09.06.2023, 12:30 - Жылагъуэ

Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым иджыблагъэ ягу къыщагъэкIыжащ филологие щIэныгъэхэмкIэ доктор, профессор, Урысейм ит еджапIэ нэхъыщхьэхэм щылажьэ, Америкэм и щэнхабзэмрэ гъуазджэмрэ фIыуэ зылъагъухэм я Зэгухьэныгъэм хэт, Джордж Сорос и цIэр зезыхьэ саугъэтым и лауреат ЩоджэнцIыкIу Нинэ. 

09.06.2023, 12:16 - Литературэ

Сэ си адэр сщIэжыркъым. 

09.06.2023, 12:11 - Литературэ

«Мывэбрум зэ дынэсыжатэмэ, ди унэ дынэсыжа тщыхъунт», - жиIэрт сыт щыгъуи си щэкIуэгъу Тыгъуэн дадэ, Гынгухъущхьэ щакIуэ дыкъыздикIыжым.

07.06.2023, 17:31 - Литературэ

Быным я щIыбагъ къыщыпхуагъазэм деж хьэлъэщ. Иужьрей илъэсипщIым си бын балигъхэр къызэпсалъэркъым, сыкъыщалъхуа махуэм зэзэмызэ къыщащI щыIэщ армыхъу. 

07.06.2023, 12:11 - Жылагъуэ

ЦIыхум и цIэмрэ зищIысымрэ зытет пасэрей картэ цIыкIухэр пхъэм е ятIэм къыхэщIыкIат. 

07.06.2023, 11:04 - Жылагъуэ

Гувэми щIэхми, цIыхур и блэкIам щыхуеплъэкIыж, и лъабжьэхэр къыщитIэщIыж, къызыхэкIар къыщилъыхъуэж зы лъэхъэнэ и гъащIэм къыхохуэ.

05.06.2023, 14:10 - Махуэгъэпс

Мыр, мэкъуауэгъуэм и япэ тхьэмахуэ махуэм хуэзэу, ди къэралым гъэ къэс щагъэлъапIэ мэкъумэшым пыщIа, абы зи гуащIэ езыхьэлIэ  псоми. Апхуэдэхэм ящыщщ, зэрыгурыIуэгъуэщи, агрономхэр, инженерхэр, щIым епха IуэхущIапIэ зэмылIэужьыгъуэхэм я унафэщIхэр, абыхэм щылажьэ цIыху къызэрыгуэкIхэр.    

04.06.2023, 14:57 - Щэнхабзэ

«ТIэкIу укъыкIэрыхуащ, Залинэ, дэ ар зэрытлъагъурэ куэд щIащ» - къызжезыIэни щыIэнщ си къалэмыр къызыхуэсщтар къыщащIэкIэ. 

04.06.2023, 12:55 - Щэнхабзэ

ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Кэбэрдей къэрал драмэ театрым иджыблагъэ щрагъэкIуэкIащ тхакIуэ, уса­кIуэ, журналист Хьэх Сэфарбий къызэралъхурэ илъэс ­85-рэ зэрырикъум теухуа фэ­еплъ зэпеуэ.

03.06.2023, 14:10 - Жылагъуэ

УФ-м и Федеральнэ Зэхуэ­сым и Къэрал Думэм ЛэжьыгъэмкIэ, социальнэ политикэмрэ ветеранхэм я IуэхухэмкIэ и комитетым и унафэщI Нилов Ярослав я пашэу лIы­кIуэ гуп лэжьыгъэ IуэхукIэ мы махуэхэм Къэбэрдей-­Балъкъэрым щыIэщ.

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Махуэгъэпс
13.09.2019 - 08:19 | 👁 12

Подробности...

Дунейм щыхъыбархэр

Урысейм щыщу Тыркум я нэгу зыщрагъэужьыну кIуа унагъуэ куэдым я дежкIэ гуауэшхуэу къыщIидзащ я мыгъэрей зыгъэпсэхугъуэр: мы илъэсым абы дунейм щехыжащ цIыху 88-рэ.
Жылагъуэ
13.09.2019 - 08:18 | 👁 3

Подробности...

Хэхыныгъэр щекIуэкIа махуэм энергетикхэр тэмэму лэжьащ

Хэхыныгъэр щекIуэкIа фокIадэм и 8-м «Кавказ Ищхъэрэ Россети» IуэхущIапIэм и «Къэббалъкъэнерго» къудамэм и IэнатIэ псори зэблэу къыхэмыкIыу лэжьащ.
Жылагъуэ
13.09.2019 - 08:17 | 👁 26

Подробности...

ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ щрикъум ирихьэлIэу

Совет Союзым и ЛIыхъужь, генерал Кузнецов Георгий и гъащIэмрэ и къекIуэкIыкIамрэ щыгъуазэ хъуа дэтхэнэми игъэщIэгъуапэу жиIэнщ: «Мы цIыхум имыгъэунэхуауэ сыт щыIэ?!
Махуэгъэпс
13.09.2019 - 08:12 | 👁 20

Подробности...

Мэрем пшыхь

Нобэрей щIалэгъуалэм я дуней тетыкIэмкIэ мыарэзыуэ псалъэмакъ зэхуэмыдэхэр ирагъэкIуэкIыу куэдрэ зэхыбох. Апхуэдэу щытми, псори зы къупхъэм щIэбгъэкIыныр тэмэмкъым. ФIыи Iеи здэщымыIэ щыIэкъым....
Спорт
13.09.2019 - 08:10 | 👁 9

Подробности...

Дэрэжэгъуэм къыпещэ!

Премьер-лигэм щыхэтыну етIуанэ илъэсыр «Спартак-Налшыкым» нэхъ къызэрехьэлъэкIынур гурыIуэгъуэт. Гъэ кIуам зыхуеину очко бжыгъэр къацIыхухукIэ зэригъэпэщри, ар гуп нэхъыщхьэм къыхэнат. Абы...
Спорт
13.09.2019 - 08:05 | 👁 16

Подробности...

Саугъэт нэхъыщхьэр - Инарыкъуейм

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Инарыкъуей къуажэмрэ Камчаткэм щыIэ Елизовэ къалэмрэ щыщIадзащ футбол джэгупIэ IэрыщI губгъуэхэр ухуэным.
Спорт
13.09.2019 - 08:00 | 👁 7

Подробности...

Атэбий Марат и текIуэныгъэ

Ставрополь къалэм дэт «Ставрополь Арена» спорт-зыгъэсапIэ центрым фокIадэм и 7-8-хэм щекIуэкIащ пауэрлифтингымкIэ урысейпсо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ спортсмен 70-м щIигъу.
ЗэIущIэхэр
11.09.2019 - 08:20 | 👁 24

Подробности...

ЦIыхур псэун папщIэ нэхъ мащIэ дыдэу зыхуей ахъшэр яубзыху

КъБР-м и Правительствэм
Махуэгъэпс
11.09.2019 - 08:17 | 👁 15

Подробности...

Дунейм щыхъыбархэр

Тхьэмахуэ махуэ кIуам, фокIадэм и 8-м, къэралым щызэхэтащ хэхыныгъэхэр - УФ-м и субъект 85-м щекIуэкIащ хэхыныгъэ, референдум зэхуэмыдэу 6015-рэ.
Жылагъуэ
11.09.2019 - 08:15 | 👁 15

Подробности...

ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ щрикъум ирихьэлIэу

Адыгей  лIыхъужьхэр Миус деж
Тхыдэ
11.09.2019 - 08:10 | 👁 106

Подробности...

Адыгэ (къэбэрдей) дзэпщхэр

ХVII лIэщIыгъуэм икухэм щыщIэдзауэ ХьэтIохъущокъуэхэ нэхъ цIэрыIуэрэ фIэлIыкI нэхъ зиIэрэ Къэбэрдейм исакъым.
Спорт
11.09.2019 - 08:05 | 👁 20

Подробности...

Гъэм и къызэIухыныгъэу къалъыта Налшык и «Спартак»!

Топджэгум и IэщIагъэлIхэм, абы тетхыхь, тепсэлъыхь журналистхэм, цIыхубэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм къызэралъытамкIэ, 2006 гъэм и къызэIухыныгъэ хъуащ Налшык и «Спартак»-р. Абы и джэгукIэмрэ и...
Спорт
11.09.2019 - 08:00 | 👁 9

Подробности...

Нэхъ лъэщхэр ягъэпажэ

КъБР-м щыIэ МВД-м и спорт IуэхущIапIэм щекIуэкIащ «Динамо» спорт зэгухьэныгъэм пашэныгъэр къыщыхьынымкIэ гырэ спорт зэхьэзэхуэ.
Махуэгъэпс
06.09.2019 - 11:55 | 👁 8

Подробности...

Дунейм щыхъыбархэр

Багам хытIыгухэр, США-р махуэ зыбжанэкIэ зыгъэгулэза «Дориан» жьапщэшхуэм и къарур нэхъ кIуэщIащ. Багамхэм къыщежьа гъуэжькуийм а щIыпIэм щыпсэухэр гузэвэгъуэшхуэ хидзащ. ХъыбарегъащIэ агентствэхэм...
Жылагъуэ
06.09.2019 - 08:17 | 👁 29

Подробности...

И бжэхэр къызэIуехыж

ЩIэныгъэхэм я махуэр щагъэлъапIэм ирихьэлIэу КъБКъУ-м и медицинэ колледжым и бжэхэр къахузэIуихыжащ узыншагъэр хъумэным пыщIа IэщIагъэ зэзыгъэгъуэтыну щIэхъуэпс псоми. Гъэ еджэгъуэ блэкIам и кIэм...
Жылагъуэ
06.09.2019 - 08:13 | 👁 48

Подробности...

ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ щрикъум ирихьэлIэу

Илъэс тIощIрэ зым хыхьа къудейт Андырхъуей Хъусен зауэр къыщыхъея махуэм. Дзэм ираджауэ къулыкъу ищIэрт абы, 733-нэ фочауэ полкым и 2-нэ ротэм и политрук IэнатIэр къыхуагъэфэщауэ.

Страницы