24.03.2023, 15:09 - Жылагъуэ

Урысей МВД-м Iуащхьэмахуэ районым щиIэ къудамэм и лэжьакIуэхэм даIыгъащ «Лъы тыи, цIыхур къегъэл» Iуэхур.

24.03.2023, 15:07 - Жылагъуэ

«Урысей гвардием и махуэхэр» акцэм хыхьэу Ведомствэм щIэмыт Бахъсэн къудамэм и лэжьакIуэхэм Бжэ зэIухам и махуэ драгъэкIуэкIащ ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ школым и кадет классым щеджэхэм. 

24.03.2023, 12:42 - ЩIалэгъуэ

Жэбалы Заирэ зи лэжьыгъэхэм псэм зыдащI сурэтыщI ныбжьыщIэщ. Абы щIэщыгъуэ къыхелъагъукIыф дунейм. И сурэтхэр къыхех щIыуэпсым, къаIэпех къуалэбзухэм, къахегъуатэ къэкIыгъэхэм. Псэ хелъхьэри, ущеплъкIэ мыгурыIуэгъуэу къару щабэ гуэр хыболъагъуэ.

22.03.2023, 17:05 - Политикэ

ЛIыщхьитIыр Москва щызэхуэзэным ипэ къихуэу, гъатхэпэм и I9-м, «Жэньминь жибао» газетым къытридзащ Путин Владимир и тхыгъэ «Урысеймрэ Китаймрэ зэкъуэту я къэкIуэнум толажьэ» фIэщыгъэм щIэту. 

22.03.2023, 16:55 - Жылагъуэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и гъуэгухэм щолажьэ административнэ хабзэр къызэпызыудахэр зытх автомат комплекс 212-рэ. 

22.03.2023, 16:24 - Щэнхабзэ

Псыдзэри, щIыхъейри, къэбэкъауэри, зэманри пэмылъэщу нобэ къэса мывэ фэеплъхэр умыгъэщIагъуэу плъэкIыркъым. 

22.03.2023, 16:22 - Щэнхабзэ

Налшык дэт Къэрал концерт гъэлъэгъуапIэм литературэ пшыхь гъэщIэгъуэн иджыблагъэ къыщызэрагъэпэщащ. «Общество книголюбов» зэгухьэныгъэм жэрдэм ищIа зэхуэсым щытепсэлъыхьащ тхакIуэ, усакIуэ Мусукаевэ Сакинат «Когда летаешь, нельзя бояться» зыфIища и тхылъым. 

22.03.2023, 12:49 - Литературэ

ХьэтIохъущокъуэ Едыджыпщым лIы и псалъэ итати, къэгъазэ иIэжтэкъым. Аргуэру пелуанитI къегъуэтри, егъэIущ.

22.03.2023, 12:45 - Щэнхабзэ

Хабзэр хъугъуэфIыгъуэ нэхъыщхьэщ зей лъэпкъым зэи къыпхутемыхыну.

20.03.2023, 16:44 - Жылагъуэ

Языныкъуэ жыг лIэужьыгъуэхэр цIыхум нэхърэ куэдкIэ нэхъыбэрэ мэпсэу. Ауэ куэдым ящIэу пIэрэ цивилизацэ зыбжанэм я къэунэхугъуэмрэ кIуэдыжыгъуэмрэ зи «нэгу щIэкIа», илъэс мин бжыгъэ зи ныбжь жыгыжьхэр нобэм къызэрысар?!

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Политикэ
14.12.2018 - 08:00 | 👁 38

Подробности...

«Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэ щиIэ фIыщIэм папщIэ» орденыр Сэбаншы Р. Къ. етыным и IуэхукIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэралыгъуэр зэтегъэувэным къаруушхуэ зэрырихьэлIам икIи жылагъуэ лэжьыгъэм жыджэру зэрыхэтым къыхэкIыу «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэ щиIэ фыщIэм папщIэ»
ЗэIущIэхэр, Политикэ
14.12.2018 - 08:00 | 👁 20

Подробности...

КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Наркотикхэм япэщIэтынымкIэ и комиссэм и зэIущIэ

КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ К. В. Правительствэм и Унэм щригъэкIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Наркотикхэм япэщIэтынымкIэ и комиссэм и зэIущIэ.
ЗэIущIэхэр
14.12.2018 - 08:00 | 👁 16

Подробности...

КIуэкIуэ Казбек еджэнымкIи спортымкIи ехъулIэныгъэшхуэ зиIэ школакIуэхэм паспортхэр яритащ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек Урысей Федерацэм и цIыхум и паспортыр КъБР-м и Правительствэм и Унэм щаритащ республикэм и шко
ЗэIущIэхэр
14.12.2018 - 08:00 | 👁 17

Подробности...

Урысей Федерацэм и Конституцэр илъэс 25-рэ зэрырикъум теухуа гуфIэгъуэ зэхыхьэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ Урысей Федерацэм и Конституцэр илъэс 25-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ Кремлым щекIуэкIа гуфIэ
Махуэгъэпс
12.12.2018 - 08:08 | 👁 12

Подробности...

Гу зылъытапхъэ

«Адыгэ псалъэ» газетым и къыкIэлъыкIуэ номерыр къыщыдэкIынур дыгъэгъазэм и 15-рщ.
Абы дегъэпIейтей
12.12.2018 - 08:07 | 👁 41

Подробности...

Коррупцэм пэщIэтыным теухуа псалъэмакъ

Коррупцэм пэщIэтынымкIэ дунейпсо махуэм теухуа семинар иджыблагъэ щекIуэкIащ Бахъсэн районым и щIыналъэ администрацэм.
Тхыдэ
12.12.2018 - 08:07 | 👁 321

Подробности...

Кавказ шуудзэм хэта офицерхэмрэ Георгий щихъым и орденым и нагъыщэ псори зыхуагъэфэща адыгэ лIыхъужьхэмрэ

 XVI лIэщIыгъуэм икухэм, адыгэ-урыс зэгурыIуэныгъэм ипкъ иткIэ, ди лъэпкъым къыхэкIа куэдым урысыдзэм къулыкъу щащIэу, Урысей къэралыгъуэр лъэ быдэкIэ увыным я зэфIэкIи я гуащIи халъхьэу щытащ.
Спорт
12.12.2018 - 08:05 | 👁 53

Подробности...

Дунейпсо адыгэ вагъуэхэр

(КIэухыр. ПэщIэдзэр дыгъэгъазэм и 5-мрэ и 7-мрэ къыдэкIахэм итщ). Ещанэ Iыхьэ. ЩIы хъурейм щытепщахэр
Тхыдэ
12.12.2018 - 08:05 | 👁 193

Подробности...

Черкасскэ пщыхэм я лъэпкъ дамыгъэр

«Урысеипщхэм я лъэпкъ дамыгъэхэр» тхылъым и етIуанэ томым 1798 гъэм къытехуауэ щытащ ар.
Махуэгъэпс
12.12.2018 - 08:00 | 👁 15

Подробности...

Нобэ

Дыгъэгъазэм и 12, бэрэжьей Урысей Федерацэм и Конституцэм и махуэщ. 1993 гъэм цIыхубэ IэIэткIэ къащтащ УФ-м и Конституцэр. Тыркумэныр зы къэрали и Iуэху хэмыIэбэным и махуэщ Къыргъызстаным и лъэпкъ...
Политикэ
12.12.2018 - 08:00 | 👁 16

Подробности...

ЩIыпIэ унафэр зэрызэрагъакIуэм куэд елъытащ

КъБР-м и Парламентым и Президиумым и зэ­IущIэм Правительствэм щыхухаха зэманым ­хиубыдэу депутатхэр тепсэлъыхьащ «Урысей Федерацэм щIыпIэ унафэр щызегъэкIуэныр къызэгъэпэщынымкIэ псоми яхуэгъэза ха
Махуэгъэпс
07.12.2018 - 08:08 | 👁 16

Подробности...

Нобэ

♦ЦIыхухэр къызэрырашэкI авиацэм и дунейпсо махуэщ.
Жылагъуэ
07.12.2018 - 08:08 | 👁 57

Подробности...

Адыгэ анэм и щIыхькIэ

ЦIыху щхьэхуэ, е лъэпкъ псо ирехъу, хэти и щхьэр лъагэу ирегъэлъагъуж, къызэринэкIа тхыдэ лъэужьым щIэукIытэн къытемынэмэ.
Махуэгъэпс
07.12.2018 - 08:08 | 👁 51

Подробности...

ЩIыуэпс Дызыщыпсэу щIыр - бжыгъэхэмкIэ

ЩIэныгъэлIхэм къызэрахутамкIэ, дызыщыпсэу ЩIымрэ Дыгъэ системэм хиубыдэ вагъуэхэмрэ адрей планетэхэмрэ илъэс меларди 4,6-рэ и пэкIэ къэунэхуащ. ЦIыхур хьэршым и гъунапкъэ жыжьэхэм нэплъысащ.
Литературэ
07.12.2018 - 08:07 | 👁 33

Подробности...

Моттаевэ Светланэ

ИмыщIар хэт гуауэм чэф? Чэф гуфIэгъуэм имыщIар хэт? ГъащIэ гуэр къэзыгъэщIауэ ЩыIэ зи нэр мыхъуа псыф?
Спорт
07.12.2018 - 08:07 | 👁 61

Подробности...

Дунейпсо адыгэ вагъуэхэр

(КIэлъыкIуэр. ПэщIэдзэр  дыгъэгъазэм и 5-м къыдэкIам итщ). ЕтIуанэ Iыхьэ. Адэжь хэкум мыкIуэщIын къару къызыхилъхьахэр

Страницы