуэм щытекIуахэмрэ къыщыхэжаныкIахэмрэ я гъэфI
Жылагъуэ
08.06.2022 - 17:52 | 👁 9

Подробности...

МащIэри куэду къызыщыхъухэр

Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым иджыблагъэ гуфIэгъуэ зэIущIэшхуэ щекIуэкIащ – еджапIэм и къудамэ нэхъ жьы дыдэхэм ящыщ икIи лъэныкъуэ куэдкIэ ныбжьыщ
Литературэ
08.06.2022 - 17:00 | 👁 6

Подробности...

Лъэпщрэ Тхьэгъэлэджрэ я баз

Зы гъатхэ гуэру, вэгъуэ зэманыр къыщысым, Тхьэгъэлэдж Лъэпщ деж кIуащ, фIэбз иригъэщIыну.
Литературэ
08.06.2022 - 16:31 | 👁 6

Подробности...

МыIэрысэ хущхъуэхэр

Ди хьэблэ дэсащ щIалэ цIыкIуитI: Къумыкъу Болэрэ Шагъыр Мышэрэ. Ахэр зэныбжьэгъуфIт, зы махуэ зэхуэмызамэ, зэхуэзэшу. Болэ Iэпсыгъуэлъэпсыгъуэт, нэбжьыц кIырт, Iупэ Iувт.
Жылагъуэ
08.06.2022 - 15:22 | 👁 9

Подробности...

ГукъэкIыжхэр

Украинэм нобэ щекIуэкIым зигу иримыгъу къэгъуэтыгъуейщ. ЩIэблэзэрыукIыр гуIэгъуэщ - я дэтхэнэри зыгуэрым и бынщ, и дэлъхущ, и ныбжьэгъущ…
Жылагъуэ
08.06.2022 - 15:18 | 👁 13

Подробности...

ЗэфIэкI лъагэхэр къегъэлъагъуэ

Жэуаплыныгъэшхуэ зыпылъщ дохутыр IэщIагъэр. Абы и дэтхэнэ унэтIыныгъэми уехъулIэн папщIэ щIэныгъэшхуэрэ Iэзагъышхуэрэ ббгъэдэлъын хуейщ. Адрей псом хуэдэжкъым педиатриер, къеузыр къыбжезымыIэф сабийм...
Жылагъуэ
08.06.2022 - 14:55 | 👁 12

Подробности...

Я лэжьыгъэр йофIакIуэ

Лышх узыфэхэм щеIэзэ республикэ диспансерым и мылъку-техникэ зэфIэкIыр иужьрей илъэсищым хэпщIыкIыу ирагъэфIэкIуащ. «Узыншагъэр хъумэн» лъэпкъ проектым хыхьэу сом мелуан 500-м щIигъу и уасэ Iэмэпсымэ...
ЩIалэгъуэ
08.06.2022 - 14:14 | 👁 15

Подробности...

Венерэм блэкI лъагъуэкIэ

США-м и Мэриленд штатым хыхьэ Балтимор къалэм Хопкинс Джон къыщызэIуихауэ щыIэ университетым (Johns Hopkins University жыхуиIэрщ, и къудамэхэр Китайм и Нанкин, Италием и Болонье къалэхэм дэ
Жылагъуэ
08.06.2022 - 13:44 | 👁 10

Подробности...

ЩIэблэр узыншэмэ, къэкIуэнуми узыщегъэгугъ

Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым Гинекологхэмрэ гъэундэрэщхъуакIуэхэмрэ (анестезиологхэмрэ) я кавказпсо зэгухьэныгъэм и щIэныгъэ-егъэджэныгъэ зэхуэсыр иджыбла
Махуэгъэпс
08.06.2022 - 13:22 | 👁 4

Подробности...

НОБЭ

Хыхэм я дунейпсо махуэщ
Спорт
07.06.2022 - 18:19 | 👁 8

Подробности...

ГТО-р къызэрапщытэ Iэмэпсымэхэр

 «Спортыр гъащIэм и мардэщ» къэрал проектым и гъэзэщIэным къызэщIиубыдэу 2019 гъэ лъандэрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щокIуэкI ГТО-м и мардэхэр къыщапщытэ спорт ухуэныгъэхэр зыхуэныкъуэхэмкIэ
Литературэ
07.06.2022 - 17:55 | 👁 12

Подробности...

Нэпсыншэ хъуа

Ди хьэблэ дэсащ Жалдузхъан зи цIэ фызыжь. Ар Балъкъэрхэ я нысэт. И Iыхьлыхэри сабийхэри абы дызэреджэр ТIасцIыкIут.
ЩIалэгъуэ
07.06.2022 - 16:44 | 👁 18

Подробности...

Зыхуей псомкIи къызэгъэпэщауэ

Сабийхэм я гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэр къызыхуэтыншэу къызэгъэпэщыным, а лъэхъэнэр цIыкIухэм нэгузыужьу, гукъинэжу ирахьэкIыным къэрал гулъытэ егъуэт.
Махуэгъэпс
07.06.2022 - 15:09 | 👁 20

Подробности...

ПсыщIэгъэлъадэм и махуэ

Мыр, мэкъуауэгъуэм и япэ тхьэмахуэ махуэм хуэзэу, ди къэралым гъэ къэс щагъэлъапIэ мэкъумэшым пыщIа, абы зи гуащIэ езыхьэлIэ  псоми.

Страницы